Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Yog hnub 2 sib law liag uas NSW muaj neeg kis kab mob tshaj 1,000 tus

Nod yog cov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm teb chaws Australia rau hnub tim 29.08.2021.

Vaccination clinic at Olympic Park Sydney, NSW

Source: AAP Image/Bianca De March

  • Tau hais kom ib txhia neeg muaj cai ua tau hauj lwm ntawm xeev NSW yuav tsum hno tshuaj vaccine.
  • Victoria qhia meej tias yuav mus cov kev kaw xeev rub sij hawm kom ntev ntxiv.
  • ACT muaj 13 tus neeg tshiab kis kab mob coronavirus.
  • Queensland muaj ib tug neeg kis kab mob ntawm ib lub zos thiab raug cais hauv tsev lawm.

New South Wales
Advertisement
NSW tau muaj 1,218 tus neeg tshiab kis kab mob coronavirus, muaj 887 tus ntawm cov neeg no yog cov neeg nyob rau cov zos sab hnub poob thiab hnub poob qab teb ntawm nroog Sydney. Muaj 6 tus neeg tas sim neej ces thiaj ua rau lub xeev no muaj neeg txog li 145 leeg tas sim neej los ntawm kab mob COVID-19 lawm.

Pib txij hnub zwj Hli (Monday) zwj thaj tim 6.9.2021 mus ces tej neeg ua hauj lwm uas muaj cai mus ua tau hauj lwm tab sis nyob ntawm  tab sis yuav tau tawm mus ua hauj lwm rau lwm cov zos yuav tsum yog cov neeg uas twb tau hno ib koob tshuaj COVID-19 tso mas thiaj pub mus ua tau hauj lwm.

Victoria
Victoria muaj 92 tus neeg tshiab kis tau kab mob coronavirus, uas muaj cov neeg coob tshaj 30 tus ces tseem tsis paub tias puas cuam tshuam nrog tej neeg uas tseem sib kis kab mob tam sim no li cas.

Raws li Daniel Andrews uas yog hau xeev Victoria tau qhia ces ntawm tag nrho tej neeg uas kis tau tus kab mob no ces muaj 500 tus yog cov neeg nyob rau sab qaum teb thiab sab hnub poob ntawm nroog Melbourne ces ntshe yuav tsis muaj peev xwm tshem cov kev kaw xeev uas yuav los xaus rau hnub tim 2.9.2021 ntawd.

24 dhau los thoob plaws teb chaws Australia
  • Queensland yuav qhib ib lub chaw kom hno tau tshuaj vaccine rau tej neeg coob ntawm lub chaw Brisbane Entertainment Centre ntawm lub zos Boondall txij hnub tim 8.9.2021 mus.
  • Greg Hunt uas yog tus pwm tsav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv hais tias yuav muaj cov kev pab cuam  coj los pov puag tej neeg Australia uas tau mus hno tej tshuaj vaccine uas TAG tso cai kom hno tau.

Cov kev cais, kev ntoj ncig, chaw sim thiab nyiaj pab cuam pandemic disaster payment
Tej nom tswv xeev yog cov tswj tej dej num cais thiab sim tej neeg uas koj muaj peev xwm txheeb tau raws li hauv qab no:Yog tias koj xav mus txawv teb chaws, ces tej zaum koj muaj peev xwm thov ntaub ntawv hauv online seb tej zaum nom tswv puas zam thiab pub koj mus. mus txheeb tej xov xwm txog tej lus zoj khi uas pub tej neeg tawm ntawm teb chaws Australia mus.

Tsis tas li no los yeej muaj ib cov cai coj los siv tswj pej kum haiv tej fij dav hlau ib ntus uas nom tswv yeej los txheeb xyuas tas mus lis thiab kho dua tej cai no tshiab uas koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntawm lub vas sab .Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:

Tej clinics sim ntawm cov xeev:
 
 

Xov xwm qhia txog tej nyiaj pab cuam Pandemic Disaster ntwm cov xeev:
 
 

Share
Published 29 August 2021 at 12:56pm
By SBS/ALC Content
Presented by Vixay Vue
Source: SBS