Xov xwm tshiab txog kab mob COVID-19: Tau muaj cov kev txwv tsis pub ntoj ncig ntawm South Africa rau lub caij muaj tus kab mob COVID-19 tshiab

Nod yog xov xwm tshiab txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 26.11.2021.

Travel Ban

Some European countries have banned travel from some African countries but Australia is not taking the drastic step yet. Source: AAP

  • Australia tej nom tswv tswj dej num noj qab haus huv tau qhia txog cov kev txwv tsis pub mus ntoj ncig ntawm teb chaws South Africa tam sim no rau lub caij muaj kev txhawjx eeb txog tus kab mob COVID-19 tshiab ntawm lub teb chaws no. Tus kab mob tshiab no hu ua Mu los yog B.1.621, uas yeej hloov dua tshiab thiab tej zaum yuav yog tus kab mob uas twv nyom nrog tej tshuaj vaccines.
  • Victoria tau tso tseg tsis siv cov permit system rau tej neeg ntoj ncig ntawm teb chaws no ntxiv lawm.
  • Txij hnub no mus NSW tseem muaj cov  rau tej neeg claim siv tau. Thiab tau muaj cov scheme no rub lub sij hawm mus txog ntua hnub tim 30th June 2022.
  • Queensland hais tias 'yuav tsis qhib nws lub xeev' txawm tom qab muaj neeg hno tau tshuaj vaccine txwm 0b koob txog 80% raws tej hom phiaj lawm, kom thiaj li pov puag tau tej me nyuam hnoob nyoog qes dua 12 xyoos txog li 20% ntawd.
  • Lub koom haum Amnesty International Australia hais tias 'yog tej yam txaus tu siab' uas lub koom haum Amnesty International UK tseem qhia tej xov xwm cuav txog Australia tej tub rog lub luag hauj lwm pab cuam rau lub xeev Northern Territory cov xwm txheej kab mob COVID-19 sib kis.

COVID-19 STATS:

  • Victoria tau muaj 1,362 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 7 tus neeg tas sim neej.
  • NSW tau muaj 261 tus neeg tshiab kis tau kab mob ntawm nws tej zejzog.
  • ACT tau muaj 8 tus neeg tshiab kis tau kab mob.
Advertisement

Tej xeev cov kev cais thiab tej kev txwv

Kev ntoj ncig

 thiab kab mob COVID-19 nrog rau tej xov xwm ntoj ncig 

Nyiaj pab cuam

Yuav muaj cov kev pauv hloov rau tej nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj COVID-19 vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80% lawm. Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:


Share
Published 26 November 2021 at 1:41pm
By SBS/ALC Content
Presented by Vixay Vue
Source: SBS