Xov xwm tshiab qhia txog kab mob COVID-19: Victoria tau muaj cov kev ceeb toom ua tso txho rau tej tsev kho mob rau hnub haiv neeg no muaj neeg kis kab mob coob tshaj plaws

Nod yog xov xwm tshiab qhia txog kab mob Coronavirus ntawm Australia rau hnub tim 18.01.2022.

Paramedics are seen tending to their ambulance outside St Vincent hospital in Melbourne.

Paramedics are seen tending to their ambulance outside St Vincent hospital in Melbourne. Source: AAP

 • Kab mob COVID-19 ua rau muaj 74 tug neeg tas sim neej rau ntawm cov xeev li NSW, Victoria thiab Queensland, uas yog ib hnub uas muaj neeg tas sim neej coob tshaj plaws txij li thaum tau muaj kab mob sib kis ntawm Australia.
 • Victoria tau muaj cov kev ceeb toom tsos txho (Code Brown Emergency) thoob plaws rau txhua lub tsev kho mob vim kab mob Omicron tau ua rau muaj teeb meem rau cov hauj lwm tswj kev noj qab haus huv.
 • Victoria tus lwm hau xeev James Merlino hais tias ''poob rau theem uas peb cov health system tsis muaj neeg txaus los ua hauj lwm lawm."
 • Ces cov kev ceeb toom no thiaj yuav ua rau 6 lub tsev kho mob cheeb tsam zos tuaj ntug nroog uas muaj tej neeg ua hauj lwm thov so kom rov qab mus ua hauj lwm thiab ntshe yuav muab cov kev kho mob uas tsis tshua tseem ceeb ncua los kuj tau.
 • Muaj xov xwm cej luam tias NSW muaj 29,830 tus neeg tshiab kis tau kab mob - feem coob yog sim PCR - hos kuj muaj 2,850 tus neeg tseem raug kho ntawm tsev kho mob thiab muaj 209 tus neeg raug kho hauv chav ICU.
 • Phau ntawv xov xwm Sydney Morning Herald tau tshaj tawm tias lub xeev no cov tub kawm 1.2 million tus yuav tau sim RAT test 2 zaug rau ib limtiam twg raws li ib co tswv yim tshiab uas xav thov tsim coj los siv kom tej me nyuam thiaj rov qab mus kawm tau ntawm tej teej kawm.
 • Pib txij ib tag hmo hnub tim 18.01.2022 mus ces xeev Tasmania yuav tsis kom tej neeg ntoj ncig uas tau hno tshuaj vaccine txwm ob koob register lawv cov kev ntoj ncig los yog sim ua ntej yuav mus ncig ntxiv lawm, txawm li cas los yeej tseem siv tej cai li qub rau cov neeg tsis tau hno tshuaj vaccine.
 • Queensland tau pib rov qab kawm ntawv xyoo tshiab no lig li 2 limtiam tom qab tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv tau txiav txim siab ncua cov kev kawm vim tseem muaj tej xwm txheej sib kis kab mob li tam sim no.
 • Lub caij muaj xov xwm qhia tias muaj 16 tus neeg tas sim neej ntawm Queensland no ces Yvette D'Ath uas yog tus noj tswj dej num noj qab haus huv tau qhia tias cov cai uas tswj tej neeg mus xyuas neeg mob ntawm tej tsev kho mob yuav pab kom muaj neeg sib kis tau kab mob tsawg ntawm tej chaw kho mob.
 • Lub koom haum European Union tau tswj tej cai ntoj ncig rau lub caij muaj kab mob COVID-19 nrugj tuaj ntxiv rau tej neeg tsis hno tshuaj vaccine uas mus ntawm Australia, Argentina thiab Canada vim muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv.
Tau muaj ib co xeev tau tsim cov RAT registration forms siv li: 

Advertisement

COVID-19 Stats:

 • NSW tau qhia tias muaj 29,830 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 36 tus neeg tas sim neej, hos Victoria ces muaj 20,180 tus neeg tshiab kis tau kab mob thiab muaj 22 tus neeg tas sim neej.
 • Queensland muaj 15,962 tus neeg tshiab kis kab mob thiab muaj 16 leej tas sim neej, hos Tasmania ces muaj 1,310 tus neeg kis kab mob.
Yog xav paub txog tej tswv yim muaj coj los siv twj kab mob COVID-19 uas tseem sib kis thoob ntuj no ua koj hom lus ces txheeb tau ntawm .


Tej xeev cov kev cais thiab cov kev txwv kab mob COVID-19:

Kev ntoj ncig

 thiab kab mob Covid-19 nrog rau tej xov xwm qhia txog cov kev ntoj ncig 

Kev pab cuam nyiaj txiaj

Yeej muaj cov kev pauv hloov rau cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment lawm thaum tej xeev muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm ob koob txog li 70 thiab 80 feem puas lawm: 


Mus txheeb lub koom haum NSW Multicultural Health Communication Service tej xov xwm txhais ua ntau hom lus qhia txog:


Tej clinics sim kab mob Coronavirus ntawm cov xeev:


Share
Published 19 January 2022 at 9:51am
By SBS/ALC Content
Presented by Vixay Vue
Source: SBS