Koj puas paub tias koj yeej muaj peev xwm mus kawm tau ib co sob kawm uas qhia rau tej neeg muaj hnoob nyoog ntawm teb chaws Australia no thiab?

Yog tias kom xav ua ib yam hauj lwm dab tsi, xav kawm kom tau ib cov txuj ci paub ua tau hauj lwm zoo tshaj qub los yog hloov mus ua dua lwm cov hauj lwm tshiab, ces tej zaum teb chaws Australia tej chaw xyaum thiab qhia tej neeg kawm los ua hauj lwm (Vocational Education and Training-VET) kuj yuav muaj ib cov sob kawm twg rau koj kawm los npaj kom koj nrhiav tau tej hauj lwm ntawd ua thiab.

mother and child at laptop, adult learning, TAFE

Source: Getty Images/Momo Productions

Cov ntsiab lus tseem ceeb:

  • Technical and further education (TAFE) yeej muajib cov sob kawm los xyaum thiab qhia tej neeg kom nrhiav tau ib yam hauj lwm twg ua los yog sab laj txog tej hauj lwm rau tej neeg thoob plaws teb chaws Australia rau sawv daws.
  • Pej xeem Australia, tej neeg nyob ruaj, thiab tub kawm pej kum haiv nrog rau qee tus neeg thov tau cov visa tuaj nyob ib ntus (Temporary visas) muaj peev xwm mus kawm tau tej zog kawm no ntawm cov chaw kawm TAFE tau.
  • Yeej muaj ib cov sob kawm dawb tsis tau them nyiaj dab tsi rau ib co lag luam twg kawm thiab.

Advertisement
Thaum kawm tiav cov sob kawm no lawm ces yuav pab kom koj nrhiav tau hauj thawj txoj hauj lwm ua ntawm teb chaws Australia, yuav pab kom koj muaj tej txuj ci paub ua tau koj txoj hauj lwm zoo dua ntxiv los yog tej zaum kuj yuav pab kom koj nrhiav tau lwm txoj hauj lwm tshiab ua tau tib yam.

Tej teej kawm Technical and Further Education system (TAFE) ces yog zej tsoom ib cov chaw qhia ntawv uas muaj lub hom phiaj xyaum thiab qhia kom tej neeg kawm ib cov sob kawm twg tiav lawm muaj peev xwm nrhiav tau hauj lwm ua ntawm teb chaws Australia.

Yog li ntawv tej chaw qhia ntawv TAFE ntawm tej xeev thiaj muaj cov sob kawm part-time thiab full-time, los yog kawm hauv lub teej kawm kiag los sis kawm hauv online lo tau tib yam thiab yeej muaj ntau cov sob kawm uas kawm los ua ntau yam hauj lwm nrog ntau cov lagluam sib txawv thiab.

ee64618b-871b-4941-866c-761e7a9f9e9f
Getty Images/Maskot
 
Andrew Williamson uas yog tus coj ntawm lub koom haum Victorian TAFE Association hais tias tej chaw qhia ntawv TAFE yeej muaj tej sob kawm txog li  1,000 cov rau tej neeg tau kawm pib txij li cov sob kawm los tswj tej ntaub ntawv teev nyiaj txiaj, kawm kho tsheb, txiav plaub hau thiab pab kom lub cev ntaj ntsug zoo nkauj, ua val tse thiab tsim ib yam dab tsi, ua lagluam thiab tej kiab khw, ua hauj lwm pab tej neeg zejzog, ua hauj lwm kho mob, qhia me nyuam yaus ntawv thiab ntau yam hauj lwm uas teev tsis txog ntawm no ntxiv.

Mr Williamson kuj haiv ntxiv tias tej tub kawm uas xav mus kawm tej sob kawm no yeej muaj peev xwm mus txheeb seb lawv ho nyiam kawm cov sob kawm dab tsi uas lawv xaiv kawm tau, thov kev pab cuam thiab muaj cov kev sab laj txog tej kev ua hauj lwm ib yam dab tsi rau lawv ntawm tej chaw kawm ntawv TAFE ntawm lawv tej zejzog.

Peb yeej muaj tej kws paub tawm tswv yim thiab sab laj txog tej hauj lwm no los zaum tsaws nrog tej tub kawm uas xav mus kawm ib yam hauj lwm dab tsi tham txog tej sob kawm uas lawv xav kawm thiab seb lawv ho xav kom ua tau dab tsi thaum lawv ua lawv tej hauj lwm uas lawv kawm ntawd.
abf08e4b-fecb-44b7-93a5-8978fb1a2814
Getty Images/Peter Muller

Tsis yog tag nrho txhua cov sob kawm xav kom tej tub kawm yuav tsum tau xub kawm los yog paub ib yam dab tsi ua ntej, tab sis tej uas xav txheeb li hais no los yeej tsis ua nruj li tej tsev kawm qhib siab uas yuav tsum muaj ntaub ntawv qhia tias seb lawv txawj thiab paub ua hauj lwm dab tsi lawm, muaj txuj cij thiab kev paub dab tsi pab kom lawv thiaj kawm tiav cov sob kawm uas lawv xaiv kawm ntawd.

Mandy Nour uas yog tus coj cov Adult Migrant English Program rau TAFE New South Wales hasi tias yeej muaj ib txhia sob kawm mas lawv yeej xav kom tej tub kawm paub lus Askiv zoo mas thiaj tau kawm cov sob kawm ntawd.

Yog tias koj tsis muaj tej cwjpwm li tej sob kawm ntawd xav tau, ces peb yeej muaj lwm cov kev taw qhia rau koj ua tau thiab. Piv txwv li, tej zum koj ho kawm cov sob kawm uas ib nyuag qes zog cov sob kawm ntawd.
Yeej muaj ntau tus neeg ua hauj lwm ntawm TAFE hasi tau lwm hom lus uas tsis yog lus Askiv ntawd thiab, tab sis yog koj kawm tej TAFE hauv koj tej zejzog xwb ces tej zaum ntshe yuav tsis muaj tej neeg ua hauj lwm uas paub hais koj hom lus los kuj tau, txawm li cas los koj yeej muaj peev xwm siv tau lub tuam chav Department of Home Affairs cov kev txhais lus pub dawb pab rau koj tau thiab.

Yog koj xav tau neeg txhais lus hauv xov tooj pab koj ces txheeb tau lub koom haum txhais lus thiab txhais ntaub ntawv  los yog hu rau lawv tus xov tooj 131 450 nrog lawv tham tau.

Thaum koj sib txuas tau nrog ib tug neeg paub hais koj hom lus txhais lus rau koj lawm ces koj yuav tsum tau qhia kom tus zauv tub kawm ntawm lub teej kawm TAFE rau lawv paub ua ntej koj yuav pib nrog lawv sib tham hauv xov tooj.

8bbe7c14-ce53-4966-b76b-010b1502f0fe
Getty Images/FatCamera

Tsoom fwv teb chaws Australia yeej tau teev ib cov npe hauj lwm uas tej lagluam xav tau neeg mus ua hauj lwm heev ntawm ntau lub xeev thiab.

Mr Williamson hais tias ntawm xeev Victoria no ces yeej muaj ntau cov sob kawm npaj mus kawm thiab xyaum ua hauj lwm kom tau cov ntawv pov thawj Certificate IV mus txog rau cov ntawv pov thawj Diplomas rau koj xaiv kawm tau.

Tsoom fwv mam li us tus them kiag tej nqe kawm tej sob kawm TAFE rau ib tug tub kawm twg uas kawm ib cov sob kawm dab tsi ntawd.
Yog li yeej muaj ib cov sob kawm uas kawm dawb xwb los yog tej tub kawm yuav tau nrog them me ntsi rau Australia tej pej xeem thiab tej neeg nyob ruaj los yog tej neeg thoj nam tawg tsov tawg rog ntawm teb chaws Australia kawm thiab.

Mandy Nour hais tias cov neeg uas thov tau cov temporary visas los yog cov visas tuaj nyob ib ntus ntawm teb chaws Australia los sis yog cov neeg uas xav tau nyiaj txiaj pab cuam los yeej muaj ib cov hauv kev pab rau lawv thiab.

Tus neeg kawm cov sob kawm ntawd muaj peev xwm teem tias nws yuav them cov nqe kawm ntawv ntawd ua pes tsawg zaus, tsis tas li no los peb yej tseem muaj cov nyiaj qev los yog FEE-HELP yog tsoom fwv teb chaws pab cuam rau tej tub kawm qev mus kawm tej sob kawm tus nqe kim ua yuav tau tiv nuj nqes ntau siv mus kawm ntawv thiab kom lawv tau kawm ntawv tam sim no yog thaum lawm kawm tiav thiab nrhiav tau hauj lwm ua lawm mam li them tej nyiaj no rov qab rau tsoom fwv.
Yog koj xav kom npaj tau ib kauj ruam tshiab tom ntej rau koj txoj hauj lwm thiab xav paub tias ho muaj nyiaj txiaj dab tsi pab cuam ces xav kom koj hu mus nrog lub TAFE uas koj xav kawm ntawd tham.

Yog koj tsuas xav tau xov xwm txog tej chaw qhia ntawv TAFE no tias seb ho qhia thiab kawm cov sob kawm dab tsi xwb ces koj mus txheeb tau ntawm lub vas sab no: .

Ntawm xeev Victoria ces txheeb ntawm  los yog hu rau tus xov tooj 131 823.

Ntawm xeev New South Wales ces txheeb ntawm  los yog hu rau tus xov tooj 131 601.

Ntawm xeev Western Australia ces txheeb ntawm  los yog hu rau tus xov tooj 1300 300 822. 

Ntawm xeev South Australia ces txheeb ntawm  los yog hu rau tus xov tooj 1800 882 661.

Ntawm xeev Queensland ces txheeb ntawm  los yog hu rau tus xov tooj 1300 308 233.

Ntawm xeev Tasmania ces txheeb ntawm  los yog hu rau tus xov tooj 1300 655 307.

Ntawm xeev Northern Territory ces txheeb ntawm  los yog hu rau tus xov tooj  1800 061 963.

Ntawm xeev Australian Capital Territory ces txheeb ntawm  los yog hu rau tus xov tooj 02 6207 3188.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcasts, Spotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share
Published 27 June 2020 at 2:18pm
By Josipa Kosanovic
Presented by Vixay Vue
Source: SBS Settlement guide