Thov se rov qab rau xyoo 2020: yuav ua li cas kom thiaj npaj tau zoo tshaj plaws los thov se rov qab?

Yog tias koj ua hauj lwm thiab khwv tau nyiaj txij li tim 1 July mus txog rau 30 June ntawm financial year 2019-2020 no ces koj yuav tau mus thov se rov qab thiab muaj sij hawm thov mus txog rau thaum tim 31 October 2020. Ntawm nod yog qee cov xub ke yuav pab kom koj tham tau se rov qab thiab pab kom koj tau them se tsawv me ntsi rau financial year xyoo no.

Tax return

Source: Getty Images

Cov ntsiab lus tseem ceeb:

  • Txhua tus neeg uas ua hauj lwm thiab khwv tau nyiaj rau financial year 2019-2020 txij tim 1 July-30 June yuav tsum tau mus thov se.
  • Koj yuav tsum thov se ntiag tug rau koj yog koj ua hauj lwm khwv tau nyiaj thiab txiav ib cov nyiaj koj khwv tau coj los them se lawm.
  • Cov nyiaj  los yeej yuav tsum tau txiav se thiab.
Advertisement
Yeej muaj Australia tej pej xeem thiab tej neeg nyob ruaj ntawm teb chaws Australia yuav mus thov se rov qab xyoo no.

Ces Australia lub tuam chav sau se (Australian Tax Office) mam li txheeb seb puas thim se me ntsi rov qab rau tej neeg sawv daws, thiab lub caij uas tsoom hwv tseem tau siv ib cov tswv yim coj los pab nyiaj txiaj rau tej lagluam rau lub caij tseem muaj kab mob sib kis no los tej zaum kuj yuav muaj qee cov kev sib txawv txav rau cov kev thov se li ib txwm ua dhau los lawm thiab.

a941d7b8-50ac-4f60-9cb1-b56e7527c991
Getty Images

Michael Crocker, uas yog Australia tus coj paub txog cov kev sau se ntawm lub koom haum   hais tias cov neeg ua txoj hauj lwm 2 txuas ntxiv kom tau nyiaj me ntsis ntxiv uas tej tswv lagluam tsis lees paub tias lawv yog ib tug neeg ua hauj lwm yuav tsis tau them se.

Tej neeg ua hauj lwm khwv tau nyiaj tsawg dua $18,200 los kuj yuav tsis tau them se tab sis yeej tseem muaj lub luag hauj lwm yuav tau sau ntawv mus thov se thiab.

Cov neeg txawv teb chaws uas thov tau cov Working Holiday Visas 417 thiab 462 tuaj ua hauj lwm ntawm teb chaws Australia uas khwv tau nyiaj tsawg dua $37,001 ces yuav tsis tau them se.

Txawm tias koj yog ib tug neeg khwv tau nyiaj tsawg thiab tsis tau them se rov qab dab tsi los yog tau them me ntsi se xwb los tej zaum koj kuj muaj cai tau qee cov nyiaj se thim rov qab ntawm tsoom hwv rau koj los kuj tau. Yog li tib txoj hauv kev koj yuav tau tej nyiaj no ces yuav tsum tau sau ntawv thov se rov qab xwb.
Australia yeej tau kos xyeem mem tes nrog cov teb chaws ntau tshaj 40 lub hauv ntiaj teb no kom muaj peev xwm sib faib sib qhia tau tej xov xwm txog tej nyiaj txiaj ntawm tej neeg ntiag tug ua hauj lwm txawv teb chaws uas nyob ntawm teb chaws Australia no kom lug hla tsis txhob tau them se 2 zaug rau tej nyiaj khwv tau txawv teb chaws ntawd.

Michael Crocker hais tias yuav tsum tau qhia qhov tseeb txog yus tej se thiab qhia tias yus muaj tej peev txheej dab tsi uas khwv tau nyiaj li cas kom thiaj tsis raug nom tswv nplua los yog tsub paj rau yus them.

Muaj Australia tej neeg ua hauj lwm yuav laug txog li ib nrab yeej muaj cai tau tsoom hwv cov nyiaj   $1500 ib zaug rau 2 limtiam twg tab sis yuav tau them se thiab.

Thiaj li yog ib cov system uas ua rau ib txhia neeg tau txais txiaj ntsim hos ib txhia plam txiaj ntsim, vim tsis yog txhua leej txhua tus muaj cai tau cov nyiaj no. Rau qhov txij hnub tim 1 March 2020 ces koj yuav tsum yog ib tug neeg tseem ua hauj lwm mas thiaj tau tej nyiaj no.
Michael Crocker hais ntxiv tias yeej muaj qee tus tswv lagluam tau rho lawv tej neeg ua hauj lwm tawm ntev lawm rov qab ntiav tej neeg no los ua hauj lwm dua tau thiab.

46e7e339-9209-4c6d-85a1-b0bf458781cb
Getty Images 

Anand Shukla uas yog ib tug neeg ntawm Melbourne lub koom haum  hais tias yeej muaj ib cov neeg ua hauj lwm part-time los yog casual yuav muaj peev xwm pab tau lawv zoo dua no txawm lawv khwv tau nyiaj tsawg dua $1,500 rau 2 lub limtiam twg  ua ntej yuav muaj tus kab mob COVID-19 no sib kis.

Yog tias ib tug neeg ua hauj lwm ua hauj lwm ntau dua ces tus tswv lagluam yuav tau them nyiaj ntau tshaj $1,500 rau lawv, yog li ntawd yog tej tswv lagluam tseem xav ntiav tej neeg ua hauj lwm kom ntau ntxiv ces lawv kuj yuav tau them nyiaj ntau ntxiv rau tej neeg no thiab.
Cov nyiaj JobKeeper pab rau tej neeg no yeej muaj cov txheej txheem sib chab sib chaws heev rau tej tswv lagluam, tab sis Shukla hasi tias tsis tsim nyog ua rau tej neeg ua hauj lwm yuav cia li tag kev cia siab tab sis yuav tau kub siab nrog xyuas kom thov tau tej nyiaj no sai los pab rau lawv thiab.

Nws thiaj txhawb nqa kom tej neeg ua hauj lwm mus download cov forms thiab mus sau tej xov xwm nrog rau ATO cov nyiaj JobKeeper uas teev zwm tej neeg ua hauj lwm npe thiab.

Shukla thiaj taw qhia kom tej neeg ua hauj lwm yuav tsum tau qhia tias seb lawv puas muaj cai thov tau cov nyiaj no rau ntawm tej  thiab muab rau lawv tej tswv lagluam kom sai li sai tau kom thiaj thov tau tej nyiaj no rau tej tswv lagluam thiaj muaj nyiaj them rau tej neeg ua hauj lwm.

Vim tej zaum kuj yuav muaj ib txhia neeg ua hauj lwm no yuav tsis tau tej yiaj no yog tias lawv tej tswv lagluam thov tssi tau cov nyiaj no vim tej zaum tej tswv lagluam twg ho xub sau tej ntaub ntawv no sawv cev rau tej neeg ua hauj lwm lawm.
Shukla hais tias yeej muaj tej neeg tsav tsheb Uber thiab xa zaub mov rau lwm tus muaj cai thov tau qee yam nyiaj los them nqe roj, nqe insurance, nqe teev zwm ntsheb, nqe kho thiab nqe ntxuav tshev, los yog nqe them ntiav tsheb los sis yog them nqe xov tooj thiab.

Tab sis yog tej yam tsis muaj hmoo uas muaj tej neeg tsav tsheb no yeej thov tsis tau tej se no vim lawv tsis ua tib zoo teev zwm tej nqe li hais no khaws tseg cia rau tej ntaub ntawv kom zoo.

e59a0745-70d7-4034-bac7-518ff2c52b37

Tsoom fwv yeej tab tom pub tej neeg thov tau 80 cents rau lub sij hawm ua hauj lwm 1 teev twg rau tej neeg ua hauj lwm ntau roob tus uas tab tom ua hauj lwm ntawm tsev rau lub caij muaj kab mob COVID-19 no thiab.

Shukla hais tias tej neeg ua hauj lwm li architects uas yog cov tsim tej qauv ua vaj tse los yog tsim qauv ua ib yam dab tsi uas ua hauj lwm ntawm tsev ntawd muaj peev xwm thov txo se tau rau tej hauj lwm lawv ua tab sis yuav tau ua tib zoo teev tseg cia tias seb 

Tej Sole traders los yog tej tswv lagluam uas ua ib cov lagluam twg khwv tau nyiaj tab sis them se thiab yog tib tug pov plob cov lagluam nws ua ntawd uas ua hauj lwm tom tsev los yeej muaj cai thov tau txo se tib yam li tej neeg ua hauj lwm ntawm tsev thiab.

Txawm tias tej zaum lawv muaj peev xwm thov txo se tau rau tej nyiaj siv them yuav tsev thiab them ntiav qhov chaw ntawd nyob los yog ua hauj lwm, los Shukla ceeb toom tias yuav muaj tau teeb meem rau lawv thiab yog tias lawv yog tus tswv lub tsev ntawd vim thaum muag lub tsev ntawd ces yuav tau them cov se Capital Gain Tax thiab.

Michael Crocker thiaj xav kom yuav tsum khaws tej tw ntawv uas seb yus siv nyiaj ua dab tsi pab rau yus tej lagluam uas yeej muaj peev xwm siv ATO lub app “” los teev tseg los yog txheeb nrog ib tug tax agent seb puas muaj cai thov txo se me ntsi rau tej nyiaj yus siv ua luam ntawd li cas.

17a539c5-811c-4dca-ae74-30475b5175c9

Rick Gomez Getty Images 

ATO los kuj tau ua hauj lwm nrog cov koom haum zejzog uas coj ntseeg kev cai dab qhuas thiab hais lus sib txawv txog li ntawm 700 lub kom nws muaj peev xwm xa tau tej xov xwm txog cov kev txo se no rau tej neeg ua lagluam uas ua hauj lwm tom tsev thiab.

Yog koj xav paub txog cov xov xwm txog tej kev thov se los yog them se ces mus txheeb xyuas tau SBS Tax Talk cov vassab  los yog hu nrog ATO tham tau raws tus zauv xov tooj 13 28 61.

Tsis tas li no los tej zaum koj kuj yuav muaj cai siv tau cov kev sab laj txog kev thov se pub dawb  thiab yog koj khwv tau nyiaj tsawg dua $60,000 rau ib xyoos twg.

Hos yog tias koj xav tau neeg txais lus ua koj hom lus ces hu rau tus xov tooj 13 14 50 nrog lub koom haum txhais ntaub ntawv thiab txhais lus Translating and Interpreting Service -TIS tham kom lawv hu rau ATO helpline thiaj pab tau koj.

Los sis yog mus txheeb xyuas tau  seb tsoom hwv Australia ho muaj tej cai li cas txo se pab rau tej laguam los yog tej neeg ntiag tug rau lub caij tseem muaj tus kab mob COVID-19 sib kis no.

1x1

Homeworkers can claim new COVID tax deduction


Txhua tus neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg deb li 1.5 metres, thiab nom tswv tsuas pub 2 tug neeg ua ke xwb tsuas yog tias ntshe tej neeg ntawd ho yog koj tsev neeg los yog koj yim neeg uas yog tib lub tsev ua ke xwb.

Tam sim no yeej muaj ntau cov COVID-19 clinics thoob teb chaws Australia no rau koj mus sim seb puas yog kis tus mob coronavirus no lawm. Yog koj ntseeg tias tej zaum koj kis tau tus kab mob virus no lawm, txhob mus ntsib koj tus kws kho mob tab sis hu mus nrog koj tus kw kho mob tham los yog hu mus rau lub koom haum National Coronavirus Health Information Hotline tus xov tooj 1800 020 080. Thiab yog koj txog txog siav ua tsis tau pa thiab mob hnyav heev ces hu rau tus xov tooj 000 thov kev pab cuam tau.

SBS yeej kub siab los qhia tej xov xwm tshiab txog cov kab mob coronavirus (COVID-19) ua 63 hom lus rau Australia tej neeg zej zog. Yog koj xav paub txog ntau yam xov xwm ua ntau hom lus ces koj mus txheeb xyuas tau ntawm sbs.com.au/coronavirus thiab txheeb xyuas tau cov xov xwm no ua ntawv Hmoob thiab lus Hmoob ces mus saib tau ntawm SBS Hmong.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcasts, Spotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.Share
Published 6 June 2020 at 4:21pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Vixay Vue
Source: SBS Settlement guide