Yuav tsis tau ntaub so quav siv

Tau muaj ib lub tsheb thauj cov ntaub so quav kub hnyiab ntawm Brisbane ib tug choj rau lub caij uas cov kev ntshai tus kab mob coronavirus (COVID-19) ua rau tej neeg tau mus sib tw yuav tej ntaub so quav du lug tom tej chaw muag khoom.

Toilet tissue on fire

Toilet tissue on fire Source: The Feed

Nyeem tau zaj xov xwm no ua ntawv Askiv tau

Raws li tau muaj ib daim video uas Sky News tau tshaj tawm rau hnub zwj Cag (Saturday) thaum 7 teev sawv ntxov ces tau muaj 2 tug poj niam neeg Australian tau sib ntaus sib dob plaub hau vim tau sib txeeb yuav cov ntaub sob quav (toilet tissue/paper) ntawm ib lub khw muag khoom supermarket ntawm Sydney's West, uas tub ceev xwm qhia tias yuav tsis zam txim rau tej neeg yuav khoom siv uas tsim kev kub ntxhov rau lwm tus thiab tej zaum lawv yuav raug coj mus hais plaub los tau, rau lub caij tub ceev xwm tseem sam sim mus tshuaj ntsuam tej xwm txheej no lawm.
Nyob rau lub caij uas Australia tej neeg yuav khoom siv tseem nshai thiab txhawj xeeb heev txog tias tsam kis tau tus kab mob coroanavirus no tau ua rau muaj neeg sib tw mus yuav tej ntaub so quav du lug tom tej txee muag khoom ntawm Australia tej khw muag khoom, tab sis qhov txawv tshaj plaws, tseem muaj ib lub tsheb thauj khoom semi-trailer uas thauj ib tsheb ntaub so quav (toilet tissue) tseem kub hnyiab rau ntawm ib tug choj tseem ceeb ntawm nroog Brisbane lawm thiab.Lub tsheb truck uas thaum ib tsheb toilet tissue no txawm cia li kub hnyiab rau ntawm Brisbane tus coj Gateway Bridge 2 hnub dhau los, ces thiaj ua rau muaj ntau pob ntaub so quav uas yog ib cov khoom tsis tshua muaj ntau no tau txais kev piam sij tag lawm.

Advertisement
Tsis tas li no los tseem muaj tej xwm txheej no tshwm sim rau lub caij uas tsis muaj tej toilet tissue no txaus muag rau tej neeg siv thiab, vim rau qhov tej neeg ntshai thiab txhawj xeeb heev tias yuav tau npaj tej khoom siv tseg cia tsam muaj tej kab mob coronavirus (COVID-19) sib kis ces thiaj tsis tau tawm mus poo xyaw lwm tus.


NYEEM TAU NTXIV:
1x1

Tej neeg sib tw mus yuav ntaub so quav hauv eBay thiab Gumtree

Toilet paper for sale on Gumtree
Screen shot of toilet tissue for sale costs from AUD 1,000 to AUD 9,500,000 on Gumtree Source: SBS Hmong
Txawm yeej tau muaj tej kws paub zoo txog tej kab mob no tau ceeb toom kom tsis txhob ceeb txhob ntshai es pheej sib tw mus yuav tej ntaub so quav ntau ntau los khaw cia yam tsis muaj qab hau dab tsi thiab tsis tsim nyog ua los, kuj muaj xo zoo tias tej neeg tua hluav taws kuj pab cawm tau ib nrab ntaub so quav ntawm lub tsheb truck uas kub hnyiab no lawm thiab.Justin Francis uas yog ib tug neg tua hluav taws ntawm Queensland lub chaw tua hluav taws Queensland Fire and Emergency Services (QFES) tau qhia rau tsev nthuav xov xwm ABC News tias:''Kuj yog tej yam peb kuj xav paub kawg thiab tias ua li cas lub tsheb uas thauj tej ntaub so quav ntau heev no ho kuv hnyiab thiab, vim yog tej khoom uas tej neeg xav tau siv heev rau lub caij no.""Txawm li cas los peb kuj muaj peev xwm cawm tau ib nrab ntaub so quav ntawm lub tsheb truck no kom tsis txhob kub hnyiab lawm thiab."

ngHhJHNb_normal.jpgTyson Shine ✔@theshineline "Toilet paper yog ib cov khoom muaj nqes heev tam sim no ..." #Brisbane cov neeg tua hluav taws twb pab cawm tau ib ib nrab kom txhob kub hnyiab thaum lub tsheb no kub hnyiab rau ntawm tus choj Gateway bridge naghmo. #toiletpapercrisis #coronavirusaustralia @BreakfastNews 2UTEYITdWjR1ND7E?format=jpg&name=small 36 7:21 AM - Mar 5, 2020 Twitter Ads info and privacy

19 tus neeg tham txog cov xwm txheej no.


 

Tau muaj ib tug neeg ntawm Queensland lub chaw tua hluav taws QFES tau qhia rau The Feed tias tau muaj nws ib cov neeg tua hluav taws tau mus txog rau ntawm thaj chaw uas lub tsheb semi-trialer thauj cov toilet tissue no tau kub hnyiab thaum tsaus ntuj sij hawm 9:50 pm nag hmo, thiab cov neeg tua hluav taws no muaj peev xwm pab tua hluav taws thiab cawm tau cov toilet tissue no ib nrab kom txhob raug kub hnyiab thaum 10.10 pm ntawd lawm.Txawm li cas los kuj tsis muaj teeb meem dab tsi rau tus neeg tsav tsheb no, thiab ntseeg tias tej zaum yog tim muaj ib yam dab tsi yuam kev ntawm lub tsheb no lawm xwb es thiaj ua rau lub tsheb no kub hnyiab xwb.

LmAciGkb_normal.jpgAislin Kriukelis ✔@AislinKriukelis Ntawm Brisbane tam sim no.....Ces uas siab txias txias thiab txhob txhawj txog cov ntaub so quav uas poob pawg lub ntawm tus choj Gateway Bridge nawb. 1f62c.png @TheTodayShow #toiletpapercrisis ESSqz6yWAAAlzfZ?format=jpg&name=360x360ESSqz68WkAMvtQH?format=jpg&name=360x360ESSqz6-X0AUwARq?format=jpg&name=360x360 29 7:24 AM - Mar 5, 2020 Twitter Ads info and privacy

 
18 tham txog cov xwm txheej no.Txawm li cas los tom qab tau muaj cov xwm txheej lub tsheb truck-semi-trialler kub hnyiab no lawm ces kuj tau rov qab qhib txoj kev no rau tej neeg siv rau thaum 6:30 am sawv ntxov lawm thiab.Kuj tsis paub tseeb tias yog tim tsis muaj tej ntaub so quav no txaus muag rau tej neeg siv es thiaj thauj rau tej khw los yog yeej yog thauj li tau ua txhua zaus xwb.Txawm li cas los tej kws paub zoo txog cov kab mob coronavirus yeej tau nqua hu kom tej neeg uas ntshai thiab txhawj xeeb txog cov mob no es pheej mus yuav tej khoom no yuav tsum tswj lawv tus kheej kom tus thiab txhob siv nyiaj luam thuam."Vim peb yeej muaj tej toilet paper no ntau heev li,"  rau hnub zwj Quag (Tuesday) dhau los.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Share
Published 6 March 2020 at 10:14am
By Sam Langford
Presented by Vixay Vue
Source: The Feed