Cov neeg thov tau visa tuaj nyob ib ntus ntawm Australia muaj cai ua tau hauj lwm thiab rho tau nyiaj super siv

Cov neeg thov tau visa nyob ib ntus ntawm teb chaws Australia muaj cai ua tau ntau yam hauj lwm, muaj cai rho tau lawv cov nyiaj super siv thiab muaj cai txuas tau visa nyob ntxiv tab sis cov tsis muaj peev xwm pab tau lawv ces xav kom rov qab mus tsev rau lub caij muaj kab mob COVID-19 kis thoob ntuj no.

Backpackers

Backpackers Source: Supplied

Muaj cov neeg tshaj 2 roob (million) tus uas thov tau cov visa tuaj nyob ib ntus (temporary visas) ntawm teb chaws Australia no li tub kawm pej kum haiv thiab cov neeg ris hnab ncig teb chaws los sis working holiday visa yuav muaj cai ua tau hauj lwm thiab muaj cai txuas tau lawv cov visas nyob txuas ntxiv ntawm teb chaws Australia no.

Qhov tseem ceeb tshaj ces tej neeg no muaj cai rho tau lawv cov nyiaj superannuation txog li $10,000 rau financial year 2019-2020 no siv rau lub caij tseem muaj tus kab mob coronavirus (COVID-19) sib kis thoob ntiaj teb no. 

Cov neeg no muaj cai ua tau ntau yam hauj lwm li zov me nyuam, tu tsom kwm tej laus, ua hauj lwm kho mob thiab tswj kev noj qab haus huv, tu tsom kwm tej neeg puas cev, ua hauj lwm ua liaj ua teb thiab npaj tej qoob loo yog cov muaj cai thov txuas tau visa nyob ntxiv. 

Advertisement
Nom tswv kuj tshem cov kev txwv tsis pub tej neeg no ua hauj lwm 6 hli lawm thiab tab sis yog lawv mus ntawm ib lub xeev rau lwm lub xeev ces lawv yuav tsum tau cais lawv tus kheej li 14 hnub seb puas kis tau tus mob no tso mam li muaj cai mus ua tau cov hauj lwm no. Thiab lawv muaj cai ua hauj lwm txog li 1 xyoos thiab mam xyuas seb yuav muaj cov kev pauv hloov li cas ntxiv.

Tej tub kawm pej kum haiv los muaj cai ua tau hauj lwm ntawm Australia tej khw muag khoom txog li 40 teev rau 2 limtiam txog rau tim 1 May 2020, ua ntej yuav nrhiav tau neeg Australia los ua tej hauj lwm no.

Tau muaj tej xwm txheej no tshwm sim tom qab uas Anthony Albanese uas yog tus coj pab nom Labor ntawm lwm pawg fai kum xeeb yeej tau hais kom tsoom hwv Australia tso cai kom ntaug me ntsi kom thiaj coj tau ib cov neeg tu neeg mob uas pheej mus ua hauj lwm de txiv hmab txiv ntoo kom los ua tau hauj lwm pab tej intensive care rau lub caij Australia xav tau cov nurses los pab tawm tsam nrog tej kab mob COVID-19 no.

Dua ntawm nom tswv cov kev tso cai taug me ntsis no lawm, los kuj tso cai rau tej neeg thov tau cov visa nyob ib ntus ntawm Australia no muaj cai rho tau lawv cov nyiaj super txog li $10,000 coj los siv pab rau lawv thiab. Tab sis kuj tau muaj qee tus tub kawm ntawm Victoria University ntawm lub koom haum Australian International Students Association tau qhia tias ntshe tej nyiaj no yuav tsis txaus siv voj los pab lawv vim lawv yeej tsis tau txais kev pab cuam dab tsi li.

Dua ntawm tej hais no lawm, Alan Tudge uas yog tus nom sawv cev rau tus pwm tsav lis laj fai tswj cov dej num tsiv teb tsaws chaw hais tias 'cov neeg uas tsis muaj peev xwm pab tau lawv tus kheej hauv teb chaws Australia no yuav tsum npaj mus tsev kom sai li sai tau.'

Ntawd yog cov xwm txheej tshiab uas nom tswv Australia tau tso cai thiab tso cai ntaug me ntsis pab rau cov neeg thov tau temporary visas tuaj nyob ib ntus ntawm teb chaws Australia rau lub caij uas muaj cov kab mob coronavirus (COVID-19) sib kis thoob ntuj no.

Xov xwm qhia txog cov kab mob COVID-19 tau raws li hauv qab no ntxiv:

Cov yam ntxwv mob tus kab mob no ces yuav mob ntsws me ntsis raws li tsoom hwv teb chaws Australia lub vas sa qhia. Thiab muaj cov yam ntxwv mob li ua npaws, hnoos, mob qa, nkees nkees thiab txog siav ua tsis tau pa.

Koj muaj peev xwm mus txheeb xyuas tau ntau yam xov xwm txog tus kab mob coronavirus (COVID-19) tshiab tau ntawm nom tswv Australia cov social media platforms li:  thiab  

Txhua tus neeg Australians yuav tsum tau nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Thaum nyob saub hauv ib lub tsev los yog ib chav twg lawm yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus li 4 metres ib puag ncig yus. 

Yog tias koj muaj cov yam ntxwv mob li no rau lub sij hawm 14 hnub tom qab kom mus txawv teb chaws rov qab los los sis yog ho tau mus tuav mus kov ib tug neeg uas raug txheeb tau tus kab mob COVID-19 no lawm ces tsim nyog koj yuav tsum mus nrhiav kev kho mob pab cuam.

Yog tias koj ntseeg tias tsim nyog koj mus sim seb puas kis tau tsu mob no, ces hu xov tooj nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau tus xov tooj uas tswj thiab qhia txog cov xov xwm cuam tshuam txog tus kab mob Coronavirus no tau raws li tus zauv xov tooj 1800 020 080.

Thiab yog koj yuav tau cais koj tus kheej 14 hnub thiab xav tau zaub mov noj los yog khoom siv tu koj tus kheej lub cev kom huv si ces hu tau rau coronavirus hotline tus xov tooj 1800 675 398 tau.

Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau pa yooj yim los yog hos muaj tej xwm txheej mob nkeeg kub ntaiv uas tsim nyog tau txais kev pab cuam sai ces hu rau tus zauv xov tooj 000.

SBS muaj lub hom phiaj yuav coj tej xov xwm tshiab cuam tshuam txog cov kab mob coronavirus (COVID-19) coj lso qhia rau ntau cov neeg zejzog Australia. Muaj xov thiab ntau yam xov xwm ua 63 hom lus rau koj sai tau ntawm: 

Koj muaj peev xwm hu tau nrog cov koom haum pab cuam daws teeb meem nyuaj siab ntxhvo plawv tau nrog lub koom haum  thiab hu xov tooj rau 1300 22 4636 los yog txheeb yuav tau cov xov xwm cuam tshuam txog kev nyuaj siab ntxov plawv tim cov kab mob Coronavirus (COVID-19) tau 

Yog koj xav tau xov xwm kom ntxawv tshaj no ntxiv txog cov kab mob Coronavirus no ces koj muaj peev xwm txheeb tau ntawm  tau.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share
Published 4 April 2020 at 12:31pm
By SBS News
Presented by Vixay Vue
Source: SBS News