Yuav ua li cas thaum nom tswv tsis pub visa rau koj siv?

Yog tias koj yuav tsis tau visa siv rau lub caij tseem muaj kab mob coronavirus sib kis, ces yog koj tsis kub siab nrhiav kev pab cuam lij choj los pab koj ces yuav muaj teeb meem ua rau koj tsis yog cov neeg nyob raug cai ntawm teb chaws Australia no.

Scales and gavel

Source: Getty Images/boonchai wedmakawand

Cov ntsiab lus tseem ceeb:
  • Tsuas yog tus pwm tsav home affairs minister, immigration minister los yog tej nom sawv cev rau lawv thiaj muaj peev xwm tsis pub visa rau ib tug neeg twg siv xwb.
  • Koj muaj peev xwm mus thov txheeb tias vim li cas thiaj tsis pub visa rau koj tau ntawm Administrative Appeals Tribunalraws raws nqe cai 501 ntawm tsab cai Migration Act 1958 .
  • Ib tug kws paub zoo txog cai lij choj ntawm tsev kawm qhib siab Macquarie University pom tau tias yog tej neeg uas tsis tau visa no siv nrhiav kws lij choj pab lawv ces yuav pab kom txheeb xyuas tau cov visa no zoo dua.

Advertisement
Raws li Tim Madigan uas yog ib tug kws lij choj thiab ho yog tus neeg paub zoo txog cov kev tsiv teb tsaws chaw ntawm lub koom haum pab cuam zej tsoom Refugee and Immigration Legal Service tau qhia ces feem ntau mas tsuas yog koj yuam cov zwj ceeb zoj khi koj daim vias xwb mas nom tswv thiaj tsis pub visa rau koj siv, los yog tej zaum tus neeg ntawd ho tsis muaj cwjpwm zoo raws li nom tswv tau teev tseg, los yog ho qhia tej xov xwm cuav rau nom tswv rau lub caij koj thov visa ntawd.

Thaum nom tswv tsis pub visa rau ib tug neeg twg siv lawm, ces tus neeg ntawd yuav yog ib tug neeg nyob tsis raug cai lawm. Thiab nom tswv yuav coj nws mus kaw rau ntawm cov yeej kaw tej neeg tsiv teb tsaws chaw thiab npaj yuav muab xa tawm ntawm teb chaws Australia no mus.
Madigan hais tias qhov tau txais kev nyab xeeb tshaj plaws ces thaum lub tuam chav Department of Home Affairs sau tsab ntawv Notice of Intention to Consider Cancellation of visa tuaj rau koj ces tsim nyog koj yuav tau nrhiav kws lij choj pab cuam koj rau tib hnub uas lawv xa daim ntawv ntawd tuaj rau koj vim koj tsuas muaj sij hawm luv luv txog 2 hnub yuav tsum tau teb rau nom tswv paub xwb.

Kate Bones uas yog ib tug kws lij choj ntawm lub koom haum Legal Aid New South Wales hasi tias yeej muaj kev tsis pub visa rau tej neeg pib ntawm tej yam yooj yim li tsis pub visa rau ib tug neeg twg los yog tsis pub tus neeg ntawd thov ua pej xeem Australia thiab yog tias tus neeg ntawd qhia tej xov xwm yuam kev rau tsoom fwv.

Nws hais tias tau muaj cov kev tsis pub visa zoo li no rau tej neeg ntau tuaj ntxiv rau ntau xyoo tsis ntev los no thiaj tau ua rau muaj teeb meem rau tej neeg thoj nam thiab neeg tawg tsov tawg rog, vim lub tuam chav Department of Home Affairs thiaj tsis tshua xav ua tib zoo los txheeb xyuas tej neeg tej ntaub ntawv uas xub xub qhia rau tsoom fwv ntawd lawm.

Bones hais tias feem ntau mas yeej muaj laj thawj zoo yuav los ua tib zoo tshab ntxhais tias vim li cas thiaj muaj tej xov xwm yuam kev ntawm tej ntaub ntawv rau nom tswv yog tias tej ntaub ntawv ntawd pawv lawm los yog ib cov ntaub ntawv teev txog cov cim thawj uas ib txhia teb chaws tsis ua rau nws tej pej xeem.

Tej zaum kuj yog tim ib txhia neeg uas coj ntseeg ib cov kab lis kev cai twg tsis xav tias tej ntaub ntawv no tseem ceeb yog tham txog hnub yug uas teev zwm rau tej ntaub ntawv ntawd.

b0c71d77-6813-4dba-9633-2bf1015a4ef5
AAP Image/Darren England

Dr Daniel Ghezelbash yog tus teeb tsa lub koom haum Macquarie University Social Justice Clinic thiab yog tus coj ntawm lub koom haum no yeej tau tsim cov kev pab cuam cai lij choj pab rau tej neeg thoj nam thiab tawg tsov tawg rog.

Dr Ghezelbash hais tias tej neeg uas raug txim 1 xyoos los yog ntev tshaj ntawv ces yuav cia li ua rau nom tswv tsis pub visa rau lawv lawm.

Txawm li cas los yeej tseem muaj hauv kev rov qab mus thov visa ncaj qha nrog tus pwm tsav tswj cov dej num tsiv teb tsaws chaw tau thiab.

Tab sis koj yeej yuav tau nyob ntawm lub chaw kaw cov neeg thoj nam tawg tsov tawg rog yeej tseem yuav tau nyob rau ntawm lub yeej no xwb, thiab tseem yuav tau siv sij hawm ntau xyoo los ua raws ntau cov txheej txheem seb puas yuav thov tau visa siv.
Kate Bones hais tias tej zaum tej neeg raug lwm tus tsim teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig rau thiab lawv tus txiv los sis yog tus poj niam tseem hawv tias yuav tsis pub visa rau lawv nyob teb chaws no thiab tab sis tej neeg no yeej tsis muaj cai yuav ua tau li hais ntawd.

Nws hais tias yog ib tug neeg twg ua ib siab sib nrauj tsis yuav lawv tus txiv los yog tus poj niam kom dim ntawm cov teeb meem kub ntxhov uas lawv yuav tau tos lwm tus pab, vim lawv tau cov temporary visa nyob xwb ces lub tuam chav tswj cov kev tsiv teb tsaws chaw yeej tsis lam yuav tsis pub visa rau tus neeg ntawd thiab.

Yog li ntawd thiaj yog tej yam tseem ceeb heev uas yog muaj xwm txheej dab tsi pauv hloov lawm ces lawv yuav tsum tau qhia rau lub tuam chav Department of Immigration paub.
aafbb2e1-152f-4182-9108-69c65b430b61
AAP Image/EPA/BORIS ROESSLER

Dr Ghezelbash hais tias nyog ntawm teb chaws Australia no ces yeej yeej muaj ntau yam laj thawj ua rau tsoom fwv txiav txim siab tsis pub visa rau ib tug neeg twg siv, tab sis feem ntau mas ces tej neeg yeej muaj cai mus hais kom lub koom haum  yog tias tsoom fwv tsis pub visa rau lawv siv raws li nqe cai 501 ntawm tsab cai Migration Act 1958.

Qhov no txhais tau tias yeej muaj ib cov neeg tuaj nruab nrab tsis nce rau toj twg los mloog thiab txheeb xyuas qhov tseeb ntawm tej laj thawj uas yog vim li cas tsoom fwv thiaj tsis pub visa rau ib tug twg tias puas tsim nyog los tsis tsim nyog.
Raws li Dr Ghezelbash hais ces koj yeej muaj peev xwm mus sib hais nrog lub tsev hais plaub Federal Circuit Court thiab tsuas nyob ntawm seb ho puas yog muaj cov kev txiav txim siab yuam kev cuam tshuam txog tej cai lij choj thaum kom mus hais rooj plaub no ntawm AAT li cas xwb thiab.

Raws li nws Dr Ghezelbash cov kev tshuaj ntsuam xyuas tej neeg uas tau los txheeb tej hauj lwm no txog 50 zaus los yog ntau tshaj ntawm AAT Tribunal lawm ces nws yeej txheeb tau tias yeej muaj kev sib txawv txav rau cov kev txiav txim siab seb fpuas yuav pub los tsis pub visa rau ib tug neeg twg siv  tsuas nyob ntawm seb tej neeg los txheeb xyuas cov ntaub ntawv no thiab yuav txiav txim ntawd ho yog leej twg xwb.

Nws pom tau tias yeej muaj 2 tug ntawm cov neeg yuav tau los txiav txim ntawd yeej yog cov neeg tsis nyiam cov neeg thoj nam uas thov tej visa siv hos tsuas muaj ib tug thiaj li pom zoo rau tej hauj lwm no txog li 86% xwb.

Dr Ghezelbash cov xov xwm no qhia tau tias tag nrho cov neeg 52% mus hais tej plaub ntug no nrog AAT ces yeej tsis muaj kws lij choj sawv cev rau lawv li.

Thiab nws yeej pom tau tias yog muaj kws lij choj pab tej neeg no mus hais lawm ces yuav pab tau tej neeg thoj nam no hais kom tau visa siv txog li 7 npaug diam.

Yog li ntawd Dr Ghezelbash thiaj hais tias yog tsis xav kom khuam li tej neeg thoj nam uas daig ntawm America thiab Canada uas tsis muaj chaw cob cuab ntawd ces yog tej yam tseem ceeb heev uas tej neeg no yuav tsum tau nrhiav kws lij choj pab lawv los yog nrhiav kev sab laj nrog tej neeg paub zoo txog cov kev tsiv teb tsaws chaw pab cuam.

61b664e0-5d93-4793-ab10-6d8bfecd2f69
AAP Image/EPA/Alejandro Garcia

Madigan hais tias koj yeej muaj peev xwm thov tau ib daim bridging visa kom koj muaj cai nyob tau raug cai ntawm teb chaws Australia no ua ntej koj daim visa yuav tag.

Yog tias koj yeej muaj laij thawj zoo txaus qhia tau rau nom tswv paub tias kom tseem tos AAT cov kev txiav txim siab, los yog koj yuav tsum qhia rau nom tswv Australia paub tias vim lub caij muaj kab mob coronavirus kis thoob ntuj no tsis muaj fij dav hlau ya rov qab mus rau koj lub teb chaws los yog koj tus tsoom hwv tsis pub tej neeg mus rau koj lub teb chaws lawm.

Vicki Mau uas yog tus tswj cov kev pab cuam tej neeg tsiv teb tsaws chaw ntawm lub koom haum Red Cross qhia tias nws lub koom haum yeej tau koom tes nrog lub tuam chav pab cuam zej tsoom (Department of Social Services) los pab cuam zaub mov thiab nyiaj txiaj rau tej neeg tsiv teb tsaws chaw tsis hais tej neeg ntawd yuav tau cov visa dab tsi li.

Yog li cov nyiaj pab tib zaug txog li $400 rau ib yig twg thiaj yog cov tseem ceeb heev uas pab tej neeg ua hauj lwm casual uas poob lawv tej hauj lwm, thiab tub kawm pej kum haiv uas txom nyem los yog tej neeg uas lawv cov visa tag sij hawm lawm.

Tej zaum kuj yuav tsis yog ib cov nyiaj ntau ntau dab tsi, tab sis yog xam rau tej cuab yig lawm ces lawv kuj muaj peev xwm siv coj mus yuav zaub mov noj, yuav tshuaj siv los yog xam seb ho puas yuav siv them tsev rau lawv nyob li cas, ces thiaj yog ib cov nyiaj tseem ceeb heev pab kom lawv ua tau li hais no.
Txawm li cas los xav kom koj paub tias tej lus tawm tswv yim ntawm zaj xov xwm no, tsuas yog ib cov kev taw qhia dav dav rau sawv daws xwb tsis yog yuav coj mus siv tau daws txhua cov zwj ceeb. Yog koj muaj kev txhawj xeeb txog koj cov visa status, ces qhov zoo tshaj plaws xav kom koj mus nrhiav kws lij choj pab cuam koj kom sai npaum li sai tau xwb.

f598612b-7e02-4b81-951b-0d8e2d3f164b
Getty Images/Maskot

Yog koj xav tau txais kev pab cuam cai lij choj pub dawb, ces xav kom koj mus ntsib lub koom haum Legal Aid ntawm lub xeev uas koj nyog ntawd.

Lub koom haum  los yog RAILS uas nyob ntawm xeev Queensland yeej muaj cov kev pab cuam lij choj pub dawb rau koj thiab yog koj hu rau tus xov tooj (07) 3846 9300.

Koj muaj peev xwm hu tau rau lub koom haum  tus xov tooj (03) 9413 0100 rau txhua txhua hnub Wednesday thiab Friday sij hawm 10am txog 2pm thov kev sab laj pub dawb tau.

Yog koj xav tau txais kev pab txhais ntaub ntawv pub dawb ces hu rau tus xov tooj 13 14 50, kom muaj neeg txhais ntaub ntawv los yog txhais lus ua koj hom lus pab rau koj tab sis koj yuav tsum qhia rau lub koom haum txhais lus tias koj xav kom tej neeg mus pab txhais lus rau koj nrog lub koom haum caij nyoog twg.

Lub koom haum  yeej muaj ib cov kev pab cuam emergency relief pab rau tej neeg thov tau cov temporary visas thiab koj mus txheeb xyuas tau ntxiv ntawm  yog tias koj xav tau xov xwm kom ntxaws txog cov kev pab cuam no ntxiv.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcasts, Spotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Share
Published 22 June 2020 at 10:24pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Vixay Vue