SBS Hmong

Tej zaum yuav muaj ib co xub ke tshiab kho tau kab mob cancer mis

SBS Hmong

City

Nroog Source: SBS


Published 23 June 2022 at 8:15pm
By SBS News, Krishani Dhanji, Tina Quinn, Kath Landers, Stephanie Corsetti, Biwa Kwan, Elly Duncan
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Meskas thiab Australia txo se roj tsheb, tej nqe siv xaiv tsa nom tswv, teeb meem ntawm e-cigarrettes, Victoria lub chaw cais COVID-19 yuav raug siv tos neeg thoj nam, muaj neeg kis tau Monkeypox virus ntxiv, Nplog tab tom tsim cai txwv tsis pub siv av cog qoob loo ua vaj tse, Olympics transgender, teeb meem hluav taws xob, tej xub ke kho cancer mis, cov kev faib cai rau tej npe tsis yog npe Askiv thaum nrhiav hauj lwm ua, G20 cov nyiaj npaj daws ntiaj teb tej kab mob yuav sib kis yav pem suab.


Published 23 June 2022 at 8:15pm
By SBS News, Krishani Dhanji, Tina Quinn, Kath Landers, Stephanie Corsetti, Biwa Kwan, Elly Duncan
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share