Coming Up Thu 6:00 PM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Tsoom fwv teb chaws yuav xaus tsis pab cov nyiaj COVID-19 assistance payment lawm. Yuav muaj teeb meem li cas rau koj

People queuing outside a Centrelink office Source: William West / Getty Images

Tsoom fwv teb chaws Australia tau qhia tias yuav xaus tsis pab cov nyiaj COVID-19 support payment rau tej neeg ntiag tug thiab tej lagluam thaum muaj neeg hno tshuaj vaccine tau li tej hom phiaj teeb tseg lawm. Nyeem txuas ntxiv seb ho yuav muaj teeb meem li cas rau koj.

Tsoom fwv teb chaws yuav tsis pab cov nyiaj pab cuam COVID-19 financial support payments ntxiv rau thaum muaj peev xwm hno tau tshuaj vaccine raws li tej hom phiaj teeb tseg thiab tsis kaw tej xeev ntxiv rau ntau limtiam tom ntej no lawm.

Tej nyiaj no yog ib cov  tseem ceeb pab rau tej neeg ntiag tug thiab tej lagluam uas raug teeb meem vim tau muaj cov kev txwv thiab muab tej xeev kaw ntawm Victoria, New South Wales thiab ACT.

Ces thiaj yuav muab tej nyiaj no txo ntxiv thaum muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 70% thiab yuav tsis pab ntxiv thaum muaj neeg hno tau tshuaj vaccine txog 80% lawm.

Tab sis kuj tau muaj tej xwm txheej no tshwm sim rau lub caij uas tej neeg ntiag tug thiab tej lagluam tseem yuav raug txwv rau ntau limtiam tom ntej no thiab, txawm tias muaj neeg hno tau tshuaj vaccine li hais ntawd lawm.

Yog li ntawd ne cov kev pauv hloov rau tej nyiaj no yuav zoo li cas rau koj xwb?

Treasurer Josh Frydenberg speaks to the media during press conference at Parliament House.
Treasurer Josh Frydenberg speaks to the media during press conference at Parliament House.
AAP

Ntawm tej neeg ntiag tug

Muaj tej neeg tshaj 1.5 million tus tam sim no yeej tau cov nyiaj pab cuam COVID-19 Disaster Payment.

Uas them $750 rau ib lub limtiam rau tej neeg uas poob cov sij hawm ua hauj lwm tshaj 20 teev rau ib limtiam twg, thiab them $450 rau tej neeg uas tsis tau cov sij hawm ua hauj lwm li ntawm 8 teev mus txog 20 teev.

Hos tej neeg tau txais nyiaj welfare uas poob cov sij hawm ua hauj lwm 8 teev ces muaj cai tau cov nyiaj pab cuam no $200 rau 1 limtiam twg.

Thaum muaj neeg hno tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 70% lawm, ces tej neeg sawv daws yuav tau rov qab mus thov nyiaj tshiab rau ib limtiam twg lawm xwb, tsis yog nom tswv cia li muab kiag rau lawv li yav dab los lawm. Yog thaum tej xeev hno tau tshuaj vaccine txog li 80% rau lawv tej pej xeem lawm, ces yuav tsis xaus them tag nrho tej nyiaj uas them rau 2 limtiam rau lawv ntxiv lawm.

Thawj limtiam uas raug hloov ntawd ces yuav muaj cov nyiaj no txos los ua $450 lrau tej neeg uas poob cov sij hawm ua hauj lwm ntau tshaj 8 teev rau ib limtiam twg lawm. Tsis tas li no los tej nyiaj uas them rau cov neeg tau nyiaj welfare los yuav raug muab txiav ntawm $200 los ua $100 rau ib limtiam lawm xwb thiab.

Nyob rau limtiam 2 ntawd ces, yuav muab cov nyiaj no txo dua ntxiv los ua $320 rau tej neeg poob cov sij hawm hauj lwm, thiab cov neeg tau nyiaj pab cuam welfare los yuav tsis tau nyiaj pab cuam dab tsi ntxiv lawm.

Tej kev muab tej nyiaj pab cuam no txiav thiaj ua rau cov koom haum pab cuam thiab tej koom haum sawv cev rau tej neeg ua hauj lwm muaj kev txhawj xeeb, thiab hais tias cov kev pab cuam no yuav ua rau muaj teeb meem tsis tau nyiaj siv rau tej neeg ntiag tug ua ntej yuav tau rov qab mus ua hauj lwm li qub.

Yuav zoo li cas rau tej lagluam

Tsoom fwv teb chaws thiab tsoom fwv xeev nyias yeej muaj nyias cov kev pab cuam nyiaj txiaj rau tej lagluam rau lub caij muab xeev kaw vim muaj kab mob COVID-19.

Josh Frydenberg uas yog tus nom tswj nyiaj txiaj rau tsoom fwv teb chaws tau pom zoo tam sim no tias yuav pom zoo los sib khom kom tsim tau ib tug qauv uas sib pab them tej nyiaj no rau lub caij xeev Victoria, New South Wales thiab ACT hno tshuaj vaccine raws li tej hom phiaj teeb tseg lawm.

Innes Willox uas yog tus coj lub koom haum Australian Industry Group tau hais tias, yeej tseem yuav muaj teeb meem rau tej lagluam txuas ntxiv ua ntej yuav tej xwm txheej no yuav zoo zog tuaj, vim tej xeev nyias yeej npaj yuav qhib nyias lub xeev rau lub caij sib txawv thiab.

Nws tau qhia rau SBS News tias: “Yeej tseem yuav muaj ib lub caij nyuaj heev tom ntej no - hais tias peb yuav ua li cas kom thiaj ntxeem dhau tej teeb meem tam sim no. Peb cia siab tias tom qab tsis kaw tej xeev lawm ces yuav zoo tuaj tab sis yeej tseem tsis tau paub meej tias tej lagluam tsis zoo rau ib lub caij ntawd txawv yuav rov qab zoo sai sai tuaj rau lub caij ntawd. Vim rau qhov tsis yog tag nrho txhua lub xeev yuav zoo tib yam."

Nod yog tej uas xav tias yuav tshwm sim rau ib lub xeev twg ntawm 3 lub xeev:

NSW

NSW tej lagluam uas raug cov teeb meem kab mob COVID-19 yeej muaj peev xwm thov tau nyiaj li ntawm $1,500 mus txog $100,000 rau 1 limtiam twg tsuas nyob ntawm seb lawv tej lagluam ho siv nyiaj ntau tsawg li cas. Hos tej neeg tib tug kheej uas ua ib yam lagluam dab tsi (Sole traders) ces yeej thov tau $1,000 rau 1 limtiam twg thiab.

Tab sis txij hnub tim 10 mus txog rau hnub tim 23 lub 10 hlis ntuj no ces yuav muab tej nyiaj no txiav 25% li ntawm $1,125 mus txog $75,000 lawm thiab. Piv txwv tias cov sole traders tej nyiaj $1,000 ces raug muab txo ua $750 rau 1 limtiam lawm xwb.

Yog thaum muaj neeg hno tau tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 80% lawm - uas xav tias yuav ua tau rau hnub tim 24.10 2021 ntawd - ces tsoom fwv teb chaws yuav xaus tsis them tej nyiaj pab cuam no ntxiv lawm. 

Tab sis tus tsoom fwv NSW tej nyiaj pab 50% uas tseem them ntawd yuav raug muab txo ntawm 30% mus ua 15% rau ib limtiam twg lawm xwb thiab.

Ces txog hnub tim 30 lub 11 hlis ntuj ces yuav xaus tsis them cov nyiaj pab cuam no ntxiv  rau tib lub caij uas nom tswv tshem lwm cov kev txwv thiab.

Melbourne's lockdown will remain in place until 70 per cent of Victorians aged over 16 are double-vaccinated, which is forecast
Melbourne's lockdown will remain in place until 70 per cent of Victorians aged over 16 are double-vaccinated, which is forecast for October 26.
AAP

Victoria

Ntawm Victoria ces , tej nyiaj pab cuam uas them 1 limtiam twg li ntawm $1,000 mus txog $8,400 - kuj nyob ntawm seb tej lagluam ho ua luam khwv tau nyiaj li cas ntawd - kuj yuav tau txais cov nyiaj pab cuam rau lawv rau lub sij hawm 6 limtiam vim kab mob COVID-19 tau ua rau muaj teeb meem rau lawv tej lagluam.

Kuj yeej tseem yuav pab nyiaj txuas ntxiv rau cov lagluam noj haus txuas ntxiv thiab, tej lagluam uas muaj cai tau txais kev pab cuam ces yuav tau nyiaj li ntawm $5,000 mus txog $20,000.

Tab sis kuj maj mam txo tej nyiaj no kom tsawg rau lub caij hno tau tshuaj vaccine txwm 2 koob raws li tej hom phiaj teev tseg lawm thiab, tsuas nyob ntawm seb tej chaw ua lagluam ntawd ho muaj peev xwm ua luam li cas xwb.

Cov nyiaj small business hardship fund los kuj yuav muaj pab txuas ntxiv rau 30,000 cov lagluam uas lawv yuav tau txais nyiaj pab cuam tib zaug txog $20,000 xwb.

Victoria los kuj cia siab tias nws tej neeg yuav muaj peev xwm hno tau tshuaj vaccine txwm 2 koob txog 70% rau hnub tim 26.10.2021 no, thiab yuav hno tau txog 80% rau hnub tim 5.11.2021.

ACT

Ntawm ACT ntawd ces, tej lagluam ua raug teeb meem los ntawm tus kab mob COVID-19 no yuav muaj cai thov tau nyiaj tib zaug txog $20,000 tom qab thawj limtiam uas tau muab nws lub xeev kaw, thiab cov neeg sole traders muaj cai thov tau $7,500.

Hos tej lagluam uas tseem ua luam poob peev rau lub 10 ntuj ntxiv ces yuav tau nyiaj pab cuam ib zaug ntxiv txij li ntawm $10,000 thiab tau $3,750 pab rau cov sole traders.

Ntxiv ntawd ces yeej tseem muaj nyiaj pab rau cov lagluam loj  zog los yog ib cov lagluam twg tsi ntsees thiab.

Thiaj yuav muaj ib co program los pab tej lagluam ntoj ncig, tej lagluam ua koom txoos, tej lagluam noj haus tos txais qhua, lagluam fitness thiab seev cev, uas pab $5,000 rau cov neeg ua luam sole traders, thiab pab txog li $25,000 rau tej lagluam khwv tau nyiaj ntau tshaj 5 million dollars.

Tej xeev uas tseem raug kaw hais xav li cas xwb?

Victorian tus hau xeev Daniel Andrews hais tais nws ''tu siab heev'' rau tej kev txiav txim siab xaus tsis pab cuam nyiaj txiaj ntxiv thau muaj neeg hno tau tshuaj vaccine raws li tej hom phiaj tau teev tseg no nkaus xwb.

Nws hais tias "Kuv cia siab tias yuav tsis muaj ib cov lagluam twg yuav xav thov kev pab cuam ntxiv rau lub caij muaj neeg hno tau tshuaj vaccine txwm 80% lawm, yog ua tau li hais ntawd ces kuj yog tej yam zoo heev, tab sis pheej ntaug taw rawv thiab hais tias yuav tsis pab nyiaj ntxiv lawm no mas, tsis yog ib tug coj tiag."

Dominic Perrottet uas yog NSW tus nom tswj nyiaj txiaj tau hais tias nws lub xeev yeej paub txog qee cov kev txwv uas tseem muaj siv ntawd thaum muaj neeg hno tau tshuaj vaccine li hais ntawd lawm.

Mr Perrotet hais tias “Txawm tias peb tau maj mam ua tau tej hauj lwm no zoo me ntsis ntxiv nrog tsoom fwv teb chaws lawm los - tsoom fwv NSW yeej tseem yuav pab tej nyiaj no li qub. Peb paub tias yeej tseem yuav siv qee cov kev txwv txuas ntxiv ces thiaj yuav ua rau tej lagluam tsis muaj peev xwm ua tau lagluam puv npo."

Andrew Barr uas yog ACT tus hau xeev tau hais tias nws tus tsoom fwv cov qauv tswv yim pab nyiaj rau tej lagluam no yuav los ua tib zoo xyuas ''kom tsis txhob muaj teeb meem dab tsi ntev tuaj ntxiv'' thiab yeej yuav tau txais tej nyiaj pab cuam no txawm hno tau tshuaj vaccine tshaj 80% lawm.

“Peb yeej tau muaj cov kev txiav txim siab ywj pheej uas tsis cuam tshuam (nrog tsoom fwv teb chaws) kom pab tau nyiaj txuas ntxiv rau ib cov lagluam twg tsi ntsees mus txog ntua lub caij Christmas."

Source SBS News
This story is also available in other languages.
Show languages