ഖത്തർ ലോകകപ്പിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മലയാളികളും...

Australian Soccer Team

Source: Joe Allison/Getty Images


Published 1 July 2022 at 3:41pm
By Sajo John
Source: SBS

ഖത്തർ ലോകകപ്പ് നേരിൽ കാണുവാനൊരുങ്ങുന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയൻ മലയാളികളുടെ വിശേഷങ്ങളും കൂടാതെ ഖത്തറിലെ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും...


Published 1 July 2022 at 3:41pm
By Sajo John
Source: SBSShare