ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ ആരോഗ്യരംഗത്തേക്ക് എങ്ങനെ കരിയർ മാറാം...

Hospital in Australia

Source: PAUL CROCK/AFP via Getty Images


Published 21 June 2022 at 4:37pm
Presented by Sajo John
Source: SBS

ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏറ്റവുമധികം സാധ്യതകളുള്ള തൊഴിൽമേഖലകളിലൊന്നാണ് ആരോഗ്യരംഗം. മറ്റ് തൊഴിൽമേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ആരോഗ്യരംഗത്തേക്ക് എങ്ങനെ മാറാൻ കഴിയും എന്നറിയാം...


Published 21 June 2022 at 4:37pm
Presented by Sajo John
Source: SBSShare