അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഓസ്ട്രേലിയൻ ആദിമവർഗ്ഗക്കാരുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ഈ പെരുമാറ്റരീതികൾ

News

Source: AAP Image/Mick Tsikas


Published 30 May 2022 at 5:34pm
By SBS Malayalam
Source: SBS

ഇത് ദേശീയ അനുരഞ്ജന വാരമാണ്. ആദിമവർഗ്ഗ സമൂഹങ്ങളുമായി ഇടപെടുമ്പോൾ സാംസ്കാരികമായ പല പെരുമാറ്റരീതികളും പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കാം മുകളിലെ പ്ലെയറിൽ നിന്ന്.


Published 30 May 2022 at 5:34pm
By SBS Malayalam
Source: SBSShare