സിഡ്നിയിൽ വീണ്ടും വെള്ളപ്പൊക്ക മുന്നറിയിപ്പ്; 200mm വരെ മഴക്ക് സാധ്യത

INNATHE VARTHA

Source: AAP


Published 1 July 2022 at 5:52pm
By Jojo Joseph
Source: SBS

2022 ജൂലൈ ഒന്നിലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം...


Published 1 July 2022 at 5:52pm
By Jojo Joseph
Source: SBSShare