ബാങ്കിംഗ് പലിശനിരക്ക് നാളെ വീണ്ടും കൂട്ടുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്; സാധ്യത 0.5 ശതമാനം വരെ വർദ്ധനവ്

SBS Malayalam Today's News

Source: AAP


Published 4 July 2022 at 5:48pm
By Deeju Sivadas
Source: SBS

2022 ജൂലൈ നാലിലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം...


Published 4 July 2022 at 5:48pm
By Deeju Sivadas
Source: SBS



Share