ഓസ്ട്രേലിയൻ വൈദ്യുതി വിപണിയുടെ നിയന്ത്രണം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തു; ലക്ഷ്യം ലോഡ് ഷെഡിംഗ് ഒഴിവാക്കൽ

SBS INNATHE VARTHA

Published 15 June 2022 at 5:59pm
By Jojo Joseph
Source: SBS

2022 ജൂൺ 15ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം..


Published 15 June 2022 at 5:59pm
By Jojo Joseph
Source: SBSShare