സർക്കാർ ആശുപത്രികൾക്ക് കോവിഡ് ധനസഹായം തുടരുമെന്ന് ഫെഡറൽ സർക്കാർ

SBS Malayalam Today's News

Source: AAP


Published 17 June 2022 at 6:11pm
By Sajo John
Source: SBS

2022 ജൂൺ 17ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം..


Published 17 June 2022 at 6:11pm
By Sajo John
Source: SBSShare