സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിക്കാതെ വൈദ്യുതി കണക്ഷനുകൾ കട്ട് ചെയ്തു; ഒറിജിൻ എനർജിക്ക് 17 മില്യൺ ഡോളർ പിഴ

SBS INNATHE VARTHA

Source: AAP


Published 29 June 2022 at 5:59pm
By Jojo Joseph
Source: SBS

2022 ജൂൺ 29ലെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാർത്തകൾ കേൾക്കാം..


Published 29 June 2022 at 5:59pm
By Jojo Joseph
Source: SBSShare