اس بی اس فارسی

آیا می دانید «والدین رضاعی» چه کسانی هستند و چگونه می توان یکی از آنها بود؟

اس بی اس فارسی

Pixabay/Pexels

اپلیکیشین رادیو اس بی اس را دریافت کنید

راه های دیگر شنیدن


تاریخ انتشار 4/06/2022 ساعت 3:18pm
توسط Chiara Pazzano, Peyman Jamali
منبع: SBS

کودکان به دلایل زیادی به مراکز نگهداری می روند. برای مثال، ممکن است خشونت خانوادگی در خانه یا سابقه بی توجهی یا آزار جسمی وجود داشته باشد. این در حالی است که در حال حاضر استرالیا با کمبود والدین رضاعی روبرو است و در برخی موارد نیاز به افرادی با پیشینه فرهنگی خاص وجود دارد.


تاریخ انتشار 4/06/2022 ساعت 3:18pm
توسط Chiara Pazzano, Peyman Jamali
منبع: SBSهمرسانی کنید