SBS Việt ngữ

Sơn Ca và các nghệ sĩ: Nhạc sĩ Hoàng Trọng

SBS Việt ngữ

Từ trái: Hoàng Trọng, Duy Trác, Thanh Sơn, Kim Tước, Tuyết Anh, Ánh Tuyết, Mai Hương

Từ trái: Hoàng Trọng, Duy Trác, Thanh Sơn, Kim Tước, Tuyết Anh, Ánh Tuyết, Mai Hương


Published 4 July 2022 at 6:03pm
By Sơn Ca
Source: SBS