SBS Việt ngữ

Thấy gì qua Census 2021?

SBS Việt ngữ

Census 2021 revela mudanças profundas no tecido social australiano

Census 2021 revela mudanças profundas no tecido social australiano.


Published 28 June 2022 at 4:49pm
By Krishani Dhanji
Presented by Quốc Vinh
Source: SBS

Kết quả điều tra dân số Census 2021 vừa được công bố và nó cho thấy một số thay đổi lớn về dân số của Úc. Từ nền tảng văn hóa đến tôn giáo, Úc ngày càng trở nên đa dạng và dân số đã tăng gấp đôi trong 50 năm qua lên 25,5 triệu người.


Published 28 June 2022 at 4:49pm
By Krishani Dhanji
Presented by Quốc Vinh
Source: SBSShare