Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Cov kev mus hno tshuaj COVID-19 vaccine zoo li cas xwb?

Ms CiCi Mao Saykao Thao piav txog nws thiab nws tus txiv cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine tias muaj cov txheej txheej zoo li cas Source: CiCi Mao Saykao Thao

Tej zaum muaj ntau yam cuam tshuaj ua rau koj tseem npaj tsis tau muaj peev xwm mus teem caij thiab tseem tsis tau muaj hno tshuaj COVID-19 vaccine, tab sis raws li Ms CiCi Mao Saykao Thao thiab nws tus txiv ua tau mus hno rau hnub tim 3.6.2021 dhau los ntawd nkawv kuj tau los qhia tias cov kev mus hno tshuaj COVID-19 vaccine no zoo li cas.

Nyob ntawm teb chaws Australia no ces nom tswv yeej tau npaj ntau yam tshuaj COVID-19 vaccine coj los hno rau tej neeg sawv daws, thiab yog ib cov kev yeem thaj xwb (voluntary) tsis yuam kom koj hno tab sis yeej txhawb nqa kom tej neeg sawv daws mus hno koj thiab pab tau Australia rov qab los ua lub neej li qub.

Cov tshuaj COVID-19 vaccine muaj siv tam sim no ces yog:

1) AstraZeneca COVID-19 vaccine siv hno rau cov neeg muaj hnoob nyoog tshaj 50 xyoo rov sauv.

2) Pfizer COVID-19 vaccine ces hno rau tej neeg hnoob nyoog qes dua 50 xyoo rov hauv.

Ntawm teb chaws Australia no ces tej xeev nyias yeej muaj nyias cov program hno tshuaj sib txawv.

Tab sis koj yeej muaj peev xwm mus txheeb tau cov chaw hno tshuaj thiab cov chaw sim tau raws li hauv qab no:

Raws li Ms CiCi Mao Saykao Thao thiab nws tus txiv Txooj Cawv Saykao Thao tau mus hno rau hnub tim 3.6.2021 ces nod yog cov duab uas nkawv tau mus hno thiab cov lus tau hais.


 

  • Tej neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Txheeb seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub neeg sib sau ua ke li cas ntxiv.
  • Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob lawm ces nyob twj ywm hauv tsev, thiab npaj hu nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub chaw tswj xov xwm txog tus kab mob coronavirus (Coronavirus Health Information Hotline) tus xov tooj 1800 020 082 tham seb yuav ua li cas.
  • Mloog tau xov xwm txog tus kab mob COVID-19 ua 63 hom lus tau ntawm sbs.com.au/coronavirus
  • Xav kom koj yuav tsum tau mus txheeb tej nom tswv ntawm koj lub xeev: NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania cov kev taw qhia ntxiv. 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Cov kev mus hno tshuaj COVID-19 vaccine zoo li cas xwb? 13/06/2021 12:11 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
View More