Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
THE ULURU STATEMENT FROM THE HEART IN YOUR LANGUAGE

Hmong: The Uluru Statement from the Heart

Uluru Statement from the Heart In Your Language Source: Jimmy Widders Hunt

Lub 5 hlis ntuj xyoo 2017 ces tau muaj tej neeg sawv cev keeb cag neeg Aboriginal and Torres Strait Islander tau mus sib sau ua ke ntawm lub chaw First Nations National Constitutional Convention ze Uluru thiab los pom zoo tsim cov ncauj lug the Uluru Statement from the Heart siv. Cov ncauj lug no yog ib txoj xub ke yuav los xyuas kom lees paub tej keeb cag neeg rau hauv Australia tej txhooj cai tswj haiv, thiab thov kho cov kev teeb tsa tseem ceeb peb yam: xws li muaj suab sawv cev, tsim kom muaj ib daig ntawv cog lus thiab qhia qhov tseeb. Thiaj tau muaj tej xwm txheej no txuas ntxiv tom qab tau lub sij hawm 2 xyoos uas tau muaj cov keeb cag neeg 13 lub rooj sab laj ntawm tej zos cheeb tsam tau los ua cov tsim thiab tau los coj uas yeej muaj cov tej neeg sawv cev 250 tus ntawm cov neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander pom zoo siv. Thiaj xav los tsim kom muaj cov kev sib raug zoo ntawm Australia cov keeb cag neeg thiab haiv neeg Australia raws qhov tseeb, kev ncaj ncees thiab kev muaj cai xaiv ua tau lub neej raws lawv tus kheej txoj kev txiav txim siab kom thiaj muaj peev xwm rhais txuas ntxiv kom sib kho tau sib haum xeeb yam tsis tas cuam tshuam dab tso txog nom tswv txoj kev tswj hwm.

Peb tau sib sau ua ke ntawm qhov chaw NationalConstitutional Covention xyoo 2017, Tuaj ntawm txhua ceg kaum ntuj ntawm sab qab ntiaj teb tuaj tsim cov ncauj lug tawm hauv peb nruab siab los: Peb cov neeg Aboriginal thiab Torres Islander yeej yog thawj cov haiv neeg uas tau tswj hwm daim av Australia thiabtej pov txwv nyob ze nws, Thiab tau aws tej chaw no ua peb tug raws li peb tej cai thiab peb cov kev cai dab qhuas. Li peb tej poj koob yawm koob tau ua, thiab xam txog peb tej kab lis kev cai, los yog cov kev txhim kho, tej cai thiabkab lis kev cai ntau tiam,  thiab raws litau muaj kev tshawb fawb yeej tau qhia tias ntev tshaj 60,000 xyoo dhau los lawm.  Tias lub fwjchim no yog kev xav ntawm sab ntsuj plig:  Uas tej poj koob yawm koob tej tau sib cuag mus los nrog lub ntuj daim av thiab tus tswv tau tso tseg cia rau peb, thiab peb cov neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander  uas yug ntawm thaj chaw nothiab yeej tseem nyob ntawm thaj chaw no,  muaj ib hnub twg peb yuav rov qab mus cuag peb tej poj koob yawm koob mus nrog lawv nyob ua ke.   Txoj kev sib cuag no thiaj li yog lub hauv paus ntawm cov kev ua tswv av los yog cov kev tswj hwm. Uas yeej tseem tsis tau tsuag, lossis tus tw teeb tseem tsis tau tuag uas tseem nyob ua ke nrog vaj ntxwv cov kev tswj hwm. Uas yeej tseem tsis tau tsuag,lossis tus tw teeb tseem tsis tau tuag uas tseem nyob ua ke nrog vaj ntxwv cov kev tswj hwm. Ho yuav hloov ua tau lwm yam li cas? Tej neeg yeej yog tswv teb chaws no los tau 60,000 xyoo. Thiab tej kev sib cuag tseem ceeb no cia li ploj ntawm ntiaj teb tej keeb kwm rau lub sij hawm 200 xyoo dhau los no  xwb? Yog muaj cov kev kho tej txhooj cai tswj haiv tseem ceeb thiab kho cov kev teeb tsa lawm, Ces peb ntseeg tias cov kev tswj hwm qub no yeej yuav muaj peev xwm los qhia txog Australia cov kev ua ib haiv zoo dua no. Yog xam raws feem lawm ces  peb tseem yog cov raug kaw tsev laj cuj coob tshaj plaws hauv ntiaj teb no thiab.  Txij thaum peb yug los peb yeej tsis yog ib cov neeg ua txhaum cai dab tsi.  Peb tej me nyuam los kuj raug cais ntawm lawv tsev neeg ntau kawg nkaus yam tsis tau pom dua los thiab. Peb tej me nyuam los kuj raug cais ntawm lawv tsev neeg ntau kawg nkaus yam tsis tau pom dua los thiab. Tej no tsis yog tias peb tsis hlub peb tej me nyuam. Thiab peb tej hluas coob kawg nkaus uas raug kaw los kuj cia li ua tej neeg tag kev cia siab yam txaus txhawj xeeb heev. Tsim nyog lawv yuav yog peb txoj kev cia siab rau yav pem suab. Tej teeb meem phom sij tau muaj rau peb no ces qhia tau yooj yooj yim tias twb yog tias yog cov kev teeb tsa ua rau muaj teeb meem rau peb. Tej no yog  ib cov kev tsim txom raug rau peb, vim ua rau peb tsis muaj fwj chim dab tsi lawm. Peb thiaj xav thov kom kom kho tej txhooj cai tswj haiv los txhawb nqa peb tej neeg los sawv tau rau qhov chaw uas peb muaj cai ntawm peb lub teb chaws. Thaum peb muaj fwj chim los tswj peb lub neej ces peb tej tub kis thiaj li yuav vam meej. Lawv yuav yog cov ua neej ntawm 2 lub ntuj, thiab lawv tej kab lis kev cai yuav yog ib cov khoom plig rau lawv lub teb chaws. Peb thiaj nqua hu kom yuav tsum teev kom peb cov keeb cag neeg muaj suab thiab muaj cai zwm hauv tej txhooj cai tswj haiv.  Makarrata uas yog cov kev kho kom sib raug zoo, sib haum xeeb thiab muaj kev ncaj ncees thiaj yog peb lub hom phiaj tuaj ua ke tom qab ntxeem dhau txoj kev txom nyem. Ces thiaj yog ib cov kev txhawb siab kom peb tau txais kev vaj huam sib luag, kev ncaj ncees thiab tsim kom tau kev sib raug zoo nrog tej neeg ntawm teb chaws Australia, thiab kom tsim tau lub neej pem suab zoo rau peb tej me nyuam raws li txoj kev ncaj ncees thiab txoj kev txiav txim siab ywj pheej. Yog li peb thiaj teeb tsa pawg rooj saib xyuas Makarrata Commission los ua tus saib xyuas tej txheej txheem tsim kom muaj kev pom zoo ntawm tsoom fwv nrog peb cov keeb cag neeg, thiab qhia qhov tseeb txog peb tej keeb kwm. Xyoo 1967 peb mam raug lees paub, thiab xyoo 2017 ces xav kom muaj neeg hnov txog peb. Peb thiaj tau ncaim thaj chaw uas peb tau tuaj sib ntsib no rov qab mus rau peb tej teb chaws ntau qhov chaw thoob plaws peb lub teb chaws uas loj heev no.  Peb thiaj xav caw nej kom nrog peb tau kev ua ke nrog neeg Australia cov kev tawm tsam no kom tsim tau lub neej pem suab zoo dua rau peb.

Yog tias koj xav tau xov xwm txog cov rooj ncauj lug hais tawm hauv nruab siab tuaj ntawm Uluru (Uluru Statement from the Heart), cesnmus txheeb xyuas tau ntawm lub vas sab www.ulurustatement.org los yog xa email mus rau lub koom haum Indigenous Law Centre ntawm lub tsev kawm qib siab University of New South Wales raws tus email ilc@unsw.edu.au

Yog tias koj xav paub xov xwm kom ntxaws ntxiv txog tej txheej txheem uas cov keeb cag neeg tej kev sab laj tawm tswv yim txog cov hauj lwm no kom los tsim tau cov ncauj lug Uluru Statement from the Heart ces txheeb tau ntawm no ntxiv.

Cov xov xwm kaw ua suab no (Podcast collection) yuav muaj cov keeb cag neeg tej lus ntau tshaj 20 hom lus (ntawm tej zejzog ntawm xeev Northern Territory thiab ntawm Northern Western Australia) nrog, thiab tseem yuav xyuas kom txhais tau tej xov xwm no ua cov keeb cag neeg (First Nations) ntau hom lus ntxiv. Tej xov xwm kaw ua suab no los kuj raug kaw ua ntau tshaj 60 hom lus ntawm Australia tej zejzog hais ntau hom lus thiab coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhua sib txawv nrog thiab.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Hmong: The Uluru Statement from the Heart 04/11/2020 06:27 ...
Alyawarr: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:05 ...
Anindilyakwa: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 12:41 ...
Anmatyerr: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:05 ...
Burarra: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:53 ...
Eastern/Central Arrernte: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 10:03 ...
East Side Kriol: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 07:35 ...
Kimberley Kriol: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 09:29 ...
Kunwinjku: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 08:47 ...
Martu: The Uluru Statement from the Heart 04/07/2021 08:53 ...
View More