Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Hnub thov txim

Cov kev rwg npoj rau hnub Sorry Day ntawm plawv nroog Sydney Source: SBS

Hnub thov txim yog hnub dab tsi thiab Australia cov keeb cag neeg xav tau dab tsi?

Twb tau 23 xyoos lawm txij li tsoom fwv Kevin Rudd ntawm pab nom Labor tau los hais lus thov txim xyoo 2008 rau Australia tej keeb cag neeg uas thaum tseem yau me raug nom tswv muab cais tawm ntawm lawv tsev neeg coj mus tu ntawm tej chaw zov me nyuam yaus los yog tej tsev kawm rau lub caij xyoo 1910 mus txog rau xyoo 1970.

Tab sis tej neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander hais tias nom tswv Australia yeej tseem muab lawv tej me nyuam nyiag thiab muab cais tawm ntawm lawv tsev neeg ua ntuv zus txuas ntxiv los txog niaj hnub niam no thiab yuav tsum nqes peev nyiaj txiaj los npaj kev pab cuam thiab tiv thaiv kom tsis txhob muaj tej teeb meem no txuas ntxiv lawm, vim lawv dhuav tej teeb meem no dhau heev li lawm.

Nyob rau hnub Sorry Day no thiajthiaj li tau muaj tej neeg keeb cag neeg mus tawm tsam thiab nqua hu kom tsoom fwv yuav tsum tso cai rau pej xeem Australia los tawm suab seb puas pom zoo los lees paub kom muaj cov suab nom sawv cev rau hauv Australia lub tsev tsoom fwv thiab teev zwm lawv rau hauv Australia tej txhooj cai tswj haiv, kom thiaj li tsim tau kev koom npoj rau haiv neeg Australia, yuav tau nrog xyuas ntau yam li kom Australia tej keeb cag neeg muaj kev kawm thiab tau txais kev noj qab hauv huv noj qab nyob zoo raws li Dean Parkin uas yog tus coj lub koom haum From the heart tau qhia.

Kutcha Edwards thiaj hais tias xav kom tej neeg Australians paub cai thiab muaj kev cam hwm Australia tej keeb cag neeg piv txwv li txheeb kom paub tias lub zos Coburg los yog lub nroog Melbourne no thaum xub ho tis lub npe li cas vim lub teb chaws no yeej yog cov neeg keeb cag neeg lub teb chaws hu ua Wurandjeri no thaum xub thawj.

Kutcha thiaj rov qab hais ntxiv tias "qhov kuv xav tau hnub no ces yog xav kom kuv ras los ua ib feem ntawm lub teb chaws no xwb. Vim yog tias yus yeej pheej tseem mloog tau tias zoo li yus yog ib tug neeg sab nraud xwb ces yeej tseem yuav nrhiav cov kev lees paub los ntawm lwm tus. Vim cov tswv yim uas pheej tseem hais tias yeej lees paub sawv daws no yeej tseem yog ib cov tswv yim xwb yeej tseem tsis tau ras los muaj tseeb tiag."

John Leha uas yog tus coj lub koom haum AbSec uas sawv cev rau Australia tej keeb cag neeg cov me nyuam yaus thiab Australia tej keeb cag neeg cov cuab yig tau hais tias "Tej teeb meem no tsis yog tsuas muaj rau yav tag los xwb, yeej tseem muaj tshwm sim txog tam sim no. Thiaj xav kom haiv neeg no yuav tau kub siab tiag tiag los nrog xyuas. Vim yeej tseem muaj Australia tej keeb cag neeg cov me nyuam tseem raug tshem thiab raug cais tawm ntawm lawv tsev neeg. Ces thiaj txaus dhau heev lawm uas peb tsim nyog los xaus tej teeb meem no thiab los tiv thaiv kom phaum neeg tom ntej no txhob raug tshem tawm ntawm lawv tsev neeg ntxiv lawm. Thiab tsoom fwv nrog rau txhua leej txhua tus yuav  tsum nqes peev los daws tej teeb meem no thiab tiv thaiv kom txhob muaj tej teeb meem no ntxiv lawm. Tsis li ntawd ces ntshe tseem yuav muaj Australia tej me nyuam raug cais ntawm lawv tsev neeg ntau tuaj ntxiv txog 2 npaug rau lub sij hawm 5 txog 10 xyoo tom ntej no ntxiv."

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Hnub thov txim 28/05/2021 13:07 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
View More