Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Limtiam National Reconciliation Week yog limtiam dab tsi thiab yuav koom tau li cas?

Daim ntaub chij qhia txog lub limtiam sib kho kom muaj kev sib raug zoo xyoo 2021 Source: Reconciliation Australia

Lub limtiam National Reconciliation Week yog ib lub caij rau tag nrho txhua tus neeg Australia los lees paub txog Australia cov keeb cag neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander tej keeb kwm, tej kab lis kev cai thiab ua ib yam dab tsi kom tsim tau txoj kev sib raug zoo ntawm yus nrog rau Australia cov neeg txum tim no.

Lub limtiam National Reconciliation Week ho yog dab tsi thiab muaj lub ntsiab lus tseem ceeb dab tsi txog lub limtiam no thiab koj ho muaj peev xwm koom tau li cas?
 
Hnub tim 27 lub 5 hlis ntuj txog rau hnub tim 3 lub 6 hli ntuj txhua xyoo ces yog lub caij ua koom txoos nco txog xyoo 1967 uas teb chaws Australia tej nom tswv tau tso cai rau pej xeem tawm suab thiab tau pom zoo los lees paub Australia tej keeb cag neeg tam li yog ib cov pej xeem ntawm lub teb chaws no, thiab Australia lub tsev hais plaub High Court tau lees paub Eddie Koiki Mabo uas yog ib tug neeg Australia Torres Strait Islander cov kev ua tswv av thiab tau tso tseg tsis siv Australia tsab cai Terra Nullius  los yog lub teb chaws tsis muaj tswv ntxiv lawm.
 
Xyoo 2021no ces tau siv sob lus 'More than a word. Reconciliation takes action,' rau lub limtiam National Reconciliation Week. Thiab coj los ua kev nco txog lub sij hawm 20 xyoo uas tau teeb tsa lub koom haum Reconciliation Australia uas yog lub koom haum lis tej dej num los sib kho kom teb chaws Australia no tsim tau kev sib raug zoo nrog Australia cov keeb cag neeg Aboriginal thiab Torres Strait Islander los yog tsim tau cov kev sib raug zoo nrog lwm tus neeg Australia uas tsiv teb tsaws chaw tuaj nyob rau lub teb chaws no kom paub txog Australia tej neeg txum tim los yog lwm cov neeg Australia tej keeb kwm, tej kab lis kev cai, tej lus thiab ntau yam teeb meem lawv ntsib los yog ntau yam uas lawv muaj peev xwm ua tau tiav kom muaj txoj kev sib nkag siab sib totaub thiab sib raug zoo zoo tshaj qub ntxiv.
  
Karen Mundine uas yog ib tug neeg keeb cag neeg Bundjalung nyob sab qaum teb ntawm xeev New South Wales thiab yog tus coj lub koom haum Reconciliation Australia hais tias:
 
Yog lub cib fim zoo rau tej neeg Australia mus koom ntau yam koom txoos rau lub limtiam National Recociliation Week thiab xav thiab los tham txog tias ho yuav tsim kom tau txoj kev sib raug zoo li cas nrog Australia cov keeb cag neeg thiab txhua tus neeg Australia tsis hais yog cov twb tuaj nyob ntev hauv teb chaws Australia lawm los yog cov nyuam qhuav tuaj nyob tshiab tib si.
 
Txawm tias yeej tseem tsis tshua muaj neeg Australia paub zoo txog lub koom txoos rau lub limtiam National Reconciliation Week no tias yog dab tsi thiab muaj lub hom phiaj dab tsi los tseem muaj lwm yam teeb meem cuam tshuam ntxiv li yuav tham txog dab tsi, yuav ua dab tsi thiab puas yog peb lub luag dej num yuav pheej los tham txog tej no nrog rau cov kev tsis paub lus thiab paub ntawv Askiv zoo thiab ces thiaj tseem ua rau tsis tshuaj muaj neeg Australia mus koom lub koom tej koom txoos rau lub limtiam no. 
 
Tab sis Mohammad Al-Khafaji uas yog tus coj lub koom haum sawv cev rau cov neeg zejzog pawg tsawg ntawm teb chaws Australia (Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia) xav nqua hu kom txhua tus neeg Australia mus koom thiab nws tau hais ib cov lus tias:
 
Peb lub suab yuav muaj zog heev yog tias peb koom suab nrog rau cov neeg txum tiam lub suab. Peb yeej paub tias lawv zoo siab tos txais peb tuaj nyob rau lub teb chaws no. Yeej yog peb lub luag hauj lwm los paub txog tej keeb kwm, thiab paub tias lawv tau nyiaj ntxeem dhau ntawm dab tsi los vim peb yeej raug tej xwm txheej muaj ntsis sib xws li lawv, thiab yeej yog ib cov xwm txheej muaj ntsis zoo sib xws coj los ua ib cov kev txhawb nqa kom muaj kev pauv hloov. Peb ob tog los yeej ntsib cov teeb meem rau faib cais ntxub ntxaug, peb yeej tsis tau txais kev ncaj ncees, thiab xav tau txais kev vaj huam sib luag ntawm lub teb chaws no. Kuv xav tias tsim nyog peb yuav tau los qhia peb tus kheej kom peb paub txog tej no thiab ua tib zoo xyuas kom tsim tau txoj kev sib raug zoo kom zoo tuaj ntxiv nrog rau Australia tej keeb cag neeg, yog peb tsis muaj peev xwm ua tau li hais ntawd ces peb yeej tsis muaj peev xwm yuav hais tau tias peb yog neeg Australia tiag.
 
Koj muaj peev xwm txheeb tau cov xov xwm txog National AustraliWe have so much more in common, and there are ways for us to appreciate each other’s cultures and our diversity, and I think that makes us trongera Week tau ntawm National Reconciliation Week lub vas sab www.reconciliation.org.au.
 
Thiab muaj peev xwm txheeb tau lub koom haum FECCA cov kev txhawb nqa tej neeg kom muaj feem koom "Encouraging Engagement"  tau ntawm lub vas sab fecca.org.au
 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Limtiam National Reconciliation Week yog limtiam dab tsi thiab yuav koom tau li cas? 21/05/2021 17:16 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More