Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Limtiam qhia txog kab mob stroke

Mob stroke Source: Getty Images

Cov kev paub txog cov yam ntxwv mob stroke yog tej yam tseem ceeb heev thiab Australia cov keeb cag neeg nrog lub koom haum Stroke Foundation tau koom tes los tsim cov xovxwm Our Stroke Journey los qhia cov neeg zejzog no vim lawv yog ib cov neeg muaj cov

Cov yam ntxwv yuav qhia tau rau koj tias ib tug neeg twg yuav mob stroke ces yog cov yam ntxwv raws lo lus FAST li hauv qab no uas Elliot Williams uas yog ib tug nurse practitioner thiab yog tus coj St John Ambulance ntawm xeev New South Wales qhia:

  • F yog 'face' los yog lub ntsej muag - xyuas seb tus neeg ntawd 2 sab phlu puas sib txig los yog ib sab qes thiab nrwg lawm.
  • A yog 'arms' los sis yog 2 txhais caj npab - nrog tus neeg uas tej zaum mob stroke ntawd tham tias seb nws tsa puas tau nws 2 txhais caj npab siv puas tau nws 2 txhais tes los yog xyab thiab caws thiab tsa puas tau nws 2 txhais ceg lawm, puas tseem mus tau kev li qub.
  • S yog 'speech' los yog tus neeg ntawd cov kev hais lus - seb hais puas meej, puas hais hauv qa tuaj lawm xwb, puas hais tau cov lo lus los yog ib sob lus li ib txwm hais los yog hais ua tab ua tauv tsis muaj lub muaj log lawm.
  • T yog 'time' los sis yog lub caij uas nrhiav kev pab cuam rau nws thaum nws muaj cov yam ntxwv mob FAST no. Yog koj cia lub sij hawm dhau mus ntev npaum li cas ces yuav muaj cib fim ntau npaum li ntawd yuav ua rau tus neeg mob stroke no puas paj hlwb los yog tuag caj npab tuag ceg tau.

Yog li ntawd Williams thiaj hais tias yog peb pom ib tug neeg muaj ib cov yam ntxwv li ib sab ntsej muag nrwg, haus lus tsis meej, thiab tsa tsis tau nws txhais caj npab lawm ces kav tsij kub siab ceev nrooj hu rau tus xov tooj 000 kom tsheb thauj neeg mob tuaj pab cuam.

Jude Czerenkowski yog tus coj tswj cov hauj lwm Stroke Connect ntawm lub koom haum Stroke Foundation. Nws hais tias 'yog yus muaj hnoob nyoog (laus) zujzus ces yuav muaj cib fim mob tau stroke ntau tuaj ntxiv, thiaj xav kom peb yuav tsum coj tej cwj pwm zoo pab kom peb tau txais kev noj qab nyob zoo thiab noj qab haus huv li noj zaub mov zoo muaj txiaj ntsim pab rau peb lub cev, mus ua exercise, txhob haus luam yeeb los yog haus dej haus cawv, nrog kws kho mob tham txog tej yam kev phom sij uas yuav tiv thaiv kom tsis txhob ua rau peb mob stroke li tswj kom peb txhob mob ntshav siab uas yog ib cov tseem ceeb yuav ua rau mob tau stroke.'

Rachel Margery mob stroke rau xyoo 2019 rau lub caij nws tseem tab tom mus ua hauj lwm. Nws hais tias:

Thawj yam kuv paub ces kuv 2 txhais tes cia li caus yaum, zoo li muaj koob chob chob, thiab thaum ntxov kuv kuj tsis xav tias muaj dab tsi. Txuas ntxiv ntawd ces txawm pib ua rau kuv plooj qhov muag pom ua phab nplas uas ib thaj dub ib thaj dawb lawm xwb, thiab kuv yeej tsis tij lim yuav ua ib yam dab tsi tsheej hlo li, tej no kuj yog tej yam muaj ntsis txawv kawg li thiab, ces txuas ntxiv ntawd txawm ua rau kuv 2 sab tes tsis muaj zog lawm.

Margery tseem tau qhia ntxiv tias hom mob stroke no yeej mob tau rau txhua cov neeg muaj hnoob nyoog sib txawv pib txij li tej me nyuam hauv plab uas tseem tssi tau yug, tej me nyuam yaus, tej neeg muaj hnoob nyoog ua hauj lwm mus txog rau tej laus tib si. 

Justin Kickett yog ib tug txiv neej neeg keeb cag neeg Nongar thiab nws mob stroke ces thiaj ua rau nws siv tsis tau nws ib sab caj npab lawm. Nws hais tias: 

Kuv pom tias thaum kuv haus dej ntawd ces dej cia li txheej los ywg ntawm ib sab ntawm kuv lub kauj tsam lawm xwb, kuv txawm qw rau kuv kuv tus poj niam thiab hais rau nws tias ntshe muaj ib yam dab tsi tshwm sim rau kuv lawm. Kuv pheej mua kev txawv txawv lawm ces kuv thiaj hais rau nws tias - koj sim saib kuv mus kev seb mas zoo li kuv tsis tshua taus kev lawm tsi sub puas yog?

Txawm tias nws tus poj niam paub tias tej yam ntxwv no yog cov yam ntxwv qhia tau tias nws tab tom mob stroke thiab coj nws ceev nrooj mus kho ntawm tsev kho mob kiag tam sim ntawd los yeej tseem ua rau nws siv tsis tau nws ib sab cau npab lawm thiab.

Vim Australia cov keeb cag neeg yeej muaj cib fim mob stroke txog 2.3 npaug yog piv rau lwm cov neeg uas tsis yog keeb cag neeg, muaj cib fim txog 1.6 npaug yuav raug coj mus kho mob thiab muaj cib fim txog li 1.3 npaug yuav tas sim neej ntau dua lwm cov neeg ntawm teb chaws Australia no, ces lub koom haum Stroke Foundation thiaj tau koom tes nrog Australia cov keeb cag neeg los tsim ib co phau ntawv me me hu ua "Our Stroke Journey" coj los qhia rau Australia cov keeb cag neeg kom lawv paub txog cov mob stroke no. 

Cov phau ntawv no ces yeej yog ib cov tsim ua ntau hom lus thiab koj muaj peev xwm nrhiav tau ntawm lub koom haum Stroke Foundation lub vas sab.


Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Limtiam qhia txog kab mob stroke 06/08/2021 18:32 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
View More