Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Muaj neeg kis kab mob COVID-19 5 leeg ntxiv ua rau muaj 40 tus neeg kis tau tus mob no ntawm Melbourne North lawm

Tub ceev xwm tau muab ib tug neeg tawm tsam tsis pom zoo nrog tsoom fwv xeev Victoria muaj tej neeg txwv rau lub caij kab mob COVID-19 sib kis txhom -James Ross Source: AAP

Muaj neeg kis kab mob cuam tshuam nrog tus neeg kis kab mob ntawm sab qaum teb nroog Melbourne txog li 40 leej rau lub caij muaj tej chaw tshaj 150 qhov cuam tshuam lawm, tej neeg ntawm cov teb chaws Europe npaj yuav mus summer holiday thiab muaj tej neeg no yuav laug txog li 44% tau hno thawj koob tshuaj COVID-19 vaccine lawm, India muaj neeg kis kab mob ze txog 28 million tus thiab tas sim neej tshaj 320,000 tus, muaj neeg kis tau kab mob CIVID-19 sib txuam ntawm cov muaj nyob teb chaws Askiv thiab teb chaws India ntawm teb chaws Nyab laj, Chealsea tau rov qab yeej European Champion League uas zaum 2....

Raws li xeev Victoria lub tuam chav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv tau qhia rau hnub tim 30/05/2021 no hauv nws phau Twitter account ces ib hnub dhau los (Saturday 29/05/2021) ntawd ces tom qab tau muaj neeg tshaj 45,000 tus tau mus sim seb puas kis kab mob COVID-19 ces pom tau tias muaj 5 tug neeg kis tau tus mob no thiaj ua rau tam sim no muaj cov neeg kis tus mob no cuam tshuam nrog ib tug txiv neej ntawm lub zos Wollert ntawm Whitlesea thiaj ua rau lub xeev Victoria no muaj cov neeg kis tau tus mob COVID-19 tag nrho ntawm lub xeev no txog 49 leeg lawm.

Koj muaj peev xwm mus txheeb tau cov chaw uas nom tswv tau teev tseg tias tau muaj tej neeg uas kis tau kab mob COVID-19 tau mus ncig tau ntawm no. Tab sis yog koj nyob ntawm Craigieburn ces yeej muaj ntau thaj chaw li daim duab no. Tab sis yeej tseem muaj lwm thaj chaw uas tej xov xwm tau cej luam txog thiab xws li Big W ntawm Craigieburn Central Shopping Centre thiab lub tsev kawm Mount Ridley uas tus coj lub tsev kawm no tau sau ntawv taw qhia rau tej niam txiv tias muaj ib tug neeg raug txheeb tau tias kis tus kab mob COVID-19 uas VicHealth tseem tab tom mus tshuaj ntsuam (Investigate) lawm, uas yog ib cov chaw tsawg tsawg ntawm tej chaw ntau tshaj 150 thaj chaws thoob nroog Melbourne thiab qee cheeb tsam zos yaj sab uas muaj Bendigo nrog thiab.

COVID-19 exposure sites in Craigieburn -VicHealth
Cov chaw uas tej zaum muaj neeg kis kab mob COVID-19 tau mus ncig ntawm Craigieburn - VicHealth
VicHealth

Yog cov chaw uas nom tswv tau qhia tias yog koj tau mus rau ces kom mus sim, thiab cais koj tus kheej.

Koj muaj peev xwm txheeb tau thiab mus tau rau tej chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine yog tias koj twb tau teem caij mus hno cov tshuaj no lawm. Txheeb tau ntawm no ntxiv.

Thiab koj muaj peev xwm hu rau Victoria Coronavirus Hotline  raws tus xov tooj 1800 675 398 thiab nyem 0 yog koj xav tau neeg pab txhais lus kom koj muaj peev xwm teem tau caij mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

Tab sis vim rau qhov muaj neeg hu xov tooj coob heev mus siv lub chaw Victoria Coronavirus Hotline ces nom tswv thiaj tseem sam sim npaj kom tej neeg mus book/teem caij tau rau hauv online tam sim no lawm.

Tsuas pub tawm mus tau rau lwm qhov chaw raws 5 co laj thawj (reasons) raws li hauv qab no xwb:

  1. Muaj yuav khoom noj khoom siv thiab siv lwm cov kev pab cuam los yog provide services rau lwm tus
  2. Mus tu thiab saib xyuas lwm tus
  3. Mus ua exercise tau ntev txog 2 teev nrog rau ib tug neeg twg.
  4. Mus ua hauj lwm los yog mus kawm ntawv yog tau txais kev tso cai mus tau.
  5. Mus hno tshuaj COVID-19 vaccine.

 

  • Tej neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Txheeb seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub neeg sib sau ua ke li cas ntxiv.Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob lawm ces nyob twj ywm hauv tsev, thiab npaj hu nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub chaw tswj xov xwm txog tus kab mob coronavirus (Coronavirus Health Information Hotline) tus xov tooj 1800 020 082 thiab hu tau rau tus xeev Victoria Cronavirus Hotline  raws tus xov tooj 1800 675 398 thiab nyem 0 yog koj xav tau neeg pab txhais lus. los yog nrog VicHealth tham tau ntawm Department of Health at 1300 651 160 tham seb yuav ua li cas.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Muaj neeg kis kab mob COVID-19 5 leeg ntxiv ua rau muaj 40 tus neeg kis tau tus mob no ntawm Melbourne North lawm 30/05/2021 13:13 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov 23/01/2022 20:18 ...
Nom tswv Australia pab nyiaj 13 million los teeb txheeb txog cov teeb meem eating disorders 23/01/2022 14:12 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
View More