Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Muaj neeg kis tau kab mob COVID-19 ntawm Melbourne txog 15 leej lawm

Tej neeg sawv ua nceeg mus sim seb puas kis kab mob COVID-19 ntawm Royal Melbourne Hospital in Melbourne, Tuesday, May 25, 2021 - Luis Ascui Source: AAP

Tam sim no muaj neeg 15 leej kis tau kab mob COVID-19 rau ntau thaj chaw ntawm nroog Melbourne lawm, nom tswv xeev tau qhua hu kom tej neeg no kub siab mus sim thiab cais lawv tus kheej thiab yog muaj cai hno tshuaj COVID-19 vaccine ces kav tsij mus hno los yog teem caij mus hno rau lub caij rov qab muaj cov kev yuam kom tej neeg yuav tau siv ntaub npog qhov ncauj rau ntau hnub ntxiv tom ntej no thiab nom tswv tseem tsis tau txiav txim siab tias seb yuav txwv li cas ntxiv.

Tau muaj xov xwm tshiab qhia tias nom tswv xeev South Australia yuav kaw ciam teb tsis pub tej neeg ntawm ntau lub zos ntawm nroog Melbourne mus rau nws lub xeev pib txij li hnub tim 26/05/2021 sij hawm 6pm mus. Thiab qhia tias tej zaum yog tus txiv neej ntawm lub zos Wollert uas raug cais ntawm South Australia lub tsev tos qhua Medi-Hotel kis tau tus kab mob COVID-19 raws cov teev qaub ncaug thaum ib tug twg ua pa, hnoos los yog txham ntawd.

Raws li tsoom fwv xeev Victoria lub tuam chav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv tau tshaj tawm ces tam sim no tau muaj neeg Melbourne kis tau kab mob COVID-19 txog li 15 leej lawm thiab muaj neeg ze txog li 16,000 tus tau mus hno tshuaj COVID-19 vaccine thiab muaj tshaj 26,100 tus tau mus sim seb puas kis kab mob COVID-19 lawm.

Tab sis tau 1 teev tsis ntev los no hnbu tim 26/05/2021 no kuj tau muaj xov xwm cej luam ntxiv tias muaj 6 tus neeg kis tau tus kab mob no ntxiv thiaj ua rau muaj 15 tus neeg kis tau tus kab mob COVID-19 ntawm xeev Victoria lawm.

Thiab tsis ntev los no kuj tau muaj ntau yam pauv hloov rau cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine lawm es thaum twg koj mam li tau mus hno tej tshuaj no los yog thaum twg neeg Australia mam li tau mus hno tshuaj vaccine txhua tus? 

Raws li nom tswv xeev Victoria tau qhia ces kuj tau muaj ntau cov chaw raws li hauv qab no yog cov chaw uas tej neeg kis tau kab mob COVID-19 tau mus koom thiab nom tswv tau hais kom tej neeg tau mus rau tej chaw los yog sij hawm thiab zwj thaj li hais hauv qab no ka tsij mus sim kiag tam sim no los yog yuav tau cais lawv tus kheej:

 1.  Bundoora - Jump! Swim Schools 4/37 The Concord, sij hawm 8:55 am -10:15 am Friday hnub tim 21/05/2021 
 2. Bendigo - Hairfolk - 33 Williamson Street, sij hawm 9:40 am -10:10 am Saturday 22/05/2021
 3. Clifton Hill - McDonald's Clifton Hill - 199 Queens Parade, sij hawm 6:00 pm - 7:00 pm Saturday 22/05/2021
 4. Coburg - BP Southvale - 303 Bell Street, sij hawm 8:10 am -8:30 am Saturday 22/05/2021
 5. Coburg - The Nicholson Coffee House - 6/14-20 Nicholson Street, sij hawm 12:00pm-1:00 pm Saturday 22/05/2021
 6. Axedale - Axedale Tavern -105 High Street, sij hawm 11:45 am - 1:30 pm Sunday hnub tim 23/05/2021
 7. Brunswick - Futsal Brunswick - 409 Victoria Street, sij hawm 9:00 am - 10:00 am Sunday hnub tim 23/05/2021
 8. Epping - Chemist Warehouse, Dalton Village - Shop 15 Dalton Village, 351-371 Dalton Road, sij hawm 6:45 pm -8 pm Wednesday 19/05/2021
 9. Epping - The Furniture Trader - 102-120 Cooper Street, sij hawm 12:00 pm-12:50 pm Tuesday 18/05/2021
 10. Epping - JMD Grocers & Sweets - 768 High Street, sij hawm 10:30 am - 1 pm Monday 17/05/2021
 11. Epping - Nando's Epping (Dalton Rd) - Shop 17 Dalton Village, 351-371 Dalton Rd,  sij hawm 8:30 pm - 9:20 pm Wednesday 19/05/2021
 12. Epping - Epping North Shopping Centre - 2 Lyndarum Drive  sij hawm 4:45pm - 5:50 pm hnub Saturday 22/05/2021
 13. Epping - House and Party (Store) - 2 Lyndarum Drive sij hawm 5:15 pm - 5:50pm Saturday 22/05/2021
 14. Epping - Woolworths Epping North - 2 Lyndarum Drive sij hawm 4:45 pm - 5:45 pm Saturday 22/05/2021
 15. Epping - Urban Diner Food Court, Pacific Epping Shopping Centre - 571-583 High Street sij hawm 1:15pm -2:30 pm Sunday 23/05/2021
 16. Epping - ALDI Epping - Dalton Village 347-371 Dalton Road  sij hawm 6:00pm -7:30 pm Sunday 23/05/2021
 17. Epping - Chemist Depot Epping, Pacific Epping Shopping Centre - 571-583 High Street, sij hawm 11:15 am -12:00 pm Sunday 23/05/2021
 18. Epping - Woolworths Epping - Shop Number Q003. Pacific Epping Cooper Street & High Street sij hawm 6:25pm -7:15 pm Thursday 20/05/2021
 19. Epping - Coles Epping - Shop Number Q002. Pacific Epping Cooper Street & High Street sij hawm 6:45 pm - 7:35 pm Thursday 20/05/2021
 20. Fitzroy North - Secco and Co - 414 Nicholson Street sij hawm 7:35pm-8:55pm Saturday 22/05/2021
 21. Lalor - Deep Indian Supermarket - 3/494 Hight Street sij hawm 7:00pm -8:30 pm Thursday 20/05/2021
 22. Lalor - Fruits of Labor - 328 Station Street sij hawm 12:00 pm -1:00pm Wednesday 19/05/2021
 23. Lalor - No. 1 Fruit Market - 37 May Road sij hawm 12:00pm -1:00pm Wednesday 19/05/2021
 24. Lalor - Everfresh Fruit Market - 346 Station Street sij hawm 12:00 pm -1:00 pm 19/05/2021
 25. Maribyrnong - Highpoints Shopping Centre, all other areas on level 2 and 3 exculdeing specific shops listed - Level 2 & 3 120-200 Rosamond Road, sij hawm 5:15pm - 6:35 pm Thursday 20/05/2021
 26. Maribyrnong - Smiggle, Highpoint Shopping Centre, Level 3, 120-200 Rosamond Road, sij hawm 5:55 pm - 6:30 pm Thursday 20/05/2021
 27. Maribyrnong - Kidstuff, Highpoint Shopping Centre, level 2, 120-200 Rosamond Road, sij hawm 5:20 pm - 5:55 pm Thursday 20/05/2021
 28. Maribyrnong - Ishka, Highpoint Shopping Centre, Level 2, 120-200 Rosamond Road, sij hawm 5:45 pm - 6:20 pm Thursday 20/05/2021
 29. Maribyrnong - Lush Cosmetics, Highpoint Shopping Centre, Level 2, 120-200 Rosamond Road, sij hawm 6:05pm-6:35pm, Thursday 20/05/2021
 30. Maribyrnong - Toyworld, Highpoint Shopping Centre, Level 2, 120-200, Rosamond Road, sij hawm 5:30pm-6:20 pm, Thursday 20/05/2021
 31. Melbourne - Bamboo House - 47 Little Burke Street, sij hawm 11:00 am-11:05 am Friday 21/05/2021
 32. Mill Park - Bunnings Warehouse, 761 Plenty Road, sij hawm 4:00pm -6:30 pm Thursday 20/05/2021
 33. Port Melbourne - Port Park Cafe - 7/484 Graham St sij hawm 12:30pm-1:00pm Monday 24/05/2021
 34. Port Melbourne - The Local, -22-24 Bay Street sij hawm 1:40pm -3:30 pm Friday 21/05/2021
 35. Port Melbourne - Bay 101 Cafe - 7/101 Bay Street sij hawm 7:30 am-8:20am Monday 24/05/2021
 36. Prahran - Three Monkeys - 210 Chapel Street sij hawm 9:10 pm -11:00 pm Saturday 22/05/2021
 37. Prahran - Three Monkey - 210 Chapel Street sij hawm 12:30 am - 2:00 am Sunday 23/05/2021
 38. Prahran - Somewhere Bar - 181 Chapel Street sij hawm 10:30pm-1:00 am Saturday 22/05/2021
 39. Preston - Adams Reserve Playground - Milton Crescent sij hawm 2:15pm-3:45pm Sunday 23/05/2021
 40. Preston - ALDI Preston South - 15 Dundas Street sij hawm 3:45pm-4:25pm Sunday 23/05/2021
 41. Reservoir - P&C Indian Grocery & Convenience Store - 246 Broadway sij hawm 6:00pm-7:00pm Saturday 22/05/2021
 42. Reservoir - Shell Coles Express Reservoir - 192-202 Broadway & Whitelaw Stree sij hawm 3:15pm-4:15pm Tuesday 18/05/2021
 43. Reservoir - B.T Cponnor Reserve - 200 Broadhurst Avenue  sij hawm 8:00pm-11:30pm Friday 21/05/2021
 44. South Yarra - Circus Bar - 199 Commercial Road sij hawm 1:30am-4:15am Sunday 23/05/2021
 45. Thomastown - ACTROL (Retail Store-refrigirator and airconditioning parts) - 13-17 Brand Drive sij hawm 12:00pm-1:30pm Monday 17/05/2021
 46. Thomastown - White Line Automative - 2/28 Lipton Drive sij hawm 12:00pm-1:30pm Thursday 20/05/2021
 47. Thornbury - Little Tienda - 410 Station Street, sij hawm 7:45am-8:20am Saturday 22/05/2021

Yog koj los yog koj tsev neeg thiab tej neeg koj paub los yog koj tej phooj ywg tau mus ncig rau tej chaw hais los saum toj no nom tswv ceeb toom kom kav tsij kub siab mus sim kiag tam sim no los yog yuav tau cais koj tus kheej.

Tsis tas li no los xeev Victoria lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv tseem tau qhia tias tau muaj ib tug neeg kis tau kab mob COVID-19 tseem mus saib cov kev sib tw ncaws pob Australian Football League (AFL) rau hnub Sunday tim 23/05/2021 zaum rau koog 4 theem 1 ntawm Great Southern Stand (Punt Rd tom qab qhov kawg ntawm qhov chaw zaum saib sib tw) uas muaj Collingwood sib tw nrog Port Adelaide ntawm Melbourne Cricket Groung (MCG) thiab.

Yog li ntawd nom tswv mam li ua tib zoo los txheeb xyuas cov koob CCTV seb yuav taw qhia li cas rau tej neeg los yog yuav kom tej neeg ntawm tej chaw li tau hais los ntawd mus sim los yog yuav tau cais lawv tus kheej li cas ntxiv. 

Hos tej neeg uas tej zaum tau nyob ze nrog cov neeg tau mus rau tej chaw li hais no uas twb yeej kis tus kab mob COVID-19 no lawm ces lub tuam chav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv mam li taw qhia ntxiv rau lawv thiab xav kom tej neeg sawv daws txheeb seb ho puas muaj cov yam ntxwv mob dab tsi thiab kom mus sim. Thiab yeej tau nqua hu kom ntau txheeb tus neeg uas tau mus koom saib cov kev sib tw AFL hnub Sunday uas Collingwood sib tw nrog Port Adelaide ntawd kom mus sim lawv tus kheej thiab.

Dr Brett Sutton uas yog tus coj tswj kev noj qab haus huv ntawm lub xeev Victoria thiaj hais tias yeej muaj cov tshuaj Pfizer vaccine thiab AstraZeneca vaccine lawm, qhov tseem ceeb ces xav kom tej neeg muaj cai mus hno tshuaj COVID-19 vaccine kav tsij hu rau tej kws kho mob los yog tej chaw hno tshuaj COVID-19 vaccine los yog leej twg tau mus rau thaj chaw no ces kom hu xov tooj 1300 651 160 qhia rau lub tuam chav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv. Thiab mus txheeb xyuas tau cov chaw sim tau.


 

 • Tej neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Txheeb seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub neeg sib sau ua ke li cas ntxiv.
 • Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob lawm ces nyob twj ywm hauv tsev, thiab npaj hu nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub chaw tswj xov xwm txog tus kab mob coronavirus (Coronavirus Health Information Hotline) tus xov tooj 1800 020 082 tham seb yuav ua li cas.
 • Mloog tau xov xwm txog tus kab mob COVID-19 ua 63 hom lus tau ntawm sbs.com.au/coronavirus
 • Xav kom koj yuav tsum tau mus txheeb tej nom tswv ntawm koj lub xeev: NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania cov kev taw qhia ntxiv. 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Muaj neeg kis tau kab mob COVID-19 ntawm Melbourne txog 15 leej lawm 26/05/2021 08:31 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov 23/01/2022 20:18 ...
Nom tswv Australia pab nyiaj 13 million los teeb txheeb txog cov teeb meem eating disorders 23/01/2022 14:12 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
View More