Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Nom tswv xav kom neeg Australia hno tshuaj AstraZeneca ntxov

Vials containing AstraZeneca COVID-19 vaccine Source: AAP

Thawj pwm tsav Scott Morrison tau hais tias kom tej neeg Australia mus hno cov tshuaj AstraZeneca vaccine rau lub sij hawm 2 hlis (8 weeks) xwb txhob tos txog 3 hlis (12 weeks) mam mus hno.

Nom tswv Australia thiab tej nom tswv tswj cov kev hno tshuaj Vaccine yeej muaj ntau cov kev taw qhia tias kom mus hno tshuaj vaccine li cas thiab thaum twg.

Raws li tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv cov kev taw qhia cov kev hno tshuaj COVID-19 vaccine 2 hom ntawm teb chaws Australia tam sim no ces muaj 2 co kev taw qhia sib txawv xws li:

1. Yog koj hno cov tshuaj AstraZeneca vaccine ces tom qab koj hno thawj koob tag lawm yuav tsum tau tos txog 12 weeks (3 hlis) mas mam li mus hno koob 2 ntxiv. Tab sis vim muaj tus kab mob COVID-19 Delta variant uas sib kis tau yooj yim heev uas tseem sib kis coob ntawm Sydney ces thawj pwm tsav Scott Morrison thiaj hais tias ' raws li tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv li Professor Kelly thiab Professor Murphy tau qhia rau kuv ces tej neeg yeej muaj peev xwm mus sab laj nrog lawv tej kws kho mob seb puas tsim nyog hno tshuaj AstraZeneca koob 2 rau lub sij hawm 8 weeks (2 hlis). " Ua yog ib cov kev taaw qhia ua rau tej kws kho mob ceeb tab sis kuj muaj ib txhia pom zoo tsis hais lub koom haum Australia Medical Association los yog lub koom haum Australian College of General Practioners uas yeej pom zoo txhawb nqa. Tab sis raws li tau muaj ntau cov kev teeb txheeb lawm ces pom tau tias yog hno cov tshuaj no koob 2 tom qab hno thawj koob rau lub caij 12 weeks (3 hlis) ces yuav pov puag tau tej neeg zoo dua. Txawm li cas los Askiv kuj tau kom nws tej pej xeem mus hno koob 2 rau lub sij hawm 8 weeks (2 hlis) lawm thiab. Raws li ABC News tau tshaj tawm rau hnub tim 11.07.2021 ces Dr Kerry Chant hais tias seb ho puas kom tej neeg hno ntxov zog rau lub sij hawm 6 weeks thiab.

2. Yog koj hno cov tshua Pfizer vaccine ces tom qab koj hno thawj koob tag lawm ces koj tsuas tau tos ntev txog 3 weeks xwb ces koj tau mus hno koob 2 ntxiv lawm. Nom tswv Australia los yeej tau qhia tias yuav xyuas kom tau cov tshuaj Pfizer vaccine kom ntau tuaj ntxiv hno rau tej neeg hnoob nyoog qes dua 60 xyoo kom ntau tuaj ntxiv thiab.

Hnub Sunday no los tsoom fwv Australia kuj tau coj cov kev haub tau yaum coj los taw qhia kom neeg Australia mus hno tshuaj COVID-19 vaccine - uas muaj lub ntshiab lus hais tias - ''koj puas tau thws caj npag hno tshuaj COVID-19 vaccine tiv thaiv koj tus kheej, koj tsev neeg, koj tej phooj ywg thiab koj tej neeg ua hauj lwm ua ke los yog koj tej zejzog."

Lub hom phiaj ces xav txhawb nqa kom neeg Australia mus hno tshuaj COVID-19 vaccine kom coob tuaj ntxiv.

Mus teem caij tau nrog Australia.gov.au los yog hu nug tsoom fwv Australia lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv (Department of Health) raws tus xov tooj 1800 020 080.

  • Tej neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Txheeb seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub neeg sib sau ua ke li cas ntxiv.
  • Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob lawm ces nyob twj ywm hauv tsev, thiab npaj hu nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub chaw tswj xov xwm txog tus kab mob coronavirus (Coronavirus Health Information Hotline) tus xov tooj 1800 020 082 tham seb yuav ua li cas.
  • Mloog tau xov xwm txog tus kab mob COVID-19 ua 63 hom lus tau ntawm sbs.com.au/coronavirus
  • Xav kom koj yuav tsum tau mus txheeb tej nom tswv ntawm koj lub xeev: NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania cov kev taw qhia ntxiv. 

 Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Nom tswv xav kom neeg Australia hno tshuaj AstraZeneca ntxov 11/07/2021 07:21 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov 23/01/2022 20:18 ...
Nom tswv Australia pab nyiaj 13 million los teeb txheeb txog cov teeb meem eating disorders 23/01/2022 14:12 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
View More