Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Ntau yam tsim nyog koj paub thaum yuav koj thawj lub tsev

Source: GettyImages

Koj yuav tau npaj dab tsi thiab paub txog dab tsi kom thaum yuav thawj lub tsev rau koj nyob thiaj tsis ntsib teeb meem?

Cov kev yuav tsev tshiab kuj tsis yog tej yam nyuaj dab tsi rau koj yog tias koj ua tib zoo npaj ntau yam kom txhij ua ntej koj yuav mus yuav tsev.

Thawj yam yog koj yuav tsum xub txuag kom tau cov nyiaj 2%  uas tsoom fwv Australia yuav pab 10,000 qhoc chaw rau cov single parents (tib tug leej niam leej txi ua tus tab lub cuab yig) yuav tsev rau lawv nyob los yog npaj 10,000 qhov chaw rau tej neeg xav ua dua tsev tshiab tsuas txuag kom tau nyiaj txog li 5% ntawm tus nqe lub tsev kom yuav tau thawj lub tsev tshiab los yog ua tau thawj lub tsev tshiab raws li treasurer Josh Frydenberg tau qhia ces yog nce cov nyiaj pab cuam First Home Super Saver ntawm $30,000 mus ua $50,000 rau cov neeg txuag kom tau nyiaj mus yuav thawj lub tsev nyob.

Yog li ntawd thiaj nyob ntawm seb koj ho nyob rau lub xeev twg thiab seb koj yuav cov tsev qub los tsev tshiab thiab nyob ntawm lub tsev koj xav yuav ntawd tus nqe raug li cas ces nom tswv mam li pab raws li tej cai tau teev tseg uas siv rau ntawm tej xeev los yog tsoom fwv teb chaws cov kev pab cuam rau tej neeg xub yuav thawj lub tsev nyob xwb. Koj muaj peev xwm txheeb tau ntxiv txog cov nyiaj First Home Owner Grant tau ntawm no.

Txuas ntxiv ntawd koj yuav tau ua tib zoo mus txheeb xyuas lub zos los yog lub tsev uas koj xav yuav ntawd seb puas yog cov chaw raug teeb meem dej nyab, hav zoov kub hnyiab, thiab ua tib zoo txheeb nom tswv zejzog tej xov xwm ces yeej qhia rau koj paub tias thaj chaw ntawd zoo li cas, thiab puas muaj teeb meem dab tsi los yog yuav muaj cov kev txhim kho txuas ntxiv rau lub neej pem suab zoo li cas.

Koj tseem yuav tau nrhiav cov building inspecters los yog pest control mus txheeb xyuas lub tsev ntawm cov kev teeb tsa (building structure) thiab txheeb seb lub tsev ntawd puas muaj tej kab tej ntsaum kab rwg tej nas los yog kab laum tsim teeb meem rau li cas uas tej zaum koj yuav tau them tus nqe services nruab nrab txog li ntawm AUD$600 raws li Myles Clark uas yog ib tug neeg ua cov lagluam txheeb xyuas vaj tse ntawm Melbourne los tau 10 xyoo tau qhia.

Clark tseem tau qhia ntxiv tias "cov teeb meem yuav ua rau ib lub tsev twg puas ces yog chav dej thiab chav ntxhua khaub ncaws."

'Ntxiv ntawd yog koj nyiam thiab xav yuav lub tsev uas koj pom lawm, yuav tsum nug tej neeg muag tsev, thiab lawv yeej yuav tsum tau qhia qhov tseeb rau koj paub tias vim li cas thiaj muab lub tsev ntawd muag, puas muaj teeb meem dab tsi rau lub tsev ntawd li cas, yog lawv tsis qhia ces thaum kawg lawv yuav raug teeb meem thiab,'' raws li Tammy Lauj uas yog ib tug poj niam Hmoob muag vaj tse ntawm Brisbane tau qhia. 

Yog li ntawd Jodern Lam yog tus tsim lub koom haum  Wealthsource Conveyancing yeej tau qhia tias 'kom tsis txhob maj sign cov contract, yog koj maj ces xam tau tias koj yeej pom zoo yuav lub tsev zoo li koj pom ntawd lawm vim koj twb kos xyeem mem tes pom zoo xyuav thiab twb xiab nyiaj tias xav yuav lub tsev ntawd lawm.'

Thiaj xav kom txhob maj maj thiab yuav tsum tau ua tib zoo txheeb xyuas lub tsev ntawd kom zoo seb puas khuam puas muaj teeb meem dab tsi cuam tshuam nrog tso, los yog yuav tsum tau los ua tib zoo txheeb xyuas tias seb lub tsev ntawd tej neeg ua tsev yuav siv sij hawm ntev npaum li cas mam li ua tau, thiab thaum ua tau lawm tej zaum yuav tsis yog li tej tsev display uas yus tau mus saib los yog tej xov xwm tau teev rau hauv cov contract uas tej neeg muag tsev qhia rau yus thaum xub thawj thaum tseem ntxov ntawd raws li Lam tau qhia.

Tab sis kuj yuav tau txais tej txiaj ntsim sib txawv rau cov kev yuav tsev nyob thiab yuav tsev nqes peev ua lagluam ntiav rau lwm tus nyob rau cov capital gain tax thiab negative gearing thiab kuj muaj tej teeb meem cuam tshuam sib txawv rau cov kev yuav tej vaj tse no thiab. 

Kevin Davis uas yog ib tug zes kais paub zoo txog fab nyiaj txiaj ntawm tsev kawm qib siab Melbourne University hais tias 'koj yuav tsis tau them se (capital gain tax) rau koj thawj lub tsev koj yuav nyob thaum koj muag lawm yog tom qab tuaj koj lub tsev muaj nqes thiab muab muag ces tej nyiaj tsam (profit) tau los ntawm cov kev muag koj lub tsev koj nyob ntawd yuav tsis tau them se dab tsi. Tab sis yog koj yuav tsev nqes peev lagluam coj los ntiav rau lwm tus nyob los koj yeej tsis paub tias puas tau nqe ntiav zoo raws siab xav, tab sis yeej muaj peev xwm mus claim cov negative gearing rau tej nuj nqes koj coj los kho thiab tu lub tsev ntawd kom zoo thiab siv tau hauj lwm.'

Zes kais Davis tseem hais ntxiv tias ''vim muaj tej neeg sib tw yuav tsev coob heev ces thiaj ua rau tus nqe vaj tse kom tuaj lawm, tab sis tsis yog tus nqe vaj tse pheej yuav kim zuj zus li sawv daws xav thiab."

Txawm li cas los twb vim yog tsis muaj vaj tse txaus rau sawv daws yuav nyob, ntiav nyob thiab tus kab theem paj qes heev tam sim no rau lub caij tseem muaj kab mob COVID-19 sib kis thoob ntuj ces thiaj ua rau muaj neeg coob heev xa mus sib tw yuav tsev.

Raws li Tammy Lauj uas yog ib tug poj niam Hmoob muag vaj tse ntawm Brisbane tau qhia, thawj thawj zaug uas mus auction los yog sib khom nqe sib twv nqe seb leej twg kam them nqe tsev siab ces tus ntawd tau yuav lub tsev ntawd thawj zaug ces yeej muaj neeg mus sib tw yuav coob heev li.

Tab sis qhov tseem ceeb tshaj plaws ces Tammy Lauj hais tias dua ntawm tej nyiaj 10% uas koj yuav tsum tseg kom tau los deposit los yog coj los xiab yuav lub tsev koj xav yuav ntawd, koj yuav tsum ua tib zoo xyuas kom yuav tau lub tsev kom muaj peev xwm them taus xwb, thiab koj yuav tsum tau nug kom meej tias tej txhab nyiaj puas kam qev nyiaj rau koj yuav lub tsev ntawd tiag tso, tsis li ntawd ces yog koj tseem mus twv (auction) yeej lawm thiab ho tau deposit 10% ntawm lub nqe tsev ntawd lawm thiab ces koj cov nyiaj ntawd yuav poob, yuav tag dawb tag do rau tej neeg muag tsev lawm vim koj tsis muaj nyiaj txaus yuav lub tsev ntawd.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Ntau yam tsim nyog koj paub thaum yuav koj thawj lub tsev 21/05/2021 14:40 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
View More