Coming Up Sun 11:00 AM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Nyiaj pab cuam rau tej neeg ua hauj lwm thiab tej lagluam rau lub caij muab nroog Sydney kaw 4 weeks

Sydney CBD's deserted streets during lockdown Source: Getty

Tsoom fwv teb chaws thiab tsoom fwv xeev New South Wales cov kev pab cuam tej neeg ua hauj lwm thiab tej lagluam rau lub caij muab nroog Sydney kaw 4 weeks rau lub caij rov qab muab xeev Victoria kaw 5 hnub ua zum 5 mus txog hnub tim 20 July 2021.

Tej nyiaj pab cuam rau tej neeg ntiag tug uas tsis tau cov sij hawm ua hauj lwm ntau tshaj 20 teev rov sauv rau 1 lim tiam twg ces yuav tau $600 hos cov neeg uas poob cov sij hawm ua hauj lwm txij li 8 teev mus txog 19 teev ces yuav tau $375.

Yog li ntawd thiaj yuav them cov nyiaj no rau tej neeg ntiag tug thiab muaj ib cov nyiaj pab cuam rau tej lagluam tom qab 14 hnub uas raug mus ib lub xeev twg kaw.

Mus teem caij tau nrog Australia.gov.au los yog hu nug tsoom fwv Australia lub tuam chav tswj kev noj qab haus huv (Department of Health) raws tus xov tooj 1800 020 080.

  • Tej neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Txheeb seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub neeg sib sau ua ke li cas ntxiv.
  • Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob lawm ces nyob twj ywm hauv tsev, thiab npaj hu nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub chaw tswj xov xwm txog tus kab mob coronavirus (Coronavirus Health Information Hotline) tus xov tooj 1800 020 082 tham seb yuav ua li cas.
  • Mloog tau xov xwm txog tus kab mob COVID-19 ua 63 hom lus tau ntawm sbs.com.au/coronavirus
  • Xav kom koj yuav tsum tau mus txheeb tej nom tswv ntawm koj lub xeev: NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania cov kev taw qhia ntxiv. 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Nyiaj pab cuam rau tej neeg ua hauj lwm thiab tej lagluam rau lub caij muab nroog Sydney kaw 4 weeks 16/07/2021 06:27 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
View More