Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Pib txwv tsis pub neeg tawm dua ntawm 5 cov laj thawj tseem ceeb txij ib tag hmo Thursday tim 27/05/2021 no 7 hnub lawm

Lub tog zaum Source: SBS

Kaw nroog Melbourne 7 hnub tom ntej no thiab pib txij ib tag hmo hnub Thursday tim 27/05/2021 no mus lawm, Melbourne lub chaw cais tej neeg rau lub caij muaj kab mob COVID-19 kis thoob ntuj, thawj pwm tsav Scott Morrison thiab tus pwm tsav lis laj fai tswj kev noj qab haus huv cov kev pab cuam rau xeev Victoria rau lub caij muaj neeg kis kab mob 26 leej, tej xeev ntawm teb chaws Australia yuav tswj lawv cov ciam teb nruj rau xeev Victoria tsuas tshuav Northern Territory thiab New South Wales thiaj yuav tsis ua nruj xwb tab sis yeej hais kom tej neeg tau mus rau lub xeev Victoria tej chaw muaj neeg kis kab mob kom xyuas seb puas muaj yam ntxwv mob, mus sim thiab yuav tau cais lawv tus kheej los sis yog yuav tau thov ntaub ntawv tso cai ntawm NSW Health Department lub website ua ntej yuav rov qab mus rau lub xeev NSW.

  • Tej neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Txheeb seb koj lub xeev ho muaj cov kev txwv tsis pub neeg sib sau ua ke li cas ntxiv.
  • Yog tias koj tau khaub thuas thiab muaj yam ntxwv mob lawm ces nyob twj ywm hauv tsev, thiab npaj hu nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau lub chaw tswj xov xwm txog tus kab mob coronavirus (Coronavirus Health Information Hotline) tus xov tooj 1800 020 082 tham seb yuav ua li cas.
  • Mloog tau xov xwm txog tus kab mob COVID-19 ua 63 hom lus tau ntawm sbs.com.au/coronavirus
  • Xav kom koj yuav tsum tau mus txheeb tej nom tswv ntawm koj lub xeev: NSW, VictoriaQueenslandWestern AustraliaSouth AustraliaNorthern TerritoryACTTasmania cov kev taw qhia ntxiv. 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Pib txwv tsis pub neeg tawm dua ntawm 5 cov laj thawj tseem ceeb txij ib tag hmo Thursday tim 27/05/2021 no 7 hnub lawm 27/05/2021 14:15 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More