Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Qhov no qhia tias vim li cas thiaj tsim nyog koj npaj daim ntawv faib peev txheej (Will)

Ib tug xeeb ntxwv caij yawg xwb pwg - Paul Brady Source: Getty Images

Tseem muaj neeg Australia tsis kub siab txog qhov tseem ceeb ntawm cov kev npaj kom tau ib daim ntawv faib peev txheej tseg cia (Will), vim lawv ntseeg tias tsuas yog te laus neeg los yog tej neeg nplua ntuj thiaj tsim nyog npaj xwb. Tab sis tej kws paub zoo txog cov hauj lwm no yeej xav kom yuav yuav tsum tau pib xav tias yuav tsim nyog npaj kom tau ib daig cia thaum yus muaj hnoob nyoog lawm. Thiab yus yeej uaj peev xwm thov tau tej kws lij choj pab yus, los sis yog yus ua yus xwb los tau, tab sis yuav tsum tau ua tib zoo xyuas kom teev tau qhee yam tseem ceeb tseg cia thaum yus npaj daim ntawv faib peev txheej no (Will).

 Raws li Professor Adam Steen uas yog ib tug paub zoo txog cov txheej txheem npaj cov ntawv faib peev txheej (Wills) ntawm tsev kawm qhib siab Deakin University tau muaj cov kev teeb txheeb nrog tej neeg Australia rau lub sij hawm 2 lub xyoos ces nws pom tau tias yeej muaj tej neeg yuav laug txog ib nrab (50%) ntawm tej neeg uas tau mus koom nws cov kev teeb txheeb yeej tsis tshua kub siab los npaj kom tau daim ntawv faib peev txheej li. Tsuas yog cov neeg Australia uas muaj tej peev txheej ntau yam los yog tej laus muaj hnoob nyoog lawm thiab npaj daim ntawv no xwb.

Yog li tej kws paub zoo txog cov hauj lwm no thiaj xav qhia rau tej neeg sawv daws tsis hais koj yuav yog tsav neeg twg, khwv tau nyiaj zoo li cas los kom yuav tsum tau npaj kom tom qab tuaj thiaj tsis muaj teeb meem kub ntxhov cuam tshuam txog yus tej peev txheej rau yus tsev neeg yog yus tsis nrog lawv nyob ua neej ntxiv lawm. Los yog kom thiaj li paub tias yuav muab thiab yuav faib tej peev txheej rau yus tej me nyuam thiab tej neeg yus hlub tshua li cas los yog yuav kom leej twg ua tus tu thiab saib xyuas yus tej me nyuam nrog thiab uas yog tej yam tseem ceeb heev thiaj ua tau raws li qhov yus ua niam ua txiv los yog tus neeg tu saib xyuas tej me nyuam xav tau.

Professor Adam Steen hais tias tos ho zoo li ntawd los twb vim yog ib txhia neeg zejzog tseem muaj cov kev sau cov ntawv faib peev txheej (Wills) no xav tias tsis yog tej yam tsim nyog ua tsam ua rau lawv tas sim neej, thiab yeej muaj tej neeg feem coob xav tias tej zaum lawv tsis tas npaj daim ntawv no coj los siv li vim yus tsis yog tej neeg muaj nyiaj thiab muaj peev txheej ntau. Txawm yog kiag cov neeg Australia dawb (Anglo-Saxon) kiag los yeej tseem xav li ntawd thiab.

Dean Kalymnios uas yog ib tug kws lij choj hais tias, tsab ntawv Wills los yog tsab ntawv faib peev txheej rau yus tsev neeg thaum yus tas sim neej lawm tsis yog ib daim ntawv uas yuav cia txog thaum yus twb laus lawm mam li npaj. Vim yus tsis paub tias yus yuav ua lub neej nyob txog txij twg xwb, yog li ntawd thiaj yog ib lub zoo tswv yim yuav tau npaj cia ua ntej zoo dua.

Nws hais ntxiv tias 'tseem muaj neeg nkag siab yuam kev thiab tias yog yus tsis npaj daim ntawv Wills no ces nom tswv xeev yuav tau tag nrho yus tej peev txheej (Nyiaj txiaj, shares, lagluam, vaj tse, tsheb, khoom muaj nqi), tab sis qhov tseeb tiag tsis yog li sawv daws xav ntawd, vim tej lub xeev nyias yeej muaj nyias ntau yam cai coj los tswj tej peev txheej no sib txawv. Yog tias yus ho mus tas sim neej rau txawv xeev thiab ho tsis npaj tsab Will tseg ces yuav ras los ua tau ib cov teeb meem sib chab sib chaws, thiab yus tsev neeg tsis paub tias xyov yuav xav muab tej peev txheej faib li cas rau yus poj nyuag tub se, thiab tub ki li cas.'

Tseem muaj ib cov kev ntseeg los yog cov kev xav sib txawv ntawm tej neeg tsiv teb tsaws chaw coj ntseeg ntau yam kev cai dab qhuas thiab hais ntau hom lus xav tias yus tej peev txheej hauv lub vaj tse ces yog sawv daws tug sawv daws li thiab tej zaum yuav tau muab faib rau tej tub koom siab hauv tsev neeg ntawd, tab sis yog tham txog Australia cov neeg dawb (Anglo-Saxon) lawm, ces yus tej peev txheej teej tug ces yeej yog yus ntiag tug li nkaus xwb.

Txawm tam sim no tau muaj tej neeg nyiam mus sau cov ntawv Will hauv online ntau tuaj ntxiv ntawm teb chaws Australia lawm los, yeej tseem xav kom sab laj nrog tej kws lij choj uas paub txog tej hauj lwm no, los yog mus thov ib daig ntawm lub tuam chav Public Trustee los yog lub koom haum no ntawm lub xeev koj nyob kom lawv sau ib daig rau koj ces tsuas them nqe me ntsis rau lawv xwb los yeej tau tib yam raws li Michael Spiegel uas yog tus coj uas tswj cov dej num Trustee Services ntawm Victorian State Trustees tau qhia.

Mr. Spiegel tseem hais ntxiv tias yog koj yog cov neeg tsiv teb tsaws chaw uas ua neej ntau tom thiab coj tej me nyuam txawv teb chaws tuaj nyob teb chaws Australia los yog tuaj yug tau ib co ntxiv ntawm teb chaws Australia no yuav tsum tau teev kom meej tseg rau daim will tias xav kom leej twg yog tus tu saib xyuas lawv yog lawv hnoob nyoog tsis tau nto 18 xyoo, tsis li ntawd ces nom tswv yuav nrhiav tej txheeb ze ib tug twg uas lawv ntseeg tias yog tus neeg tsim nyog tshaj plaws los ua tus tu thiab saib xyuas yus tej me nyuam, los yog yus tsis paub neeg coob ces kuj teev yus tej phooj ywg sib raug zoo tshaj plaws los ua tus tu saib xyuas los kuj tau. Vim yus tsis xav kom rov qab coj yus tej me nyuam uas yug ntawm teb chaws Australia mus nrog lwm tus neeg uas lawv tsis paub los yog lub teb chaws lawv tsis swm thiab tsis paub ib yam dab tsi txog, mus nyob rau lub teb chaws ntawd ua lawv lub neej txuas ntxiv.

Yog li ntawd Michael Spiegel ntawm Public Trustee Serivce ntawm Victorian State Trustees thiaj xav kom lub caij uas yus los npaj daim ntawv will (daim ntawv faib peev txheej teej tug rau yus tsev neeg) no, yuav tsum tau ua tib zoo txheeb thiab teev kom meej meej tias yuav faib li cas rau tus twg, thiab xav kom leej twg los ua tus tu tsom kwv yus tej me nyuam. Thiaj xav kom yuav tsum tau los tham kom paub qhov tseeb kiag tias yuav tsum ua li cas kom sawv daws thiaj nkag siab tias yog thaum tsis muaj yus lawm yuav tau ua li cas tiag.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Qhov no qhia tias vim li cas thiaj tsim nyog koj npaj daim ntawv faib peev txheej (Will) 30/05/2021 15:50 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov 23/01/2022 20:18 ...
Nom tswv Australia pab nyiaj 13 million los teeb txheeb txog cov teeb meem eating disorders 23/01/2022 14:12 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
View More