Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Tej cai tsis tswj kev siv tsheb thiab kev tsheb uas tsis tshua muaj neeg paub txog uas koj yuav tsum tau paub txog

Ib tug hluas tab tom zaum hauv ib lub tsheb - Hill Street Studio Source: Getty Images

Muaj qee cov cai tswj kev siv tsheb thiab siv kev tsheb hauv teb chaws Australia ntawm qee lub xeev uas yog tias koj tsis ua raws ces tej zaum koj yuav raug nplua uas koj yuav tsum tau paub txog. Tab sis tej cai ntawd ho yog cov cai dab tsi kom thiaj pab kom koj tsis txhob raug nplua.

Peter Kartsidimas uas yog ib tug senior manager tswj cov hauj lwm transport, planning and infrastructure ntawm lub koom haum Royal Automotive Club of Victoria or RACV hais tias muaj neeg siv nyiaj ntau txheeb dollars mus yuav cov electric scooters los caij tom tej kev, tab sis tub ceev xwm yuav muab txeeb mus yog lawv pom.

"Mr Kartsidimas hais tias - vim cov scooters uas muaj cai caij tau tom tej kev yuav tsum yog cov khiav tau ceev txog 10 km/hr thiab yuav tsum muaj zog txog 200 Watts."

Nws tseem tau qhia ntxiv tias txhua tus neeg siv tsheb suav tsheb kauj vab nrog tib si yog xav lem ua nuv hauv nroog Melbourne ces yuav tsum tsav yus lub tsheb mus nres tos rau sab laug tos teeb ntsuab ntawm sab yus yuav lem mus ces mam li mus kom thiaj tso kev rau tsheb ciav hlau luv thiab siv tau tej tsheb no yooj yim.

Mr Steve Pizzati uas yog ib tug neeg tshaj xov xwm rau Top Gear Australia dhau los thiab yog ib tug neeg qhia tej neeg kom tsav tau tsheb  zoo los kuj qhia tias xeev New South Wales yeej muaj ib cov cai txwv los siv nplua tej neeg thiab yog tias lawv ua rau nees ceeb tom kev los yog thaum tsav tsheb ntawd tsav ceev es ua rau tej av nplaum txaws los rau tej neeg tseem tos ntawm chaw tos caij tsheb me (Bus stop) ntawd, los yog tsis zam kev rau cov tsheb sib caum ua ib kab sab mus pam tuag ntawd thiab.

Ntxiv ntawd Mr Pizzati tseem hais ntxiv tias "tej neeg hla kev ua tsis kub siab hla kom dhau sai es pheej ua rau tej neeg tsav tsheb yuav tau tos thiab meem txom ces yuav raug nplua 66 dollars thiab."

Nws qhia ntxiv tias "yog koj xav mus tsav tsheb ncig ntawm xeev Tasmania ces xav kom nruab lub setellite nevigation device rau koj lub tsheb thiab tsis txhob siv GPS navigation apps hauv koj lub xov tooj ntawm tes vim yog ib cov kev ua txhaum cai thiab yuav ua rau koj raug nplua hnyav heev yog koj tseem siv Google maps rau lub caij koj tsav tsheb thiab."

Hos ntawm tuam ceeb Canberra ces yog koj xav tsav tsheb hla ib lub voj vooj loj (roundabout) ncaj qha mus ces koj yuav tsum tau taws teeb qhia tias koj yuav tawm mus, uas txawv lawm cov xeev uas tsis tas taws teeb qhia, thiab yog koj tsis taws teeb qhia ces yog tub ceev xwm pom ces tej zaum koj kuj yuav raug nplua.

Peter Kartsidimas ntawm RACV qhia tias tej neeg uas tsav tsheb qeeb tshaj cov speed uas tej phiaj (paib-sign) tom tej kev qhia thoob plaws teb chaws Australia no lawm thiab ces kuj yuav raug nplua thiab.

Nws kuj tseem ceeb toom rau tej neeg sawv daws ntxiv tias tseem muaj ib txhia neeg nkag siab yuam kev tias tej neeg caij tsheb kauj vaj lawv yeej muaj lawv ib txoj kab, txoj kev rau lawv caij raws, tab sis qhov tseeb tiag lawv yeej muaj cai siv tau tej kev tsheb tib yam li tej neeg tsav tsheb mus sib lawg lias ua ke thiab.

Steve Pizzati qhia ntxiv tias lub caij tseem tsav tsheb es pheej yoj teg, pheeb caj npab rau ntawm qhov rais tsheb, nyem tswb los yog taws teeb siab rau lwm tus ces yog ib cov kev ua txhaum cai ntawm txhua lub xeev thiab.

Mr Pizzati hais tias "Yog tej yam txaus luag kawg uas tsuas pub nyem tswb lawv tej tsiaj qub kom khiav xwb, yog koj nyem tswb los yog taws teeb siab hais nyob zoo (hello) rau lwm tus ces koj ua txhaum cai lawm. Tib lub caij pub koj taws teeb siab ces yog lub caij qhia rau lwm tus paub tias koj tab tom yuav huas lub tsheb ntawd ntej xwb. Thiab tej xeev feem coob yeej teev tseg tias yog thaum muaj neeg xav txeeb koj ntej es koj tseem tsav tsheb kom ceev tshaj nws thiab ces koj ua txhaum cai lawm thiab."

Mr Pizzati uas yeej yog ib tug neeg tsav tsheb sib tw rau Porsche Australia dhau los uas yeej tau siv sij hawm nyob txawv teb chaws ntau heev yeej swm pej kum haiv tej kev cai tsav tsheb zoo.

Nws tau qhia tias ''tej neeg tau ntawv tsav tsheb tuaj tsav rau teb chaws Australia no yuav tsum tau ua tib zoo mus kawm thiab mus xyaum kom paub tsav tsheb, vim Australia tej cai tswj cov kev tsav tsheb no tsuas qhia yooj yooj yim xwb. Yog li ntawd thiaj xav kom sawv daws yuav tsum tau ua tib zoo tsav tsheb khom zoo thiaj pab cawm thiab txuag tau tib neeg txoj sia, pab txuag tau sij hawm thiab txuag kom txhob poob nyiaj rau lub caij yus tsav tsheb tsis hais tej zwj ceeb yuav zoo li cas los yog lwm tus neeg tsav tsheb yuav coj tej cwj pwm zoo li cas li."

Yog koj xav txheeb xyuas tej cai tswj cov kev siv kev tsheb ntawm tej xeev koj nyob ces koj muaj peev xwm mus txheeb tau ntxiv ntawm lub koom haum National Transport Commission lub vas sab tau.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Tej cai tsis tswj kev siv tsheb thiab kev tsheb uas tsis tshua muaj neeg paub txog uas koj yuav tsum tau paub txog 16/06/2021 15:25 ...
Tej neeg coj ntseeg ntau yam kab lis kev cai cov kev twv txiaj yuam pov 23/01/2022 20:18 ...
Nom tswv Australia pab nyiaj 13 million los teeb txheeb txog cov teeb meem eating disorders 23/01/2022 14:12 ...
Vim li cas thiaj tsis pub taw tes rau lub hli xiab? 20/01/2022 12:20 ...
Australia tus coj hais tias kom sawv daws mloog tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv hais 20/01/2022 14:00 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
View More