Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Tej txuj ci yuav tsum tau muaj thiaj ua tau hauj lwm rau yav pem suab

Young woman uses visual tablet at night - Dowell Source: Getty Images

Raws li pej kum haiv tau muaj ib cov kev teeb txheeb tshiab tau qhia ces 3 txoj hauj lwm twg ntawm 5 txog uas yuav ua rau xyoo 2030 ntawd yog cov hauj lwm uas xav tau tej neeg paub cov txuj digital skills theem siab. Tab sis tsis ntev los no kuj tau muaj lub tsev kawm qhib siab Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) tsab ntawv cej luam (report) kuj tau qhia tias ib tug neeg Australia ua hauj lwm ntawm 4 tug twg yeej tsis muaj tej txuj ci no kom lawv muaj peev xwm ua tau tej hauj lwm uas Australia cov lagluam tam sim no tab tom tig ceev heev mus ua cov lagluam digital economy lawm. Txawm tej hluas yog cov poob hauj lwm tab sis txog xyoo 2030 vim lawv yog cov neeg muaj tej txuj ci no zoo ces tej zaum lawv kuj yuav yog cov neeg khwv tau nyiaj ntau txog li 500% raws li tau muaj ib tsab ntawv cej luam koom sau los ntawm lub koom haum Oxford Economics thiab Snapchat tau qhia.

Yog li ntawd ne tej txuj ci advanced digital skills no puas yog tib cov txuj ci uas tej neeg xav ua hauj lwm rau yav pem suab yuav tsum tau muaj xwb xwb li, los yog tseem yuav tau muaj lwm cov txuj ci nrog thiab?

Raws li zeskais (Professor) Giselle Rampersa uas yog ib tug kws paub zoo txog tej laj lim tswv yim tshiab ntawm tsev kawm qib siab Flinders University tau qhia ces cov txuj ci Industry 4.0 yog cov txuj ci digital technology tshiab uas muaj cov robotics (kawm txog neeg hlau), automation (tej tshuab tooj tshuab hlau uas nws paub ua nws hauj lwm), 3-D printing ( Cov tshuab uas nws paub luam thiab paub nchuav tej yam khoom ), mus rau cov virtual reality li tej duab cuav uas zoo tib yam li yog tseeb, thiab cov augmented reality mus rau cov txuj digital twins uas kos tus qauv ntawm tej khoom ntawd yog cov uas tej tuam txhab lagluam xav tau heev.

Txawm li cas los Kathryn Carter uas yog tus coj lub koom haum Snap Chat ntawm teb chaws Australia yeej tau qhia tias cov augmented reality technology yog ib co yuav los tswj tej tshuab tooj tshuab hlau uas nws paub ua nws hauj lwm (automation) tam sim no thiab siv txuas ntxiv rau lub neej pem suab.  

Ms Carter tau qhia tias ''Tsoom fwv Victoria yeej tau nqes peev nyiaj $150 million qhia cov txuj augmented thiab virtual reality mus rau robotics thiab animation design li artificial intelligence thiab vim peb ntseeg tias yuav coj tej technology no los siv hauv tej chaw ua hauj lwm ntau heev, tej tej neeg uas muaj cov txuj theem sib rau tej laj lim tswv yim zoo ua xav tau thiab tsim tau tswv yim tshiab los yog yam khoom tshiab zoo dua los siv thiab yog cov neeg paub ntsuam thiab luj teeb meem thiab tej xov xwm kom muaj peev xwm txiav txim siab thiab paub daws teeb meem ces yog tej neeg uas tej tswv lagluam yeej txaus siab yuav them tus nqe ntiav tej neeg muaj tej txuj ci no kim zog ua hauj lwm rau lawv."

Txawm li cas los Professor Rampersad hais tias vim Australia tej txheej txheem qhia ntawv yeej tsis npaj Australia tej hluas kom muaj tej txuj ci no es thiaj ua tau tej hauj lwm no rau lub neej pem suab. "Thiab cov cognitive skills li critical thinking, agility, curiousity thiab creativity yog ib cov txuj tseem ceeb yuav pab kom yus muaj peev xwm ua tau lub neej nyob nrog tej tshuab toob tshuab hlau uas raug coj los siv ntau zuj zus tuaj no."

Yog li ntawd nws thiaj hais tias "Yuav tsum txhawb nqa tej tub kawm pib txij li kawm primary mus txog high schools kom mus kawm cov sob kawm science, technology, engineer thiab mathamatics (STEMs) uas yog ib cov txuj tej lagluam xav tau heev tab sis muaj neeg paub tsawg no kom thiaj li muaj peev xwm nrhiav tau hauj lwm ua yog lawv kawm cov sob kawm engineering, cybersecurity thiab computing ntawm tej teej kawm."

Yog li ntawd thiaj pom tau tias txawm yuav coj tej technology no los siv ua tej hauj lwm uas niaj hnub ua zoo li qub xwb, los yeej tseem tshuav tej hauj lwm uas yuav tau siv tej lagluam tswv yim zoo (innovation, creativity) kev ntxeem thiab paub daws teeb meem (agility and problem-solving skills) ntxiv thiab mas thiaj yuav muaj peev xwm ua hauj lwm ua ke nrog tej tshuab tooj tshuab hlau no. Kom thiaj muaj peev xwm siv tej tshuab tooj tshuab hlau los pab tias yuav ua li cas kom tib neeg thiaj ua tau tej hauj lwm li hais no zoo tshaj qub. 

Piv txwv li cov "augmented twin uas siv coj los kos tej khaujkhaum tej duab ntawm tej khoom ntau tsav ntau yam li tej khoom tiag, kom thiaj paub tias yuav tsim li cas, yuav kho li cas, yuav txuag kom txhob siv hluav taws xob siv roj ntau thiab tsim kom tau tej khoom no siv tau zoo dua, thiab muaj peev xwm kho tau yam tsis tas yuav mus kiag ntawm chaw, yog li cov txuj ci innovation no thiaj yog tej yam uas yuav tsum tau muaj siv rau txhua txhua txoj hauj lwm yuav ua rau yav pem suab," raws li Professor Giselle Rampersad uas paub zoo txog cov hauj lwm Innovation ntawm tsev kawm qib siab Flinder University tau qhia.

"Yog li ntawd tej hluas tiam tshiab thiaj tsim nyog yuav nrhiav tej lajlim tswv yim tshiab los siv tej technology uas peb muaj ntawd kom muaj peev xwm ua tau hauj lwm nrog tej tshuab tooj tshuab hlau rau lub sij hawm 10 xyoo ntxiv no," raws li Kasun Kalhara uas yog ib tug mechatronics engineer ntawm Queensland tau qhia. 

Ib nqe tseem ceeb uas Kalhara xav qhia rau cov neeg tsiv teb tsaws chaw tuaj ua lub neej ntawm teb chaws Australia no ces yuav tsum tau los ua tib zoo xyuas kom paub ntawv Askiv zoo thiab paub tej txuj sib tham kom zoo tsis hais ntawm yus ntiag tug los yog siv cuam tshuam txog tej hauj lwm yus ua mas thiaj yuav ua tau lub neej zoo ntawm Australia.

Thiab raws li RMIT tsab ntawv cej luam tau qhia, ces tsiv ntev los no 1 tug neeg ua hauj lwm ntawm 4 tug twg yeej tsis muaj tej txuj ci digital txaus yuav pab kom lawv muaj peev xwm ua tau hauj lwm rau lub caij muaj kab mob COVID-19 kis thoob ntuj uas tej neeg yuav tau hloov ua hauj lwm ntawm tej chaw ua hauj lwm mus ua hauj lwm ntawm tsev.

Tab sis Professor Rampersad hais tias tej tsev kawm qib siab thiab tej chaw qhia ntawv qib siab yeej muaj cov sob kawm Diploma of Digital Skills rau tej neeg sawv daws kawm rau lub sij hawm 2-3 hlis xwb thiab.

Qhov tseem ceeb tshaj ces World Economic Forum tsab ntawv cej lua "Future of Jobs Report" yeej txheeb tau tias tej coj lagluam txog li 94% yeej xav kom lawv tej neeg ua hauj lwm yuav tsum tau mus kawm ib cov txuj ci tshiab rau thaum lawv tseem ua lawv tej hauj lwm, hos yeej tau muaj tej tuam txhab lagluam kwv yees tseg lawm tias muaj lawv tej neeg ua hauj lwm txog li 40% yuav tsum tau rov qab mus xyaum dua ib cov txuj ci tshiab dab tsi rau lub sij hawm li ntawm 6 hli los yog tsawg dua ntawd thiab.

Tsis tas li no lawv tseeem ntseeg tias cov txuj ci critical thinkig, analysis skills, problem-solving, self-management skills (active learning, resilience, stress tolerence thiab flexibility) yog ib cov txuj ci uas yuav tseem ceeb heev rau lub sij hawm 5 xyoos ntxiv tom ntej no. 

Koj ne puas tau npaj tej txuj ci no thiab puas xav tias yuav mus kawm kom koj muaj tej txuj ci no es thiaj yuav pab koj ua tau hauj lwm rau lub neej pem suab?


 

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcastsspotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Tej txuj ci yuav tsum tau muaj thiaj ua tau hauj lwm rau yav pem suab 27/06/2021 17:44 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More