Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Tos me nyuam saws txawv teb chaws tuaj tu

Happy father and daughter dancing together at home – Cecilie Arcurs - Getty Images Source: Getty Images

Tej zaum cov kev tos me nyuam saws txawv teb chaws tuaj tu ua koj tej me nyuam yuav pab kom koj ua tau ib yim neeg tab sis ho muaj tej txheej txheem dab tsi koj yuav tau ua thiab koj puas yog cov neeg muaj cai tos tej me nyuam no tuaj?

Yog koj xav tos me nyuam saws txawv teb chaws tuaj tu kom koj ua tsheej yim mas ntshe yuav tau lis ntau cov txheej txheem, yuav tau tos ntev thiab nom tswv tseem yuav nug koj thiab txheeb seb koj puas yog ib tug neeg zoo  tsis txhaum cai dab tsi, yog tus neeg tau txais kev noj qab nyob zoo thiab khwv tau nyiaj txaus los pab tu thiab tab lub cuab yig, tsis tas li no tseem yuav nug tej neeg koj teev npe paub koj zoo (referee) mas nom tswv thiaj yuav txiav txim siab tias seb koj puas yog tus neeg muaj cai yuav tos me nyuam saws tuaj tu nrog koj nyob.

Raws li tsab ntawv cej luam 2019-2020 Adoption Australia tau qhia ces ntawm cov me nyuam 334 tug uas tej niam txiv thov tu ua me nyuam saws ntawd tsuas muaj 37 tus thiaj yog cov to tau txawv teb chaws tuaj xwb.

Lub koom haum State and Territory Central Authority (STCA) ntawm lub xeev koj nyob yog qhov chaw koj yuav tsum tau xa ntawv thov tos me nyuam saws. Ntxiv ntawd ces lawv mam muab ib cov lus nug los nug koj thiab txheeb seb koj puas muaj cai tos.

Deb Brook qhia tias "Kuv yeej tau tos tau tshaj 10 tawm xyoo tab sis kuj hnob thiab muaj kev pauv hloov tsis ntev los no lawm thiab yeej muaj qee tus tsuas siv sij hawm li 2-3 xyoos xwb tos tau lawm thiab tab sis yeej muaj tsawg tsawg tus xwb."

Tos zoo li ntawd los ntau xyoo tsis ntev los no tej teb chaws 13 lub uas tau pom zoo tso cai rau tej neeg Australians ntawm teb chaws Australia tos tau ntawd tau xub kub siab txog tej niam txiv ntawm lawv cov teb chaws uas xav thov tu me nyuam saws ua ntej cov niam txiv txawv teb chaws lawm.

Ms Brook thiaj hais tias "thaum yus xa tsab ntawv tos dhau ntawm teb chaws Australia no rau lub teb chaws uas yus xav thov tos tus me nyuam ntawd lawm ces yus ua tsis tau dab tsi lawm, tsuas tos tias seb lub teb chaws ntawd puas nrhiav tau ib tug me nyuam saws rau yus lawm xwb."

Tab sis Ms Brook kuj qhia tias ''lub caij nws yuav tau tos ntawd nws kuj tau mus kawm cov sob kawm npaj tej ua niam ua txiv uas xav tos thiab tu me nyuam saws ntawd kom lawv paub npaj tias thaum yog ho tos tau tus me nyuam ntawd tuaj lawm yuav tsum tau ua dab tsi kom thiaj pab tau tus me nyuam ntawd zoo tshaj plaws."

Txawm li cas los tej xeev ntawm teb chaws Australia nyias yeej muaj nyias tej cai teev tias tej niam txiv xav tos me nyuam saws txawv teb chaws tuaj tu yuav tsum yog cov niam txiv zoo li cas thiab.

"Ms Brook hais tias - feem ntau mas lawv yeej xav tau cov neeg hnoob nyoog li ntawm 50-55 xyoos, tej niam txiv ntawd yuav tsum yog cov neeg yuag, tsis rog, khwv tau nyiaj zoo thia bmuaj peev xwm tu tau tus me nyuamntawd, lawv yuav txheeb tias seb tus niam txiv ntawd puas ua txhaum cai dab tsi li tsav tsheb hla teeb liab tib si. Ces mam los txiav txim tej no tias koj puas muaj cai raws li tej nom tswv xeev tej cai teev tseg pub koj tos me nyuam saws los tu."

Txawm li cas los tsab ntawv cej luam Adoptions Australia xyoo 2019-2020 yeej pom tias tej niam txiv tos me nyuam saws tu feem ntau yeej muaj hnoob nyoog txij li 40 - 44 xyoos. Thiab tom qab lawv xa tej ntaub ntawv thov tos me nyuam saws uas yog nom tswv xeev pom zoo lawm ces lawv yuav tau thov cov Adoption Visa Subclass 102 tos tus me nyuam saws ntawd. 

Tab sis Ali Mojtahedi uas yog ib tug kis lij coj ntawm lub koom haum Immigration Advice & Rights Centre hais tias ''tej me nyuam saws uas tos tuaj ntawd yuav tsum yog cov me nyuam tsis muaj mob nkeeg dab tsi uas yuav tsim kev phom sij rau tej zejzog los yog yuav ua rau zej tsoom poob nyiaj los kho nws thiab, mas thiaj li yuav tos tau tuaj."

Ntxiv ntawd los Mr Mojtahedi tseem qhia tias "tus pwm tsav Immigration, Citizenship, Migrant Services thiab Multicultural Affairs tseem xav tau ib tug neeg pov plob (Assurance Support) los pov plob tus me nyuam saws uas tos tuaj thiab yog tias nws xav tau txais kev pab cuam dab tsi ntawm CentreLink ces tus neeg Assurance Support yuav yog tus los pab them nyiaj txiaj."

Hos yog cov neeg Australians thiab tej neeg nyob ruaj ntawm teb chaws Australia uas nyob txawv teb chaws los yeej muaj cai xa ntaub ntawv thov tos nrog tej koom haum tos me nyuam saws txawv teb chaws los yog thov nrog nom tswv raws cov kev tos Expatriate Adoption tau thiab. Tab sis tej neeg no yuav tsum muaj laj thawj zoo txaus tias vim li cas lawv thiaj mus nyob rau lub teb chaws ntawd thiab yuav tsum nyob ntev thaj 1 xyoos thiab tsis yog ib lub tswv yim pab kom lawv tos tau me nyuam saws xwb.

Txawm li cas nyob rau teb chaws Australia no tag nrho txhua cov kev tos me nyuam saws txawv teb chaws tuaj tu, yuav tsum ua raws li tsab cai Hague Covention on Protection of Children and Cooperaton in Repect of Intercountry Adoption, uas txhais tau tias yuav tsum ua tib zoo xyuas kom tau txais txiaj ntsim zoo tshaj plaws rau tus me nyuam saws uas raug tos tuaj ntawd.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Tos me nyuam saws txawv teb chaws tuaj tu 16/06/2021 17:07 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More