Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio
SBS HMONG

Yog koj tsis kub siab txog koj cov nyiaj superannuation ces thaum kawg yuav muaj teeb meem rau koj

Source: Vixay Vue

Puas yog koj tseem muaj ntau phau super account? Tej no yuav ua rau koj tau them nqe ntau yam thiab thaum kawg ntshe yuav ua rau koj khwv tsis tau nyiaj super tseg cia siv rau lub caij so tsis ua hauj lwm. Tab sis qhov zoo ces koj muaj peev xwm tso nyiaj txhab ntxiv tau rau. Txawm li cas los hnub zwj Teeb dhau los tsoom fwv teb chaws Australia kuj tsim tau ib cov cai tshiab coj los tswj cov nyiaj superannuation no lawm thiab.

Tej cai Superannuation laws uas tsev tsoom fwv Australia tau pom zoo tsim coj los siv ntawd ces yog pab kom txuag tau nyiaj ntau thiab txhob tau them tej nqe tu saib xyuas tej nyiaj super, tab sis kuj muaj ib cov lagluam txhawj xeeb tias ntshe tej cai tshiab no yuav tsim teeb meem phem ntau tshaj qhov zoo.

Tam sim no ces tej neeg Australia ua hauj lwm feem ntau yeej tsis paub thiab tau qhib cov superannuation account ntau phau nrog ntau lub tuam txhab super funds thiab yuav tau them nyiaj yuav cov nyiaj tuav pov hwm (insurance) ces thiaj yuav ua rau lawv tau them nqe ntau yam.

Raws li tej cai tshiab uas Australia lub tsev tsoom fwv pom zoo tsim rau hnub zwj Teeb (Thursday) coj los siv ntawd ces tej neeg ua hauj lwm tseem yuav tau siv lawv cov superannuation account qub tam sim no thaum lawv hloov mus ua dua txoj hauj lwm tshiab pib txij hnub tim 1 lub 11 hlis ntuj no mus.

Josh Frydenbergy uas yog tus nom tswj nyiaj txiaj rau tsoom fwv teb chaws Australia hais tias tsab cai no yog ib co kev pauv hloov tseem ceeb tshaj plaws rau cov nyiaj super txij li tau yuam kom yuav tsum khaws tej neeg ua hauj lwm cov nyiaj super rau xyoo 1992 kom thaum lawv so tsis ua hauj lwm lawm thiaj li muaj nyiaj txaus siv.

Nws hasi tias thiaj yuav pab kom tej neeg txuag tau nyiaj ntau tshaj $17 billion thaum pib siv tsab cai no lawm.

Tsab cai tshiab no yeej tau teev tseg tias yuav kom tej super funds yuav tsum qhia tias vim li cas lawv thiaj sau tej fees kim, thiab yuav tsum kom lawv lub tuam txhab yog lub khwv tau nyiaj zoo coj los rau tej tub koom siab ntawm lub tuam txhab ntawd, yog tswj tsis tau tej hauj lwm li hais no 2 xyoos sib law liag ces nom tswv muaj cai muab lub tuam txhab super funds ntawd kaw thiab muab tej tub koom siab cov nyiaj super ntawd tshem mus rau MySuper fund yog yus tsis qhia rau nom tswv tias yus xav coj yus cov nyiaj super mus tso rau lub tuam txhab super funds twg.

Cov nyiaj superannuation guarantee ces yog cov nyiaj 9.5% ntawm tej nyiaj hli yus khwv tau (1 limtiam, 2 limtiam los yog ib hlis tej tswv lagluam them rau yus ib zaug ntawd) raug txiav coj mus khaws cia rau yus tau siv rau thaum yus muaj hnoob nyoog so hauj lwm. Tab sis txog lub 7 hli ntuj 2021 no ces yuav muab nce ua 10% thiab mam nce mus ua 12% rau xyoo 2026.

Yus yeej tseem muaj peev xwm tso nyiaj txhab ntxiv rau cov yus tau 9.5% no thiab. Xws li txiav cov thaum yus khwv tau tsis tau them se (employer contribution) los yog co-contribution after tax uas yus twb them se tag lawm. Thiab yog koj yog cov neeg khwv tau nyiaj xyoo tsawg tshaj $41,000 rau ib lub xyoos twg thiab ho tso nyiaj $1,000 txhab ntxiv rau koj cov nyiaj super, ces nom tswv yuav pab $500 rau koj ntxiv. Thiab yog tus tso tej nyiaj no ntxiv ces tsuas tau them se 15% xwb. 

Txawm li cas los raws li lub koom haum Australian of Bureau of Statistic yeej tau qhia tias lub caij muaj kab mob COVID-19 kis thoob ntuj no twb tau muaj neeg Australia txog 4.8 million tus tau mus rho lawv cov nyiaj super coj los siv raws li nom tswv tso cai lawm. Thiab nom tswv tsuas pub tej neeg sawv daws rho tau cov nyiaj super no los siv yog tias yus muaj mob kho tsis zoo thiab yuav ua neej nyob tsis ntev lawm, txom nyem nyiaj txiaj heev los yog yus puas cev tsis muaj peev xwm ua tau hauj lwm lawm los yog yuav tsu siv nyiaj ntau coj mus kho mob.

Yog koj khwv tau nyiaj tshaj $450 rau ib lub hlis twg ces koj muaj cai tau cov nyiaj superannuation guarantee no.

Txawm li cas los raws li lub koom haum Association of Super Funda of Australia tau qhia ces thaum ib tug neeg so tsis ua hauj lwm lawm yuav tsum muaj nyiaj tshaj $28,000 los yog ib nkawm niam txwv twg yuav tsum muaj nyiaj yuav laug txog $48,000 mas thiaj nyuam qhuav muaj peev xwm ua tau lub neej dog dig txhua hnub rau ib lub xyoos twg xwb.

Raws li lub koom haum Australian Bureau of Statistics tau qhia ces tej neeg tsuas txuag tau cov nyiaj super ua cov nyiaj xam ua nruab nrab rau tej txiv neej ib tug twg yog $168,500 hos tej poj niam ces yeej khaws tau $121,000 xwb, ces thiaj yuav tsis muaj nyiaj txaus siv rau lub caij so tsis ua hauj lwm thuam muaj hnoob nyoog so tsis ua hauj lwm lawm, txawm tias tsoom fwv yeej pab cov nyiaj laus (age pension) me ntsis ntxiv thiab los yeej tseem tsis txaus siv.

Tos poj niam ho tau tej nyiaj no tsawg dua txiv neej los vim lawv pheej thov los so yug me nyuam, thiab tu lwm tus hauv lub cuab yig thiab pheej ua hauj lwm, part time los yog casual ntau xwb.

Thiaj ua rau Rashesh Bahvsar uas yog ib tug financial advisor ntawm lub tuaj txhab Fortune Wealth Creation Group ntawm nroog Melbourne hais tias "Yog koj tsis kub siab txog thiab tsis nkag siab txog cov nyuaj superannuation no ces thaum kawg yuav muaj teeb meem rau koj."

Txawm li cas los koj yeej muaj peev xwm mus txheeb tau tej xov xwm ntau yam txog cov nyiaj superannuation no tau ntawm tsoom fwv Australia lub vas sab Money Smart tau. los yog txheeb tau ntawm Australian Tax Office (ATO) txog cov nyiaj superannuation tau. Los sis yog koj muaj peev xwm hu tau rau tus xov tooj 131202 rau lub koom haum Services Australia sab laj tawm tswv yim txog nyiaj txiaj thiab muaj neeg txhais lus pub dawb ua koj hom lus rau koj tau tib yam.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm Facebook, Google podcastsSpotify, thiab Apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.  

 

 

Coming up next

# TITLE RELEASED TIME MORE
Yog koj tsis kub siab txog koj cov nyiaj superannuation ces thaum kawg yuav muaj teeb meem rau koj 18/06/2021 16:02 ...
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
View More