Coming Up Sun 11:00 AM  AEST
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

Australia tab tom npaj yuav hno tshuaj COVID-19 txhab ntxiv. Now yog qhia tias yuav zoo li cas.

A woman receives a COVID-19 vaccination at the Australian Sikh Association pop-up clinic in Sydney in August. Source: Getty Images/SBS News

Pib txij hnub tim 11.10.2021 mus ces muaj ib txhia neeg ntawm teb chaws Australia yuav muaj peev xwm hno tshuaj COVID-19 vaccine koob 3 lawm, los yog koob tshuaj sawv daws paub hu ua 'booster shot', kom thiaj li pov puag lawv ntawm tus kab mob COVID-19 tau zoo dua. Nod yog tej uas peb paub dhau los.

Australia tej kws paub zoo txog tshuaj vaccine tau pom zoo tso cai hno tau koob tshuaj COVID-19 vaccine koob 3 txhab ntxiv rau tej neeg uas lub cev tsis muaj zog, thiab yuav muaj ib cov kev taw qhia ntxiv coj los qhia rau zej tsoom sawv daws rau thaum lig rau lub hlis no.

Lub koom haum Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI) tau tshaj nws ib co ncauj lug tias: "Koob 3 tshuaj vaccine yog koob uas yuav pab kom tej neeg cov immune system ntawm tej neeg lub cev tsis muaj zog kom muaj peev xwm ua tau hauj lwm zoo kom yuav laug zoo tib yam li tej zej tsoom sawv daws."

Leej twg yog cov yuav tau hno koob tshuaj booster shot no?

Greg Hunt uas yog tus pwm tsav lis laj fwj noj qab haus huv teb chaws tau hais tias tsoom fwv tab tom yuav los txheeb xyuas tej neeg Australia 500,000 tus uas yog cov neeg lub cev tsis muaj zog tshaj plaws, uas muaj tej neeg mob cancers, tej neeg phais hloov khoom nruab nrog cev thiab cov neeg uas muaj teeb meem rau cov immune system tsis ua hauj lwm zoo.

Txij hnub zwj Hli (Monday) zwj thaj tim 11.10.2021 mus ces 500,000 tus neeg Australia hnoob nyoog 12 xyoos los yog siab tshaj ntawd raug teev tias yog cov neeg muaj teeb meem loj heev rau lawv cov immune system ('severely immunocompromised'), raws li ATAGI ib daig list uas tau teev ces yog cov neeg muaj cai mus hno tau tshuaj COVID-19 vaccine koob 3 (booster shot) tau.

Daim list no ces muaj cov neeg mob HIV uas tsis siv ib cov kev kho dab tsi los tswj, cov neeg uas tseem noj ib co tshuaj kho mob pob qej txha thiab cov neeg uas muaj teeb meem rau cov immune system.

People at the Boondall mass vaccination hub in Brisbane.
People at the Boondall mass vaccination hub in Brisbane.
AAP

Tej kws paub zoo txog kev noj qab haus huv thiaj zoo siab rau tej hauj lwm no thiab pom tias yob ib kauj ruam tseem ceeb yuav pab kom tau txais vaj huam sib luag rau cov kev kho mob.

Dr Kylie Quinn ntawm tsev kawm qib siab RMIT University lub tuam chav school of health and biomedical sciences tau hais tias, cov hauj lwm no yuav pab kom pov puag tau tej neeg tsis muaj peev xwm pab tau lawv tshaj plaws kom zoo tuaj ntxiv.

Nws hais tias "Nod yog tej yam zoo yog tham txog cov kev tau txais vaj huam sib luag rau cov kev kho mob. Peb tsuas pab kom tej neeg tau txais kev pov puag tib yam li lwm tus xwb. Tej neeg uas muaj cov immune system tsis muaj zog no ces cov kev tau hno koob tshuaj peb no yuav pab kom lawv tau txais kev pov puag tib yam li lwm cov pej xeem uas tsuas tau hno 2 koob xwb. Tab sis peb yuav tau nrog xyuas tej neeg uas tseem tsis tau hno thawj 2 koob thiab."

Cov booster shots (koob 3) no ho zoo li cas? 

Tej technology siv coj los tsim cov tshuaj hno txhab ntxiv (booster shots) no ces yeej zoo tib yam li cov siv los tsim cov tshuaj vaccine thawj koob thiab koob ob ntawd thiab.

Dr Emily Edwards ntawm lub tuam chav Immunology and Pathology ntawm tsev kawm qib siab Monash University tau hais tias, tau siv tej kev paub kev pom txog cov kev siv tshuaj vaccine yav tag los, coj los tsim cov tshuaj vaccine hno txhab ntxiv no, li yeej muaj cov tshuaj vaccine hno tiv thaiv kab mob siab (hepatitis), tiv thaiv kom txhob mob cancer hlav rau ntau cheeb tsam chaw hauv nrog cev (human papillomavirus - HPV) uas yeej yog ib feem ntawm ntau cov programs  hno tshuaj rau tej teej kawm.

Nws tau qhia rau SBS News tias "Yeej yog ib co technology tseem ceeb uas yeej muaj los tau ntau xyoo, li tej tshuaj vaccine thiab cov twj pab yus lub cev cov immune coj los soj tias seb siv puas tau tej tshuaj vaccine zoo, thiab ho puas tawm tsam tau nrog tej kab mob virus zoo li cas."

Koob tshuaj hno txhab ntxiv no thiaj muaj lub hom phiaj los ua tib zoo xyuas kom muaj peev xwm pab cov tshuaj vaccine xub hno ua ntej lawm kom tau txais kev pov puag, thiab muaj peev xwm pov puag tau tej neeg, thiab kom tej tshuaj no tseem muaj kuab siv tau tau zoo, vim rau qhov ntev tuaj ces zoo li tej tshuaj no siv tsis tshua tau hauj lwm zoo pes tsawg lawm.

Tsim nyog koj hno cov tshuaj twg txhab ntxiv?

ATAGI cov kev taw qhia yeej tau hais tias xav kom siv cov tshuaj mRNA vaccine li cov tshuaj Pfizer thiab Moderna coj los hno ua koob peb.

Thiab siv cov AstraZeneca coj los hno ua koob peb rau tej neeg uas twb yeej xub tau hno cov tshuaj no thaum ntxov lawm, thiab tsis muaj teeb meem tsis haum dab tsi,  piv txwv li fab tshuaj (anaphylaxis).

Paul Kelly uas yog tus coj tswj kev noj qab haus huv ntawm Australia tau hais tias 'kuj yuav tso kev yooj yim rau cov kev siv' cov tshuaj AstraZeneca coj los hno ua koob peb thiab yog tias cov kev hno tshuaj mRNA koob 2 ntawd tsis haum.  

"Tsam no ces koob tshuaj vaccine 3 no ntshe yuav yog koob kawg uas peb yuav hno lawm xwb."

"Peb yeej paub ntau yam tshuaj vaccine uas siv kho lwm cov kab mob viruses. Piv txwv li yog tham txog kab mob siab, ces yog hno 2 koob los yog 3 koob ces yuav pov puag tau tag ib sim neej. Peb thiaj cia siab tias tej tsuaj hno no los yuav zoo tib yam thiab."

Tsim nyog koj hno koob tshuaj txhab ntxiv no sai npaum li cas?

Yeej tau muaj cov kev taw qhia lawm tias, cov tshuaj hno txhab ntxiv no tsim nyog hno rau tej neeg lub cev tsis muaj zog, tom qab lawv tau hno koob tshuaj vaccine 2 li ntawm 2 hlis mus txog 6 hli.

Thiab yog tias ho muaj neeg kis kab mob coob heev los yog cov kev kho ib co neeg mob twg uas ua rau lawv cov immune tsis muaj zog sai heev ces kom hno koob tshuaj no nrug li ntawm 4 limtiam xwb.

Tej neeg muaj cai hno cov tshuaj txhab koob peb no yeej muaj peev xwm teem tau caij nrog ib lub chaw kho mob twg tau, thiab zeskais Kelly tau txhawb nqa kom tej neeg pib sab laj ''kom sai npaum li sai tau, thiab teem caij mus hno koob tshuaj vaccine 3 no."

Nws tau hais tias nws mam li sau ntawv rau tej chaw kho mob thiab mam xa cov kev taw qhia rau lawv tias yuav ua li cas.

Healthworkers at a drive-through COVID-19 vaccine hub in Melbourne.
Healthworkers at a drive-through COVID-19 vaccine hub in Melbourne.
AAP

Zeskais Kelly tau qhia tias yog tham txog zej tsoom sawv daws lawm ces xav kom hno koob peb no nrug tom qab hno koob 2 tag li ntawm 8 lub hli.

Dr Edwards tau hais tias yuav tau ntsuam xyuas tso mam txiav txim tias seb puas tsim nyog hno rau zej tsoom sawv daws thiab yuav tsum muaj kev teeb txheeb ua ntuv zus.

"Yeej tau muaj ib cov xov xwm qhia rau peb lawm tias, peb yuav tsum ua tib zoo los xyuas kom siv tau cov tshuaj vaccine no tawm tsam tau nrog tus kab mob COVID-19 zoo....Qhov ntawd yuav ua yuav qhov qhia tias seb puas yuav hno koob 3 ntxiv, vim ib txhia neeg uas tau hno ib hom tshuaj vaccine twg lawm kuj yuav  tsis tas yuav hno koob 3 ntxiv los kuj tau thiab. Tsis tas li no los kuj yuav qhia tau tias lub sij hawm thaum twg thiaj tsim nyog hno cov tshuaj koob 3 no txhab ntxiv."

Tej tshuaj coj los hno txhab ntxiv no siv tau hauj lwm zoo npaum li cas?

Vim muaj tus kab mob COVID-19 hom delta no sib kis tau yooj yim heev lawm, ces thiaj ua rau tsis tshua muaj peev xwm pov puag kom tsis txhob kis tau tus kab mob virus no lawm, tab sis yeej tseem muaj peev xwm pov puag tau tej neeg  zoo heev kom tsis txhob mob sab sab es raug coj mus kho ntawm tsev kho mob thiab kom tsis txhob tas sim neej.

Dr Edwards tau hais tias lub caij uas Australia tej xeev rov qab qhib thiab tsis kaw ntxiv no, yuav tsum tau siv zej tsoom lwm cov tswv yim li siv ntaub npog qhov ncauj, cov kev nyob nrug lawm tus ntawd yog tej yam tsim nyog yuav tau ua. Txawm li cas los tej tshuaj vaccine no yeej tseem yog cov siv tau hauj lwm zoo heev - suav cov tseem yuav hno txhab ua koob peb ntxiv no nrog thiab.

Nws hais tias "Yog koj tau hno tshuaj vaccine lawm, ces koj yeej yuav tau txais kev pov puag zoo dua tej neeg uas tsis tau hno. Yog tej yam tsis muaj hmoo uas tseem muaj ib txhia kis tau kab mob thiab. Tab sis txhais tau tias tej tshuaj no yeej tseem pov puag koj kom txhob mob sab sab, uas yog tej yam tseem ceeb heev rau lub caij tseem muaj tus mob no kis thoob ntuj."

Dr Quinn tau hais tias raws li tau muaj ntau cov kev teeb txheeb ntawm teb chaws Israel, uas yog lub teb chaws uas tau hno cov tshuaj koob peb txhab ntxiv rau tej neeg ntxov dua lwm cov teb chaws lawm tom qab muaj peev xwm hno tau tshuaj vaccine sai heev ntawd, yeej pom tau tias rov qab muaj kab mob kis rau tej neeg lub cev tsis muaj zoo uas tau hno tshuaj vaccine rau lawm tab sis tsis tshua tau hauj lwm zoo ntawd kom rov qab hno cov tshuaj koob peb txhab ntxiv rau cov neeg no.

"Tsuas muaj tej neeg no txog 2% ntawm tej pej xeem xwb. Piv txwv li ntawm teb chaws Israel ces yeej muaj tej neeg no txog li 40% ntawm tej neeg mob kis tau tus mob COVID-19 uas raug coj mus kho ntawm tsev kho mob yeej tau hno tshuaj vaccine lawm. Yog li ntawd thiaj paub tseeb lawm tias peb yuav tsum tau kub siab tshaj no los pab pov puag tej neeg kom txhbo kis tus mob nyaum heev no."

Dr Quinn tau hais tais tseem yuav tau ua tib zoo txheeb tej xov xwm ntawm teb chaws Israel tias tej tshuaj koob peb uas hno ntawd ho siv puas tau hauj lwm zoo li cas, tab sis tej ntawv cej luam txog tej neeg mob cov kev  kho mob thiab keeb kwm kho mob uas tsis tau ua tib zoo txheeb kom ntxaw ntawd yeej qhia tias yog tau hno koob tshuaj 3 txhab ntxiv rau tej  pej xeem sawv daws lawm ces yeej pom tau tias ua rau muaj cov kab theem neeg raug kho mob ntawm tsev kho mob kiag tam sim ntawd lawm.

"Kuj yuav yog thiab vim cov kev hno koob 3 ntxiv no yuav pab kom cov immune rov qab ua hauj lwm zoo kiag tam sim lawm. Thiab tej zaum yuav tau txais kev pov puag kiag tam sim ntawd lawm. Tab sis peb tseem yuav tau ntxheeb kom nkag siab tias ho pov puag tau ntev npaum li cas."

Nws tseem hais ntxiv tias yeej tau muaj ntau cov kev teeb txheeb ntawm Aaskiv (UK) thiab and Meskas (US) yeej qhia tias tej tshuaj vaccines hno txhab ntxiv uas koob 3 no yeej siv tau hauj lwm zoo.

Dr Edwards tau hais tias tej tuam txhab kho mob yeej xub xyuas kom lawv muaj peev xwm los tswj tau tej xwm txheej no ua ntej kab mob COVID-19 yuav hloov ua cov kab mob tshiab lawm, uas tej zaum seb ho puas yuav rau tej tshuaj vaccine siv tau hauj lwm zoo li cas lawm.

Nws tau hais tias cov kev muaj peev xwm pov puag tau ib txhi mas yog tej yam uas xav tau ntag.

"Tej kws paub zoo txog lub cev cov kev tiv thaiv kab mob thiab kab mob virus yeej hais tias, lub caij uas sij hawm dhau mus zujzus lawm no, peb yeej yuav paub ntau zujzus tuaj ntxiv tias seb peb puas tseem yuav tau txaus kev pov puag ntev ntxiv tuaj, thiab seb puas yuav tau hno koob tshuaj txhab ntxiv no mus tag peb ib sim neej uas yuav tau ua lub neej nyob nrog tus kab mob no."

Puas muaj lwm cov kev pheej hmoo los yog lwm cov yam ntxwv mob cuam tshuam?

Vim tias tej tshuaj yuav coj los hno txhab ntxiv (koob 3) no yeej yog tib cov tshuaj vaccine uas xub tau hno ua ntej lawm xwb, ces thiaj tseem yuav siv cov kev taw qhia txog lwm cov yam ntxwv mob cuam tshuam tib yam li qub xwb.

Tab sis tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv thoob ntuj yeej kub siab nrog xyuas tias seb ho puas yuav muaj lwm yam teeb meem ntev ntxiv thiab.

Dr Edwards tau hais tias "Ntau lub teb chaws uas muaj teb chaws Askiv nrog yog cov teb chaws uas yeej tau xub hno tej tshuaj no ua ntej peb li 6 hlis lawm, ces peb thiaj yuav tau tej xov xwm no sai dua thiab yuav muaj peev xwm los txheeb lub caij thiab txheeb cov kev hno tej tshuaj txhab ntxiv no."

Dr Quinn tau hais tias yeej tau muaj qee cov kev sim teeb txheeb nrog rau cov neeg uas yuav tau noj tshuaj kho uas ua rau lub cev tsis muaj zog uas hno cov tshuaj vaccine koob 3 no thiab.

Kuj tau muaj ib co kev teeb txheeb tsis ntev los no txog cov neeg uas tau phais hloov khoom nrog cev uas tau hno koob tshuaj vaccine 3 thiab.

Nws hais tias "Kuj muaj ib cov kev teeb txheeb zoo yeej tau qhia tias cov kev hno tshuaj vaccine koob 3 rau tej neeg no yeej tau txais txiaj ntsim zoo rau lawv."

Thaum twg sawv daws thiaj mam li tau hno cov tshuaj hno txhab ntxiv no?

Yeej cia siab tias ATAGI yuav los qhia rau thaum xaus lub 10 hli ntuj no tias seb yuav hno cov tshuaj vaccine koob 3 uas hno txhab ntxiv no rau tej pej xeem sawv daws li cas, uas suav cov neeg kho mob thiab Australia tej laus neeg nrog tib si.

Peb puas muaj tshuaj txaus coj los hno rau txhua leej txhua tus?

Mr Hunt tau hais tias yeej tau mus sib khom kom tau tshuaj txaus coj los hno rau txhua tus neeg ntawm Australia uas yog xav hno koob 3 ntxiv kom tau hno.

"Peb yeej npaj kom tau 150 million koob tshuaj vaccines li Pfizer, Moderna thiab Novavax coj los siv rau lub neej pem suab lawm, yog li ntawd peb thiaj yuav muaj peev xwm hno tau tej tshuaj no raws tej sij hawm thiab raws cov kev maj thiab cov kev yuav tau hno kiag tam sim ntawd lawm. 

Nws tau hais tias peb yeej muaj tej tshuaj no txaus yuav coj los hno txhab ua koob 4 thiab yog tias ATAGI hais kom hno ntxiv. Txawm li cas los txog theem no ces peb ntseeg tias tsuas hno koob 3 ua koob kawg lawm xwb.

Jordon Steele-John uas yog ib tug nom kis xeev siab rau pab nom Greens uas muaj teeb meem rau nws cov hlwb uas ua rau tswj tsis tau lub cev thiab tej nqaij tau hais tias, yog tej yam tseem ceeb heev uas yuav tau xub los xyuas kom tsis txhob muaj kev tu ncua rau cov kev hno thawj koob tshuaj vaccine thiab koob 2 rau tej neeg pab tsis tau lawv tus kheej tso.

Nws tau hais tias "Ua rau kuv txhawj tias peb tseem kom 500,000 tus neeg yuav tau hno koob 3 coj los ntxiv rau tej neeg uas twb tseem tsis tau hno txwm 2 koob uas tsim nyog yuav xub tau hno thawj koob thiab koob ob ua ntej tso."

Yog xam thoob teb chaws lawm ces yeej muaj tej neeg muaj hnoob nyoog txij 16 xyoo thiab tshaj ntawd txog 60% uas tau hno tshuaj vaccine txwm 2 koob lawm. Thiab yeej muaj neeg txog 80% yog cov tau hno thawj koob tshuaj vaccine lawm thiab.

Sanjaya Senanayake uas yog ib tug kws paub zoo txog kab mob sib kis tau hais tias pej kum haiv yeej hais tias cov kev sab laj txog cov kev xav hno koob tshuaj vaccine txhab ua koob 3 ntxiv ntawm cov teb chaws nplua nuj no cuam tshuam txog cov kev tau txais vaj huam sib luag rau cov kev hno tshuaj vaccine koob 1 thiab koob 2 ntawm cov teb chaws vam meej lawm.

Nws tau hais tias "Thaum kawg ces yog tias peb pov puag peb tej neeg ntawm Australia no kom txhob mob sab los yog kom txhob raug kho ntawm tsev kho mob lawm, puas tsim nyog peb yuav pab lwm cheeb tsam hauv ntiaj teb no. Los yog tias peb yuav ua cov neeg tsuas pom txog tej txiaj ntsim rau peb tus kheej kom tau hno tej tshuaj no tiv thaiv kab mob COVID-19 rau peb nkaus xwb. Vim rau qhov yeej tseem yuav tau hno tej tshuaj no kom coob rau tej neeg los yog tej pej xeem ntawm cheeb tsam Asia-Pacific no thiab."

0:00
WHO tells rich countries to stop ordering booster shots
WHO tells rich countries to stop ordering booster shots

Zeskais Kelly thiaj tau hais tias yuav tau xyuas kom muaj vaccines txaus los hno rau tej teb chaws tab tom txhim kho ntawm cheeb tsam no, vim yog tej yam tseem ceeb heev coj los tiv thaiv kom tsis txhob muaj tej kab mob txaus txhawj xeeb kis coob tuaj ntxiv.

Nws hais tias "Yog tej yam tseem ceeb heev peb yuav tsum tau pab tag nrho lub ntiaj teb no tawm tsam nrog tus kab mob kis thoob ntuj no, vim ntawd yog tej chaw uas yuav muaj tus kab mob peb txhawj no sib kis."

Mr Hunt tau qhia tias yeej tau pab 60 million koob rau cov teb chaws tab tom txhim kho no lawm thiab tseem yuav pab kom ntau ntxiv tuaj ''yog tias Australia tseem muaj cov tshuaj no seem hauv nws lub teb chaws."

Zeskais Kelly tau hais tias tsis hais tej neeg yuav muaj cai tau hno cov tshuaj vaccine koob peb no li cas li, yog tham txog cov neeg tau hno tshuaj txwm lawm ces yeej tseem yog cov uas tau hno 2 koob rau tam sim no.

Tus neeg pab tshaj zaj xov xwm no ntxiv yog: Shuba Krishnan

Nyeem tau ntau yam xov xwm Vaccine in Focus series tau ntxiv ntawm no.

Source SBS News
This story is also available in other languages.