Cov nyiaj $130 billion coj los pab tej lagluam ntiav neeg ua hauj lwm

Tsoom hwv Australia pom zoo pab nyiaj $130 billion los pab Australia tej lagluam ntiav lawv cov neeg ua hauj lwm kom tau hauj lwm txog 6 hli tab sis muaj lus zoj khi, thiab 6 million tus neeg Australia yuav muaj cai thov tau cov nyiaj no.

Australian Prime Minister Scott Morrison (right) and Australian Treasurer Josh Frydenberg (Left).

Australian Prime Minister Scott Morrison (right) and Australian Treasurer Josh Frydenberg (Left). Source: AAP

Thaum lig rau yav tav su dua hnub no zwj Hli (Monday) zwj thaj tim 30 March 2020 no Australia tus thawj pwm tsav thiab tus pwm tsav tswj nyiaj txiaj tau los qhia txog tsoom hwv cov nyiaj pab tej lagluam kom ntiav neeg ua hauj lwm thiab pab rau tej neeg khwv tau nyiaj txog li $80,000 rau ib lub xyoos ntawm kom muaj cai thov tau cov nyiaj no siv, los yog pab rau tej tuam txhab uas khwv tau nyiaj tsawg dua li yav tag los muaj cai thov coj los siv tau.

Cov nyiaj pab cuam $130 billion no yuav coj los siv li hauv qab no:

  • Cov tswv lagluam nrab thaib me uas khwv tau nyiaj tsawg dua li 30% los yog ntau tshaj ntawd piv rau lub caij tseem tsis tau muaj kab mob COVID-19 sib kis thiab yog cov lagluam nrab thiab me muaj cai thov tau cov nyiaj no txog li ntawm $100,000 txog 6 hli los ntawm Australian Tax Office (ATO) coj los ntiav lawv tej neeg ua hauj lwm.
  • Cov lagluam loj uas khwv tau nyiaj tsawg dua li 50%  los yog ntau tshaj ntawd rau ib xyoos twg ntawm tej ib txwm khwv tau dhau los muaj cai thov tau $250,000 los ntawm ATO los pab lawv cov lagluam txog 6 hli.
  • Cov neeg ua hauj lwm Full-time, part-time los yog sole trader uas khwv tau nyiaj txog li $80,000 tab sis poob hauj lwm txij tim 1 March 2020 no tau cov nyiaj $1,500 ib fortnight (2 limtiam) los ntawm lawv tej tswv lagluam mus txog 6 hli, tab sis kuj tseem tsis tau paub tias tej neeg poob hauj lwm uas thov cov nyiaj no puas yuav tau them se li cas.
  • Cov neeg New Zealand uas thov tau cov visa 444 tuaj nyob hauv teb chaws Australia thiab ua hauj lwm thiab ua lagluam yuav muaj cai thov tau cov nyiaj no siv thiab.
  • Hnub tim 30 March 2020 Monday no Anna Bligh uas yog tus coj Australia Banking Association los yeej tau qhia tias lawv yuav pab tej tswv tsev thiab tswv ntiav chaw lagluam kom lug hla tau kom lawv txhob them nyiaj rau txhab nyiaj 6 hli thiab nrog tej neeg ntiav tsev thiab ntiav chaw tham seb lawv muaj peev xwm them tau li cas tab sis yuav tsis raug ntiab tawm tsev yog  lawv tsis muaj peev xwm them tau tej nqe ntiav tsev li ib txwm them dhau los. Thawj pwm tsav Scott Morrison qhia tias kom tej neeg ntiav tsev, ntiav chaw ua luam, tej tswv tsev thiab tswv av nrog rau tej txhab nyiaj yuav tsum koom tes xyuas tej hauj lwm no ua ke mas thiaj yuav tau cov nyiaj pab cuam coj los siv.
Advertisement
Thawj pwm tsav Scott Morrison hais tias "Peb yuav them cov nyiaj no rau tej tswv lagluam thiab ua zoo xyuas kom tej tswv lagluam them tej nyiaj no rau tej neeg ua hauj lwm."
Ntawd yog cov nyiaj tsoom hwv coj los pab kom ntiav tau tej neeg ua hauj lwm pab tej lagluam los yog cov nyiaj hauj lwm pab rau tej neeg ua hauj lwm kom thov tau coj los siv pab lawv txoj kev ua lub neej rau lub sij hawm 6 hli.

Tab sis raws li tej neeg tshaj xov xwm tau nug, ces tsoom hwv pawg nom tseem ceeb tseem yuav tau los nrog pab nom Labor cov nom tseem ceeb thiab tus nom tswj nyiaj txiaj sab laj kom ntxaws hmo tim 30 March 2020 no thiab tim 31 March 2020 no seb yuav tsim cai li cas thiaj yuav siv tau cov nyiaj no. 

Txawm li cas los txog rau hnub tim 1 May 2020 tso tej lagluam mam li thov tau cov nyiaj no los pab rau tej neeg uas tseem ua hauj lwm los yog poob hauj lwm lawm.

Xov xwm qhia txog cov kab mob COVID-19 tau raws li hauv qab no ntxiv:

Cov yam ntxwv mob tus kab mob no ces yuav mob ntsws me ntsis raws li tsoom hwv teb chaws Australia lub vas sa qhia. Thiab muaj cov yam ntxwv mob li ua npaws, hnoos, mob qa, nkees nkees thiab txog siav ua tsis tau pa.

Koj muaj peev xwm mus txheeb xyuas tau ntau yam xov xwm txog tus kab mob coronavirus (COVID-19) tshiab tau ntawm nom tswv Australia cov social media platforms li:  thiab  

Txhua tus neeg Australians yuav tsum tau nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Thaum nyob saub hauv ib lub tsev los yog ib chav twg lawm yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus li 4 metres ib puag ncig yus. 

Yog tias koj muaj cov yam ntxwv mob li no rau lub sij hawm 14 hnub tom qab kom mus txawv teb chaws rov qab los los sis yog ho tau mus tuav mus kov ib tug neeg uas raug txheeb tau tus kab mob COVID-19 no lawm ces tsim nyog koj yuav tsum mus nrhiav kev kho mob pab cuam.

Yog tias koj ntseeg tias tsim nyog koj mus sim seb puas kis tau tsu mob no, ces hu xov tooj nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau tus xov tooj uas tswj thiab qhia txog cov xov xwm cuam tshuam txog tus kab mob Coronavirus no tau raws li tus zauv xov tooj 1800 020 080.

Thiab yog koj yuav tau cais koj tus kheej 14 hnub thiab xav tau zaub mov noj los yog khoom siv tu koj tus kheej lub cev kom huv si ces hu tau rau coronavirus hotline tus xov tooj 1800 675 398 tau.

Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau pa yooj yim los yog hos muaj tej xwm txheej mob nkeeg kub ntaiv uas tsim nyog tau txais kev pab cuam sai ces hu rau tus zauv xov tooj 000.

SBS muaj lub hom phiaj yuav coj tej xov xwm tshiab cuam tshuam txog cov kab mob coronavirus (COVID-19) coj lso qhia rau ntau cov neeg zejzog Australia. Muaj xov thiab ntau yam xov xwm ua 63 hom lus rau koj sai tau ntawm: 

Koj muaj peev xwm hu tau nrog cov koom haum pab cuam daws teeb meem nyuaj siab ntxhvo plawv tau nrog lub koom haum  thiab hu xov tooj rau 1300 22 4636 los yog txheeb yuav tau cov xov xwm cuam tshuam txog kev nyuaj siab ntxov plawv tim cov kab mob Coronavirus (COVID-19) tau 

Yog koj xav tau xov xwm kom ntxawv tshaj no ntxiv txog cov kab mob Coronavirus no ces koj muaj peev xwm txheeb tau ntawm  tau.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share
Published 30 March 2020 at 5:24pm
By Vixay Vue