Australia tau tsim lub COVIDSafe app uas yog lub app coj los txheeb xyuas seb ib tug neeg kis tau tus mob coronavirus ho puas mus nyob ze nrog lwm tus neeg

Australia tau tsim lub COVIDSafe app uas tsoom hwv Australia xav coj los txheeb tej neeg kis tau tus mob no puas kis rau lwm tus neeg. Yog ib lub app uas siv hauv xov tooj ntawm tes thiab ntawm no yog tej yam uas tsim nyog koj yuav tsum tau paub txog.

A close up of the government's coronavirus tracing app.

Source: SBS

 • Download tau lub app no ntawm yog koj siv iPhone.
 • Download tau lub app no ntawm yog koj siv Andriod phone.


Advertisement
Tam sim no ces yeej tau muaj neeg Australians tshaj 4 million tus tau mus download lub COVIDSafe app coj lso siv lawm tab sis yeej tseem tssi tau muaj peev xwm siv tau hauj lwm zoo vim tsoom hwv yeej xav kom muaj Australia tshaj li ib nrab (10 million) tus mus download los siv mas thiaj yuav muaj peev xwm txheeb tau tias seb puas muaj neeg kis tus mob no mus nyob sib ze thiab tiv thaiv kom txhob kis tau tus mob no.

Tsim lub app no los ua dab tsi?

Lub app no muaj lub hom phiaj xav los pab kom muaj peev xwm txheeb xyuas tau tej neeg kis tau cov kab mob coronavirus thiab tej neeg uas tej zaum tau nrog lawv nyob ua ke. Thiaj pab kom muaj peev xwm txheeb tau tej neeg ntiag tug tias seb leej twg tau mus nyob nrog tus neeg uas kis tau tus mob no los ntawm tej xov xwm khaws cia rau ntawm lub xov tooj thaum uas nom tswv tswj kev noj qab haus huv mus txheeb tej xov xwm no.

Yog li lub xov tooj no yuav teev cov xov xwm tseg tias seb tus tswv xov tooj ntawd puas tau mus nyob ze uas kis tau tus mob no li 1.5 metres thiab nyob ua ke yam tsawg li 15 ntiag tiv.

Nom tswv yeej tsis yuam kom sawv daws mus download lub COVIDSafe app no siv, tab sis nws yeej nqua hu kom tag nrho txhua tus neeg ntawm teb chaws Australia no kom mus download coj los siv, vim yog muaj neeg download lub app no coj los siv coob npaum li cas ces haj yam yuav pab kom peb muaj peev xwm txheeb tau tias muaj tus kab mob no tau kis rau qhov twg lawm sai npaum li ntawd.Tsim nyog koj paub txog tej xo dab tsi rau lub caij muaj tus kab mob coronavirus no tseem sib kis thoob ntuj ntawm teb chaws Australia no:


Thiab tej neeg kis tau tus kab mob coronavirus ntawm teb chaws Australia no muaj li hauv qab no lawm: 


Tsoom hwv Australia yeej tau xub tshwm cov nyiaj $1.1 billion health package coj los pab cov Medicare telehealth, zaub mov thiab chaw nyob rau tej neeg txom nyem thiab pab daws cov teeb meem nyuaj siab ntxhov plawv thiab tiv thaiv cov teeb meem kub ntxhov hauv lub cuab yig. Koj muaj peev xwm mus nrhiav tau tsoom hwv Australia cov xov xwm qhia txog cov kab mob COVID-tau ntawm  and .

Hnub tim 01 May 2020 no ntiaj teb muaj neeg kis thiab tas sim neej los ntawm tus mob COVID-19 li hauv qab no lawm raws li  tau qhia:

 • Thoob ntiaj teb twb muaj neeg ze tshaj li 3,2 million tus kis tau tus mob no, muaj tshaj 233,000 tus tas sim neej thiab muaj tshaj li 1 million tus raug kho zoo lawm.
 • Teb chaws Ameria yog lub teb chaws muaj neeg kis coob tshaj plaws tshaj 1 million tus thiab muaj neeg tas sim neej tshaj 63,000 tus lawm.
 • Hos cov teb chaws Spain, Italy yog 2 lub teb chaws muaj neeg kis tau tus mob no tshaj 200,000 tus lawm. Spain muaj neeg tas sim neej tshaj 24,500 tus hos Italy ces twb muaj neeg tas sim neej ze txog li 28,000 tus lawm.
 • Hos cov teb chaws li Russia, Turkey, Germany, Fabkis thiab Askiv ces yog cov teb chaws muaj neeg kis pib txij li 100,000-170,000 tus lawm.

Nom tswv yuav siv tej xov xwm ntawm lub COVIDSafe app no li cas?

Lub COVIDSafe app no raug tsim coj los pab kom tej kev teev zwm tej neeg kis tau tus mob COVID-19 no tias seb puas mus nyob ze lwm tus neeg uas tseem xuas tes sau tam sim no kom ua tau sai tshaj qub tuaj ntxiv. Thiaj cia siab tias cov txheej txheem no thiaj yuav pab kom tiv thaiv kom tej neeg kis tau tus mob no muaj cib fim kis tau tus mob no tsawg me ntsis rau lawv tsev neeg, tej phooj ywg thiab lwm tus neeg ntawm tej zejzog yam lawv tsis nco qab ceev faj los yog paub txog ntawd.

Tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv ntawm tej xeev thiaj yog cov muaj peev xwm los txheeb tau tej xov xwm tias seb ib tug neeg twg uas kis tau tus mob no puas pom zoo rau nom tswv rub tej xov xwm ntawm lawv lub xov tooj coj mus siv xwb. Thiab tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv no tsuas muaj cai los siv tej xov xwm ntawm lub app no coj mus qhia rau tej neeg uas yuav tau cais lawv tus kheej los yog tej neeg uas twb kis tau tus mob no xwb.

Lub COVIDSafe app thiaj li yog tib lub app uas muaj peev xwm txheeb tej neeg uas tau txais kev tso cai ntawm tsoom hwv Australia los siv tau xwb. Yog koj xav paub xov xwm txog lub app no kom ntxaws ntxiv, ces mus txheeb xyuas tau ntawm 

Tej neeg ntiag tug tej xov xwm dab tsis thiaj yuav raug faib rau nom tswv thaum siv lub COVIDSafe app no?

Thaum tej neeg download lub app no, ces lawv yuav tau qhia lawv tej npe, zauv xov tooj, zauv zos (postcode) thiab lawv tej hnoob nyoog. Ces tom qab ntawd mam li muaj SMS text message qa tuaj rau lawv yuav tau teb tias yog lawv tiag ces thiaj mam li muaj peev xwm nruab tau lub app no tiav thiab thiaj siv tau. Tsis tas li no los tej xov xwm no yeej raug encoded thiab encrypted tib si.

Lub COVIDSafe app no yeej siv cov bluethooth kom nws paub tej app zoo tib yam no uas raug download mus nruab rau lwm tus neeg tej xov tooj tib yam thiab uas yuav teev zwm lwm tus neeg uas siv lub app no, teev zwm hnub zwj thaj (date), sij hawm, cov kev nyob sib ze npaum li cas, thiab nyob ntev npaum li cas, thiab lwm tus neeg cov reference code. Txawm li cas los lub COVIDSafe app no yeej yuav tsis teev tias tus neeg siv lub xov tooj ntawd tau mus rau qhov chaw twg.

Tsoom hwv Australia hasi tias tej xov xwm no yeej raug encrypted los yog raug zais kom lwm tus txhob muaj peev xwm qhib tau saib thiab yeej raug khaws cia hauv lub xov tooj uas tej neeg ntawd siv xwb. Tsis tas li no los thaum txog 21 hnub lawm ces tej xov xwm uas khaws cia ntawm tej xov tooj ntawd yeej raug muab lwv pov tseg tag lawm. Tos hos txog 21 hnub los yuav tau ua zoo teev txog lub caij uas tej zaum tej neeg uas kis tau tus mob COVID-19 no kuj tseem tsis tau muaj cov yam ntxwv mob thiab xam txog lub caij uas yuav tau mus sim seb puas kis tau tus mob no nrog thiab.

Yuav muaj dab tsi tshwm sim thaum tus neeg siv lub app no raug txheeb tau tias kis tau tus mob no?

Thaum muaj ib tug neeg twg raug txheeb tau tais kis tau tus mob COVID-19 no lawm ces tej xov xwm raug encrypted khaws cia ntawm lub app ntawm lub xov tooj ntawd yuav raug rho coj mus khaws cia rau ib qhov chaw khaws xov xwm tau txais kev ruaj ntseg lawm yog tias tus neeg siv lub xov tooj ntawm pom zoo thiab tso cai rau nom tswv ua tau. Ces txuas ntxiv ntawd tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv ntawm tej xeev mam li:

 • siv cov xovxwm uas lub app no tau teev tias tau nyob ze nrog leej twg mus pab cov kev txheeb tej neeg tau nyob ze ua ke
 • hu tej neeg tau nyob sib ze ua ke thiab qhia rau lawv paub los yog qhia rau lawv niam lawv txiv los sis yog tus neeg saib xyuas lawv paub tias tej zaum lawv tau nyob ze tus neeg kis tau tus mob COVID-19 no
 • ces mam li npaj cov kev taw qhia tias seb yuav ua li cas rau kauj ruam tom ntej ntxiv xws li:
 • yuav tau ceev faj txog dab tsi
 • qhia tias yuav ua li cas, thaum twg thiab qhov chaw twg uas yus yuav tau mus sim seb puas kis tau tus kab mob no
 • yuav tau ua dab tsi kom thiaj pov puag tau yus tej phooj ywg thiab yus tsev neeg kom txhob kis tau tus mob no ntawm yus.
 • Tej nom tswv tswj kev noj qab haus huv no yuav tsis qhia tias tus neeg kis tau tus mob COVID-19 no yog leej twg rau lwm tus paub.
 Yog tias koj txhawj xeeb txog koj cov privacy thiab koj tej xov xwm no ces koj mus nyeem tsab cai  tau.


Txhua tus neeg ntawm teb chaws Australia yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg deb li 1.5 metres, thiab nom tswv tsuas pub 2 tug neeg ua ke xwb tsuas yog tias ntshe tej neeg ntawd ho yog koj tsev neeg los yog koj yim neeg uas yog tib lub tsev ua ke xwb.

Yog koj ntseeg tias tej zaum koj kis tau tus kab mob virus no lawm, txhob mus ntsib koj tus kws kho mob tab sis hu mus nrog koj tus kw kho mob tham los yog hu mus rau lub koom haum National Coronavirus Health Information Hotline tus xov tooj 1800 020 080. Thiab yog koj txog txog siav ua tsis tau pa thiab mob hnyav heev ces hu rau tus xov tooj 000 thov kev pab cuam tau.

SBS yeej kub siab los qhia tej xov xwm tshiab txog cov kab mob coronavirus (COVID-19) ua 63 hom lus rau Australia tej neeg zej zog. Yog koj xav paub txog ntau yam xov xwm ua ntau hom lus ces koj mus txheeb xyuas tau ntawm sbs.com.au/coronavirus thiab txheeb xyuas tau cov xov xwm no ua ntawv Hmoob thiab lus Hmoob ces mus saib tau ntawm SBS Hmong thiab ntawm Department of Home Affairs.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share
Published 28 April 2020 at 12:30pm
By SBS RADIO
Presented by Vixay Vue
Source: SBS News, Australian Government Department of Health