Coming Up Thu 6:00 PM  AEDT
Coming Up Live in 
Live
Hmong radio

We are currently in recess and will be returning on the 18th of January 2022

Thanks for stopping by!

Please email comments@sbs.com.au with any inquiries.

Hmong 09/01/2021

Tej cai uas tej xeev coj los siv tswj kab mob thoob plaws teb chaws Australia

Muaj cov kev txwv sib txawv siv thoob plaws Australia no tsuas nyob ntawm seb lub xeev koj nyob hos hloov raws qhov lawv xav tau los yog raws qhov lawv txhawj xeeb xwb.

  • RADIO
  • LATEST

Privacy Policy update

Now available in multiple languages and has been updated to provide greater transparency about how SBS handles personal information.

Find out more
PODCAST

SBS Hmong

OVERVIEW
Tshaj xov xwm ywj pheej thiab qhia tej dab neeg kom koj paub txog txoj kev ua lub neej ntawm teb chaws Australia thiab Hmoob Australia.
# TITLE RELEASED TIME MORE
Settlement guide: Cov kev nyab xeeb thaum muaj hav zoov kub hnyiab hauv teb chaws Australia 02/01/2022 09:52 ...
Queensland rov qab yuam kom tej neeg siv ntaub npog qhov ncauj thiab hno tshuaj vaccine 19/12/2021 07:41 ...
Australia ob lub xeev muaj pej xeem coob tshaj plaws muaj neeg kis kab mob COVID-19 coob tuaj ntxiv 19/12/2021 13:00 ...
Cov kev sim kho kab mob cancer noob qes tshiab 17/12/2021 06:28 ...
Vim li cas thiaj tsis pub Hmoob tej poj niam xeeb me nyuam mus pla 17/12/2021 12:48 ...
Muaj neeg kis kab mob coob tuaj ntxiv ntawm NSW thiab VIC 16/12/2021 13:12 ...
Cov teeb meem phom sij rau lub caij ntuj so 12/12/2021 12:57 ...
ATAGI pom zoo hno tshuaj COVID-19 vaccine koob peb rau lub sij hawm 5 hlis 12/12/2021 13:19 ...
Tim 10.01.2022 no mus ces Australia cov me nyuam hnoob nyoog 5-11 xyoos yuav tau hno tshuaj COVID-19 vaccine 10/12/2021 16:00 ...
Cryptocurrency yog dab tsi thiab puas tsim nyog kuv nqes peev? 10/12/2021 19:09 ...
View More

Xov xwm qhia txog kab mob Coronavirus

Read more

Kev pib neej tshiab thiab kev tsiv teb tsaws chaw

SBS yeej muaj cov zaj xov xwm ua tshab txhais thiab qhia txog ntau yam teeb meem thiab ntau yam kev pab cuam ntawm Australia no coj los qhia rau cov neeg Australia tuaj nyob tshiab tsis hais tub kawm, neeg tsiv teb tsaws chaw, neeg thoj nam tawg tsov tawg rog, tej neeg tuaj nyob ib ntus kom paub txog tias muaj cov kev pab cuam twg, muaj teeb meem dab tsi uas tsim nyog lawv paub kom thiaj pab tau lawv tus kheej los yog lug kom tsis txhob raug tej teeb meem ntau yam thaum lawv tuaj nyob thiab pib dua neej tshiab ib ntus, nyob ruaj los yog nyob kiag ua pej xeem ntawm lub teb chaws Australia no kom thiaj ua tau lub neej xws li teb li chaw.