Cov chaw provide services raug kaw rau lub caij kab mob coronavirus sib kis

Muaj cov chaw twg raug kaw tsis provide services rau tej neeg rau lub caij muaj cov kab mob coronavirus no sib kis.

Non-essential services

Cov services tsis tseem ceeb uas raug kaw -Mosiqi Acharya Source: Australian Government

Hnub tim 25 March 2020 ib tag hmo mus nom tswv Australia tau los qhia txog cov kev txwv ntau yam li hauv qab no, cov neeg ntiag tug leej twg tsis ua raws yuav raug nplua kiag ntawm chaw $1,000 thiab cov lagluam yuav raug nplua $5,000. Thiab thawj pwm tsav xav kom tej neeg nyob twj ywm hauv tsev yog tsis muaj hauj lwm tseem ceeb los yog ua hauj lwm hauv tsev yog ua tau. 

Yog li thiaj tau muaj Australia cov kws teeb txheeb tau qhia txog cov kev nyob sib nrug ntawm lwm tus neeg yuav pab tiv thaiv kom cov kab mob no txhob kis rau 3 tug neeg tau yog yus nyob hauv tsev los yog coj hauj lwm los ua hauv tsev.

Txheeb xyuas tau ntau yam xovxwm txog cov kab mob coronavirus (COVID-19) ntawm tsoom hwv ntau cov social media platforms no:  thiab .

Advertisement

Cov kev txwv thiab cov tsis raug txwv muaj li hauv qab no:

 • Tsis pub neeg Australia mus txawv teb chaws ntxiv li lawm
 • Tsis pub qhib tej chaw haus dej haus cawv, tsev tos qhua, clubs, chaw twv txiaj, chaw ua kev lom zem
 • Tsis pub sib sau coob ntawm tej tsev teev ntuj
 • Tsis pub ci nqaij noj ua kev zoo siab hnub yug uas muaj yus tsev neeg thiab tej neeg txheeb ze tuaj sib sau coob thiab noj hmo ua ke
 • Tsis pub mus sib tw yuav tsev
 • Tsis pub mus saib tsev tshiab
 • Tsis pub qhib chaw haus kasfes thiab khw noj mov tsuas pub tej npaj tau es cia li yuav nqa mus lawm xwb
 • Kaw tej kiab khw tag nrho tsuas tso cai rau tej muag khoom noj lawm xwb
 • Kaw tej chaw txuas plob hau, pleev plhu thiab txuas rau tes
 • Tsis pub mus ua luam dej tom nom tswv zos tej chaw da dej
 • Tsis pub mus qev ntawv ntawm chaw khaws ntawv 
 • Tsis pub mus saib tej tsev khawv teej tug qub thiab tej duab
 • Tsis pub koom kev sib tw hauv tsev coob coob
 • Tsis pub mus gym, skate park.
 • Tsis pub mus koom kev lom zem li tej chaw saib yeeb yaj kiab
 • Tsis pub mus xyuas tej laus ntawm tsev laus tshaj 2 leeg
 • Tsis pub mus nuv ntses, yos hav zoov, caij nkoj, pw hav zoov thiab ntaus golf

Cov uas pub qhib thiab ua tau:

 • Pub qhib cov chaw tseem ceeb li tuam txhab nyiaj, clinics, chaw kho mob, chaw yuav tshuaj noj, chaw sam roj tsheb, cov lagluam xav khoom noj, cov koom haum pab cuam tej neeg raug cais (self-isolation)
 • Tsoom hwv cov tuam chav pab cuam zej tsoom li Centerlink etc
 • Pub qhib cov chaw txiav plob hau tab sis pub tsawg tsawg tus neeg mus txiav ib zaug xwb, yuav tsum tau ua raws li cov kev txwv nyob sib nrug 1.5 metres thiab pub ib tug twg txiav plob hau ntev li 30 ntiag tiv xwb
 • Pub ua ntees muaj neeg txog 10 leej xwb
 • Pub ua tshoob tab sis pub 5 leeg koom xwb uas yog 2 tug txij nkawm, tus neeg tso cai rau nkawv sib yuav thiab 2 tug neeg ua pov thawj tim khawv xwb
 • Pub cov lagluam muag khoom uas npaj tau siav thiab xa muag rau tej neeg xwb
 • Pub cov personal trainer qhia tau tej neeg txog 2 leej tab sis yuav tsum nyob kom sib nrug
 • Pub yus tsev neeg li 2 leeg mus khiav los yog exercise tau nraum zoov tau, taug kev, caij tsheb kauj vab

Xov xwm qhia txuas ntxiv:

Cov yam ntxwv mob tus kab mob no ces yuav mob ntsws me ntsis raws li tsoom hwv teb chaws Australia lub vas sa qhia. Thiab muaj cov yam ntxwv mob li ua npaws, hnoos, mob qa, nkees nkees thiab txog siav ua tsis tau pa.

Yog tias koj muaj cov yam ntxwv mob li no rau lub sij hawm 14 hnub tom qab kom mus txawv teb chaws rov qab los los sis yog ho tau mus tuav mus kov ib tug neeg uas raug txheeb tau tus kab mob COVID-19 no lawm ces tsim nyog koj yuav tsum mus nrhiav kev kho mob pab cuam.

Yog tias koj ntseeg tias tsim nyog koj mus sim seb puas kis tau tsu mob no, ces hu xov tooj nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau tus xov tooj uas tswj thiab qhia txog cov xov xwm cuam tshuam txog tus kab mob Coronavirus no tau raws li tus zauv xov tooj 1800 020 080.

Thiab yog koj yuav tau cais koj tus kheej 14 hnub thiab xav tau zaub mov noj los yog khoom siv tu koj tus kheej lub cev kom huv si ces hu tau rau coronavirus hotline tus xov tooj 1800 675 398 tau.

Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau pa yooj yim los yog hos muaj tej xwm txheej mob nkeeg kub ntaiv uas tsim nyog tau txais kev pab cuam sai ces hu rau tus zauv xov tooj 000.

Yog koj xav tau xov xwm kom ntxawv tshaj no ntxiv txog cov kab mob Coronavirus no ces koj muaj peev xwm txheeb tau ntawm  tau.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share
Published 24 March 2020 at 12:35pm
By Vixay Vue