Cov neeg ntxiv tsev nyob yuav tsis tau them nqe tsev 6 hli

Australia tus coj hais kom tej tswv tsev thiab tsev av uas ntiav rau lwm tus nyob thiab ua luam txhob sau nyiaj them nqe tsev thiab tej nqe chaw siv ua lagluam li 6 lub hli.

Rental properties for poor are scarce in Canberra

Nom tswv Australia tsis pub tej tswv tsev sau nqe ntiav tsev 6 hlis Source: AAP

Australia tus thawj pwm tsav Scott Morrison thiab Dr Brendan Murphy hais tias yuav txwv ntau yam ntxiv li:

 • Yuav tsum nyob twj ywm ntawm tsev txhob tawm rooj.
 • Taus tawm rooj thaum yuav khoomnoj los yog yuav khoom tseem ceeb siv xwb, yuav tshuaj los yog pab lwm tus xwb.
 • Mus hauj lwm los yog kawm ntawv xwb.
 • Mus exercise ces mus taug kev 2 leeg, los yog nrog yus tsev neeg mus tau ua ke, yog muaj neeg txawv ces pub tib tug nrog xwb nyob kom nrug tus neeg ntawd.
 • Yuav kaw cov public park rau tag kis lawm.
 • Bootcamp pub 2 tug neeg lawm xwb.
 • Tsis yuam tab sis xav taw qhia kom tej laus muaj hnoob nyoog txij 60s txog 70s xyoo cais lawv tus kheej txhob nyob xyaw thiab poo nrog lwm tus, txhob tawm rooj zoo dua kom pov puag tau lawv tus kheej.
 • Xav kom tej lagluam ntiav tsev rau tej neeg nyob thiab lagluam ntiav chaw ua lagluam yuav tsum nrog tej neeg ntiav tham seb yuav them nyiaj li cas rau tej nqe them, tab sis nom tswv tau muab cov kev them no ncua 6 lub hlis lawm. Xav kom 2 tog sib tham seb yuav ua li cas ces tuam txhab nyiaj yuav tsum tau los pab thiab. Yuav tsum yog 3 tug li txhab nyiaj, tus neeg ntiav thiab tswv tsev tswv chaw yuav tsum tau los sib tham kom daws tau tej teeb meem no mas thiaj yuav tau txais kev pab cuam ntawm tsoom hwv.
 • Yus tsev neeg ces yus nyob tau ua ke mus tau ua ke, tab sis yog tus txawv ces pub ib tug neeg txawv nrog yus xwb nyob kom sib nrug.
 • Ua ntees ces pub 10 tus neeg xwb txhob nyob sib ze.
 • Yuav muaj ib cov kev teev zwm npe rau tej neeg raug cai (self-isolation) thiab cov laus  koj thiaj muaj lwm tus pab tau yus. Cov laus los tib yam nyob twj ywm hauv tsev npaum li qhov lawv nyob tau txhob tawm mus nraum zoov.
 • Txhob sib sau ua ib pab coob coob, tsis yog yuav mus ntsib phooj ywg mus ua si, yog leej twg tsis ua raws yuav mag nplua thiab raug rau txim hnyav thiab nom tswv tseem yuav muaj cov kev txwv tshiab sai sai no ntxiv
 • Tej nom tswv xeev yuav yog cov yuav los txiav txim siab seb yuav daws tej teeb meem no li cas ntawm lawv lub xeev.
 • Dr Brendan Murphy qhia tias yuav tsum tau nrhiav tej neeg uas sib sau ua ke uas tej zaum kis tau tus mob no thiab yuav tau muaj cov kev txwv.
 • Dr Brendan Murphy hais txog ua tshoob 5 tug li qub xwb txwv cov kev sib sau li qub xav kom tej neeg ua raws li cov kev txwv. Kuj muaj neeg sib kis tsawg lawm tab sis kuj txhawj tsam muaj cov kev sib kis kab mob ntawm tej neeg zejzog thiab. Tab sis Australia tus thawj pwm tsav kuj ua tsaug rau pej xeem Australia uas tau koom tes kom txhob muaj tej neeg kis tau tus mob no coob tuaj ntxiv.
 • kuj tau muaj 33 tug kws kho mob los txawv teb chaws los tsis kam cais lawv tus kheej thiab cia li khiav mus lawm tab sis nom tswv tseem yuav mus nrhiav tej neeg no.
Ntawd yog cov lus tshiab uas Australia tus thawj pwm tsav tau hais rau thaum tsaus ntuj hnub tim 29 March 2020 txog cov kev txwv thiab cov kev pauv hloov rau tej cai coj los tswj cov kab mob coronavirus kom txhob sib kis.

Advertisement

Xov xwm qhia txuas ntxiv:

Mus txheeb tau lwm yam xov xwm tshiab txog tej cai txwv cov kev pab cuam thiab tej neeg kis tau tej mob no ntawm ntau cov chaw no:  thiab .

Cov yam ntxwv mob tus kab mob no ces yuav mob ntsws me ntsis raws li tsoom hwv teb chaws Australia lub vas sa qhia. Thiab muaj cov yam ntxwv mob li ua npaws, hnoos, mob qa, nkees nkees thiab txog siav ua tsis tau pa. 

Txhua tus neeg Australians yuav tsum tau nyob kom nrug ntawm lwm tus neeg yam tsawg li 1.5 metres. Thaum nyob saub hauv ib lub tsev los yog ib chav twg lawm yuav tsum nyob kom nrug ntawm lwm tus li 4 metres ib puag ncig yus.

Yog tias koj muaj cov yam ntxwv mob li no rau lub sij hawm 14 hnub tom qab kom mus txawv teb chaws rov qab los los sis yog ho tau mus tuav mus kov ib tug neeg uas raug txheeb tau tus kab mob COVID-19 no lawm ces tsim nyog koj yuav tsum mus nrhiav kev kho mob pab cuam.

Yog tias koj ntseeg tias tsim nyog koj mus sim seb puas kis tau tsu mob no, ces hu xov tooj nrog koj tus kws kho mob tham los yog hu rau tus xov tooj uas tswj thiab qhia txog cov xov xwm cuam tshuam txog tus kab mob Coronavirus no tau raws li tus zauv xov tooj 1800 020 080.

Thiab yog koj yuav tau cais koj tus kheej 14 hnub thiab xav tau zaub mov noj los yog khoom siv tu koj tus kheej lub cev kom huv si ces hu tau rau coronavirus hotline tus xov tooj 1800 675 398 tau.

Yog koj tsis muaj peev xwm ua tau pa yooj yim los yog hos muaj tej xwm txheej mob nkeeg kub ntaiv uas tsim nyog tau txais kev pab cuam sai ces hu rau tus zauv xov tooj 000.

SBS muaj lub hom phiaj yuav coj tej xov xwm tshiab cuam tshuam txog cov kab mob coronavirus (COVID-19) coj lso qhia rau ntau cov neeg zejzog Australia. Muaj xov thiab ntau yam xov xwm ua 63 hom lus rau koj sai tau ntawm: 

Koj muaj peev xwm hu tau nrog cov koom haum pab cuam daws teeb meem nyuaj siab ntxhvo plawv tau nrog lub koom haum  thiab hu xov tooj rau 1300 22 4636 los yog txheeb yuav tau cov xov xwm cuam tshuam txog kev nyuaj siab ntxov plawv tim cov kab mob Coronavirus (COVID-19) tau 

Yog koj xav tau xov xwm kom ntxawv tshaj no ntxiv txog cov kab mob Coronavirus no ces koj muaj peev xwm txheeb tau ntawm  tau.

Mloog tau SBSHmong rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm SBS Hmong Facebook thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm google podcasts, spotify, thiab apple podcasts los yog download SBS Radio App kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share
Published 29 March 2020 at 7:25pm
By Vixay Vue