Tag nrho txhua yam tsim nyog koj paub txog tshuaj COVID-19 vaccine thiab cov tshuaj vaccine hno txhab koob peb (booster shots)

11:25

Ntshe tseem yog xyoo tshiab tom ntej mam tau hno tshuaj COVID-19 vaccine

Advertisement