SBS Hmong

Assange cov kev yuav raug xa mus hais plaub txawv teb chaws

SBS Hmong

John Shipton Julian Assange's father during a press conference British Consulate in New York New York USA 17 June 2022-JUSTIN LANE

John Shipton Julian Assange's father during a press conference British Consulate in New York New York USA 17 June 2022-JUSTIN LANE Source: EPA


Published 19 June 2022 at 11:34am
By Hannah Kwon, Marcus Megalokonomos
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Thaum twg Assange rooj plaub mam li tiav thiab nws puas yuav tau los tsev los yog tseem yuav raug xa mus hais plaub ntawm America?


Published 19 June 2022 at 11:34am
By Hannah Kwon, Marcus Megalokonomos
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share