SBS Hmong

Australia tus coj raug caw mus koom NATO lub rooj sab laj

SBS Hmong

Sunrise

Hnub tuaj Source: SBS


Published 26 June 2022 at 12:20pm
By SBS News, Vixay Vue
Source: SBS

US lub Supreme Court tsis pub neeg rho me nyuam, Iran thiab European Union cov kev sib tham txog cov nuclear agreement xyoo 2015, neeg phem tua neeg ntawm Norway, Xi Jinping npaj mus xyuas Hong Kong, UK thiab Ukraine, tawm tsam kom G7 tej coj nrog daws ntiaj teb teeb meem, Meskas tsim tau tsab cai tswj kev siv phom los siv, Novak Djokovic hais tias nws siv cov kev raug txwv vim tsis hno tshuaj COVID-19 vaccine los txhawb siab rau cov kev sib tw Wimbledon, Mollie O'Callaghan sib tw yeej 6 lub npib thaum sib tw World Swimming Championship tab sis swb cov kev sib tw zaum kawg rau America, nrog Xub Thoj tham txog kev ua hauj lwm mechanical engineer yog ua dab tsi thiab npaj tus kheej li cas thiaj tau ua tej hauj lwm no.


Published 26 June 2022 at 12:20pm
By SBS News, Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share