SBS Hmong

Cov xub ke tshiab kho kab mob cancer mis

SBS Hmong

Rebecca Wilson's brother Jim, a strong voice for research into aggressive cancers (SBS)

Rebecca Wilson's brother Jim, a strong voice for research into aggressive cancers


Published 24 June 2022 at 10:39pm
By Tina Quinn, Kath Landers
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Tsis ntev los no tau muaj ib co kev teeb txheeb tshiab txog ib co kev kho kab mob cancer mis thiab ces kuj pom tau tias tej zaum yuav siv tau ib co tshuaj los yog cov kev kho ntawd kho tau hom kab mob cancer mis uas kho nyuaj ntawd tau hauj lwm zoo txij li ntawm 70% mus txog li 100%. Ces thiaj muaj kev cia siab heev rau cov kev tshawb fawb tshiab no tias seb ho puas muaj peev xwm yuav siv coj los kho lwm yam mob cancer paj hlwb thiab cancer tsev me nyuam los yog cancer raum thiab.


Published 24 June 2022 at 10:39pm
By Tina Quinn, Kath Landers
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong. 


Share