SBS Hmong

Xovxwm zwj Kuab 2020.03.27: Cov neeg mus txawv teg chaws rov qab los yuav raug xav ncaj qha mus cais ntawm tej tsev tos qhua,..

SBS Hmong

Sunrise

Caij hnub tawm ntawm nroog Melbourne thaum sawv ntxov Source: SBS


Published 27 March 2020 at 9:52pm
By Vixay Vue
Source: SBS

Australia cov cai tshiab txheeb tej neeg ncig txawv teb chaws rov qab los tsev, NSW ntshai tsam kab mob sib kis hauv tej zejzog, G20 tej coj tej tswv yim daws cov kab mob COVID-19, Meskas muaj neeg kis tau tus mob coronavirus COVID-19 coob tshaj plaws hauv ntiaj teb, Australia tau ua tswv cuab tswj poj niam cov kev sib tw ntau pob basketball rau xyoo 2022.


Published 27 March 2020 at 9:52pm
By Vixay Vue
Source: SBS


Mloog tau  rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm  thiab subscribe los sis yog download thiab mloog tau ntau cov podcasts (xov xwm ua suab) ntawm, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.


Share