SBS Hmong

Kho xeeev New South Wales thiab Victoria cov early childhood education

SBS Hmong

Bench

Lub tog zaum Source: SBS


Published 16 June 2022 at 7:43pm
By SBS News, Amelia Dunn, Vixay Vue, Roza Germian
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Muaj neeg poob hauj lwm tsawg tshaj plaws txij xyoo 1974 los no, kho NSW thiab Victoria cov preschool, tsoom fwv Australia lub hom phiaj daws teeb meem huab cua pauv hloov, neeg thoj nam tas sim neej ntawm immigration detention centre, cov nyiaj minimum wage, tej hluav taws xob siv, Hmoob Australia cov lagluam pleev xim tsev, lub limtiam neeg thoj nam yog dab tsi thiab muaj hom phiaj ua dab tsi.


Published 16 June 2022 at 7:43pm
By SBS News, Amelia Dunn, Vixay Vue, Roza Germian
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share