SBS Hmong

Muaj cov kev pauv hloov rau cov kev thov se xyoo 2022uas tsim nyog koj paub

SBS Hmong

Rice terrace

Liaj qeb ntaiv Source: SBS


Published 30 June 2022 at 7:29pm
By SBS News, Essem Al-Ghalib, Emma Kellaway, Melissa Compagnoni, Tom Stayner
Presented by Vixay Vue
Source: SBS

Xov xwm tshaj tawm hnub zwj Teeb (Thursday news 30.06.2022), cov kev pauv hloov rau kev thov thiab them se, cov xov xwm tshiab txog Australia cov kev txheeb pej xeem, Australia cov keeb cag neeg cov kev cai 'Welcome to Country', thiab cov kev pauv hloov rau Australia ib co visa tshiab.


Published 30 June 2022 at 7:29pm
By SBS News, Essem Al-Ghalib, Emma Kellaway, Melissa Compagnoni, Tom Stayner
Presented by Vixay Vue
Source: SBS


 rau hnub zwj Teeb (Thursday) thaum 6 pm AEDT thiab hnub zwj Hnub  (Sunday) thaum 11 am AEDT los yog koom tau ntxiv ntawm ,, thiab  los yog download  kom koj mloog tau SBS Hmong.  


Share